deze vacature is vervuld

klik op overzicht alle vacatures

  Ska Kinderopvang te Amersfoort

  zoekt per 1 april 2018

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Onderwijs

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  13 januari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/skakinderopvang4bcn.jpg `
  Naam organisatie
  SKA Kinderopvang
  Branche
  Onderwijs
  Provincie
  Utrecht
  Vestigingsplaats
  Amersfoort
  Vergaderlokatie
  Amersfoort
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Ska Kinderopvang biedt met ruim 400 medewerkers kinderopvang in Amersfoort. Leusden en Nijkerk in 20 kinderdagverblijven, 25 peuterwerkplaatsen / voorscholen en 26 buitenschoolse opvanglocaties. Ska Kinderopvang is de grootste lokale aanbieder van dagopvang en peuteropvang en een van de grootste aanbieders van buitenschoolse opvang. 

   

  Ska Kinderopvang staat voor hoge pedagogische kwaliteit. Al jaren investeren wij en zijn we koploper in de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot pedagogische kwaliteit. Wij zijn onderscheidend op de inhoudelijke kwaliteit van onze dienstverlening. We willen deze kennis en onze visie op de ontwikkeling van kinderen met ouders delen.

   

  Ska  is een stichting en realiseert haar activiteiten als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, zoals ook is vastgelegd in de statuten. Ska werkt daarnaast volgens de Governance Code Kinderopvang.

   

  Ska is lid van de BMK, de branche-organisatie voor maatschappelijke kinderopvangondernemers. Daarnaast is Ska Kinderopvang lid van KINDwijzer. KINDwijzer is een netwerk van maatschappelijke kinderopvang-organisaties die goede pedagogische kwaliteit en zakelijke stabiliteit waarborgen en de visie van Kindcentra 2020 met elkaar delen.

   

  Kindcentra2020 staat voor integrale voorzieningen voor kinderen van 0 – 14 jaar op wijkniveau én pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen van 0-12 jaar. Die voorzieningen worden vormgegeven door de schotten tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn weg te nemen en geïntegreerd samen te werken in zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC).

   

  Het vormen van Kindcentra is een van de strategische keuzes van Ska. Er is goede samenwerking met de verschillende stichtingen voor basisonderwijs. Daarnaast is Ska Kinderopvang kernpartner van Stichting ABC Amersfoort. ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatieschool. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken binnen ABC Amersfoort gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen.

  Aantal werkzame personen
  300-500 FTE
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  1 april 2018
  Functienaam:
  Lid van de Raad van Toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  Kinderopvang en/of primair onderwijs
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Door het aankomende vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht van Ska Kinderopvang conform het rooster van aftreden ontstaat er per 1 april 2018 een vacature voor een lid met kennis van en ervaring in de kinderopvang en/of primair onderwijs. 

   

  Taken, rolopvatting en samenstelling Raad van Toezicht 

  Het aantal vaste geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans vijf per jaar, los van themabijeenkomsten, commissiewerkzaamheden en een jaarlijkse zelfevaluatie. De Raad van Toezicht kent twee commissies: een auditcommissie en een renumeratiecommissie.

   

  De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de bestuurder gezamenlijk opgesteld aan de hand van een toezichtkalender mede geënt op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van Ska. De Raad van Toezicht kent een eigen reglement, waarvan het profiel voor de leden deel uitmaakt.

   

  De gebieden waarop de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden vervult, zijn als volgt te omschrijven: 

  1. Het houden van toezicht;
  2. Uitoefenen van de werkgeverschapstaken naar de bestuurder;
  3. Adviseren aan de bestuurder;
  4. Bewaken, evalueren en aanpassen van het besturingsmodel;
  5. Regeling eigen werkzaamheden;
  6. Verantwoording afleggen over eigen werkzaamheden. 

   

  De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden. Binnen de Raad van Toezicht zijn de volgende aandachtsgebieden belegd ( (1) financieel economisch, (2) personeel & organisatie, (3) marktwerking en risicomanagement, (4) juridisch en klantbelangen en (5) pedagogiek en kwaliteit. 

   

  Algemeen

  Een lid van de Raad van Toezicht onderschrijft de missie, visie en doelstellingen van Ska Kinderopvang,  zoals verwoord in de statuten en in het strategisch beleid.

  Profiel kandidaat

  Betrokkenheid bij kinderopvang

  Een lid van de Raad van Toezicht voelt zich betrokken bij de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, hetgeen zich onder meer uit in actuele branchekennis en het op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in deze sectoren. 

   

  Eisen

  Belangrijkste eisen die gelden voor de leden van de Raad van Toezicht: 

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Bij voorkeur bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten. 
  • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te  kunnen vormen over de door het bestuur voorgelegde zaken en om het beleid van de organisatie    adequaat te kunnen toetsen. 
  • Klankbord- respectievelijk adviesfunctie voor het bestuur kunnen vervullen.
  • Kan functioneren in een team zoals de Raad van Toezicht.
  • Onderschrijft de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording zoals deze zijn uitgewerkt in de Governance Code  van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de Beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang (BdkO). 
  • Beschikt over voldoende tijd en energie om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen.
  • Beschikt over uitstekende communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.

   

  Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen, de missie/visie en doelstellingen van Ska Kinderopvang in relatie tot de ontstane vacature is het belangrijk dat de kandidaat beschikt over ruime (bij voorkeur bestuurlijke) ervaring binnen de sector kinderopvang en/of het primair onderwijs. Hij/zij heeft een visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de kinderopvang en de strategische en praktische gevolgen daarvan voor Ska Kinderopvang op kortere en langere termijn. 

   

  Onafhankelijkheid

  Een RvT-lid (en/of haar familieleden) heeft geen familie- en/of vriendschappelijke banden, noch zakelijke banden met Ska en gelieerde instellingen, alsmede concurrerende instellingen. Een RvT lid is geen klant van Ska en is geen medewerker en/of lid van het bestuur van Ska geweest en is geen lid van de gemeenteraad of provinciale staten, dan wel in dienst van de gemeente en feitelijk betrokken bij het beleidsterrein Kinderopvang in de plaatsen waar Ska werkzaam is.  

  Arbeidsvoorwaarden

  Interesse?

  Belangstellenden worden verzocht uiterlijk 12 januari 2018  hun CV met motivatie te mailen naar werken@ska.nl, tav Catharina Boonstra, manager servicecentrum, onder vermelding van: ‘vacature raad van toezicht’

   

  Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de vice voorzitter van de Rvt, mevrouw H. Verkleij, telefoonnummer 06 – 22 69 51 32.

   

  Er zijn 2 selectierondes: 

  •1e ronde met 2 RvT-leden op vrijdag 26 januari 2018

  •2e ronde met de directeur-bestuurder van Ska kinderopvang en één lid RvT op vrijdag 2 februari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/skakinderopvang4bcn.jpg

  Naam organisatie
  SKA Kinderopvang
  Naam contactpersoon
  Mevrouw C. Boonstra
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  werken@ska.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  13 januari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑