verschillen, rvt, rvc, toezichthouder, commissarisEen organisatie of instelling heeft meestal naast een directie een toezichthoudend orgaan. De naam van het toezichthoudende orgaan is afhankelijk van de rechtsvorm van een organisatie.

Zo wordt in de – nonprofit-sector – bij verenigingen, stichtingen en coöperaties de term raad van toezicht (RvT) gehanteerd en wordt -in de profit-sector- bij een BV/NV de term Raad van Commissarissen (RvC) gebruikt.

Beide begrippen, Raad van Commissarissen (RvC) en Raad van Toezicht (RvT), worden gebruikt om het toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon aan te duiden.

Een lid van de Raad van Toezicht (RvT) heet een Toezichthouder. Een Lid van de Raad van Commissarissen (RvC) wordt vaak een Commissaris genoemd.

Statuten

Het toezichthoudende orgaan bij de vereniging, stichting en coöperatie, kent, in tegenstelling tot bij de BV en de NV, geen wettelijke regeling. De bevoegdheden van een Raad van Toezicht (RvT) bij de vereniging, stichting en coöperatie zullen dus volledig in de statuten omschreven moeten worden.

Burgelijk Wetboek (BW)

De Raad van Toezicht van stichtingen of verenigingen is niet in het Burgelijk Wetboek (BW) verankerd. In 2015 is het wetgevingsproces gestart om het Raad van Toezicht-bestuursmodel in dit wetboek op te nemen. Dit heet Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Dit voorstel ligt nog steeds ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Benoeming

Bij verenigingen en stichtingen benoemt het toezichthoudende orgaan zichzelf, behoudens wettelijk voorgeschreven voordrachten dan wel bindende voordrachten. Bij de vereniging benoemt de Algemene Ledenvergadering (ALV) deze raad.

Taken

Een Raad van Toezicht (RvT) in een semipublieke organisatie heeft vier functies:

  • het houden van toezicht op de algemene gang van zaken
  • het goedkeuren van besluiten van de RvB/het CvB
  • het geven van advies
  • het uitoefenen van de werkgeversrol over de bestuurders.

 

Meer weten?
Onder auspiciën van Maastricht University School of Business and Economics organiseert Bestuurderscentrum nu ook geaccrediteerde Masterclasses voor bestuurders én toezichthouders.

 

Datum: 30 januari 2019