SKH te Huizen

  zoekt per 10 januari 2018

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Onderwijs

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  25 januari 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/SKHkinderopvanghuizen.jpg `
  Naam organisatie
  Stichting Kinderopvang Huizen (SKH)
  Branche
  Onderwijs
  Provincie
  Utrecht
  Vestigingsplaats
  Huizen
  Vergaderlokatie
  Huizen
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) biedt nagenoeg alle vormen van opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Huizen en Blaricum. Kinderopvang is ons vak; alles wat we doen staat in dienst van de kinderen. SKH wil een professionele pedagogische partner zijn voor ouders, kinderen, scholen en gemeenten. Samen met onze 120 medewerkers geven we iedere dag invulling aan onze visie:

   

  Ouders worden ontzorgd doordat de kinderen een fantastische tijd bij ons hebben waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten ontdekken, een verrijking voor hun leven.

   

  SKH is een stichting. In de bedrijfsvoering streven we naar een positief/maatschappelijk rendement dat ten goede komt aan ons primaire proces van kinderopvang en aan het in stand houden van voldoende financiële reserve.

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Lid Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  10 januari 2018
  Functienaam:
  Leden Raad van Toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  Marketing, pr, communicatie, HRM of ICT
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Vanwege vacatures in de huidige samenstelling zoeken wij:

  Twee Leden Raad van Toezicht (m/v)

  Met kennis en ervaring op het gebied van marketing, pr, communicatie, HRM of ICT

  De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van de directeur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur, een en ander conform statuten en reglement. De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de directeur circa zes keer per jaar. Vaste onderwerpen zijn: kwaliteit van het primaire proces, financiën, bedrijfsvoering, ontwikkeling van medewerkers en organisatie. De Raad van Toezicht heeft minimaal eenmaal per jaar een gesprek met het managementteam, de Ondernemingsraad en de Centrale Oudercommissie. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus.

  De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht opereert nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

  Profiel kandidaat

  Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Ter voorkoming van belangenverstrengeling is er geen nauwe persoonlijke of zakelijke relatie tussen de leden van de Raad van Toezicht onderling, de directeur, medewerkers of derden.

  De samenstelling wordt verder bepaald door:

  • diversiteit in samenstelling van leeftijd, deskundigheid en sekse;
  • complementariteit t.a.v. kennis, ervaring en netwerken;
  • evenwicht in teamrollen;
  • ervaring met toezichthoudende functies en affiniteit met de kinderopvang;
  • herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders;
  • binding met het werkgebied van SKH.

  Wij vragen:

  • een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
  • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directie;
  • bekend zijn met de onderwerpen van de Corporate Governance Code;
  • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directie voorgelegde onderwerpen en om het organisatiebeleid te kunnen toetsen;
  • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directie;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, constructief kritisch kunnen denken en een onafhankelijke opstelling;
  • beschikken over een aantal voor de organisatie relevante netwerken op strategisch niveau, bij voorkeur in Huizen en omgeving;
  • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

   

  Naast bovengenoemde algemene kwaliteiten en deskundigheden zijn wij op zoek naar twee leden met het volgende profiel.

   

  Profiel Marketing , pr en communicatie
  Kennis en ervaring op het gebied van marketing, pr en communicatie in brede zin: naar klanten, medewerkers en stakeholders, bij voorkeur in het bedrijfsleven.

   

  Profiel HRM en/of ICT
  Kennis en ervaring op het gebied van HRM en/of ICT in brede zin.

  Arbeidsvoorwaarden

  Honorering
  De honorering is € 2.500,- per jaar exclusief b.t.w.

   

  Solliciteren?
  Voor meer informatie kunt u desgewenst contact opnemen met de voorzitter van de Raad, mevrouw A. van den Dungen (06-14 82 18 63).

  U kunt uw sollicitatie mailen naar de directeur/bestuurder L. Klaver..

   

  De reactietermijn sluit op 24 januari a.s. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 5 februari a.s. vanaf 19.00 uur op het kantoor van SKH te Huizen. Graag verzoeken wij u deze avond te reserveren voor het geval u uitgenodigd mocht worden.

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/SKHkinderopvanghuizen.jpg

  Naam organisatie
  Stichting Kinderopvang Huizen (SKH)
  Naam contactpersoon
  L. Klaver
  Telefoon contactpersoon
  E-mail contactpersoon
  lklaver@kinderopvanghuizen.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  25 januari 2018

  Andere relevante vacatures:


  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑