Stichitng Respont te Vlissingen

  zoekt per 1 april 2018

  Lid Raad Toezicht – Lid RvT

  Functiegroep
  Toezichthoudende functie

  Bedrijfstype
  Stichting

  Branche
  Onderwijs

  Vergoeding
  Bezoldigde functie

  Reageren voor
  4 maart 2018

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/02/Stichting-Respont4bcn.jpg `
  Naam organisatie
  Stichting Respont
  Branche
  Onderwijs
  Provincie
  Zeeland
  Vestigingsplaats
  Vlissingen
  Vergaderlokatie
  Vlissingen
  Rechtspersoon
  stichting
  Profiel bedrijf

  Stichting Respont is een innovatieve, ambitieuze en professionele organisatie die met bijna 400 medewerkers onderwijs verzorgt aan ruim 1500 leerlingen op 14 scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in de provincie Zeeland. De scholen van Respont zijn samenwerkingsscholen waar onderwijs op maat wordt gegeven aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont met de expertisedienst Qwestor extra ondersteuning aan leerlingen in de reguliere scholen voor po, vo en mbo en verzorgt Respont scholing aan hun leraren.

  Aantal werkzame personen
  Omvang algemeen bestuur
  Totaal aantal bestuurders: 0-5
  Meer info

   
  Lid Raad van Toezicht
  Zoekt per:
  1 april 2018
  Functienaam:
  Lid Raad van Toezicht
  Deskundigheidsgebied :
  Voeding en Onderwijs
  Soort functie
  Bezoldigde functie
  Profiel functie

  Respont kent sinds 2011 een bestuursmodel met een (eenhoofdig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.

  Omdat de GMR een bindende voordracht mag doen voor een lid in de raad van toezicht van Respont en hier met ingang van 1 april 2018 een vacature zal ontstaan, zijn wij op zoek naar een

  Lid raad van toezicht
  met als aandachtsgebied ‘opvoeding en onderwijs’

   

  en bij voorkeur kennis van/ervaring met onderwijs (sbo, (v)so, pro) of een maatschappelijk betrokken organisatie

  Profiel kandidaat

  Gezocht wordt naar een kandidaat met een ruime ervaring in een functie met (eind)verantwoordelijkheid in complexe maatschappelijke organisaties/ondernemingen, met een politiek-bestuurlijke achtergrond en met kennis op het gebied van onderwijs, zo mogelijk aangevuld met kennis van de drie specifieke onderwijssoorten die Respont biedt.

   

  De kandidaat heeft affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting; is in staat om een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te realiseren; heeft het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te beoordelen, en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen.

   

  De kandidaat heeft een sociaal/maatschappelijke en/of economische binding met het werkgebied van Respont.

   

  De kandidaat is integer; heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen, en heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.

   

  Gezien de samenstelling van de huidige raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. Zoals beschreven staat in de Code goed bestuur po en in onze statuten kunnen personen die reeds lid zijn van een raad van toezicht in Zeeland in het po, vo of mbo of personen die op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de stichting Respont geen lid worden van onze raad van toezicht.

  Arbeidsvoorwaarden

  Tijdsbeslag en vergoeding

  Er zijn jaarlijks zes vergaderingen en twee studiebijeenkomsten gepland. Daarnaast vinden er commissievergaderingen plaats en zijn er jaarlijks schoolbezoeken en gesprekken met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en directeuren. De vergaderingen vinden meestal plaats op het bestuurskantoor van Respont te Vlissingen. Er is een vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI vastgesteld. Reiskosten worden eveneens vergoed. 


  Meer informatie

  Hieronder vindt u een aantal links naar relevante beleidsdocumenten. Meer informatie over Respont is te vinden op de website www.respont.nl. De voorzitter van de GMR Pro, Jochum de Kort, kan u desgewenst aanvullende informatie verschaffen (tel. 06-42270946).

  Reglement raad van toezicht
  Code goed bestuur
  Koersplan 2016-2020
  Profielschets raad van toezicht
  Toezichtkader raad van toezicht

   

  Uw reactie

  Uw brief met C.V. kan tot en met 3 maart 2018 per e-mail verzonden worden aan: gmr@respont.nl o.v.v. ‘vacature lid raad van toezicht’. De gesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 14 maart te Vlissingen.

  http://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/02/Stichting-Respont4bcn.jpg

  Naam organisatie
  Stichting Respont
  Naam contactpersoon
  De heer J. de Kort
  Telefoon contactpersoon
  Mobiel contactpersoon
  06-42270946
  E-mail contactpersoon
  gmr@respont.nl
  Sollicitatie methode
  Reacties afhandelen via e-mail

  Reageren voor
  4 maart 2018

  Andere relevante vacatures:

  Bestuurslid
  NOBCO te Nijkerk 16 dagen geleden
  Bestuurslid
  Transvisie te Utrecht 35 dagen geleden

  Copyright 2015 BoardroomMatch.nl - Alle rechten voorbehouden. |  Disclaimer »»» Terug naar boven ↑