Syndion

Lid RvT, Beoogd vicevoorzitter

Juridisch profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Gorinchem | Zuid-Holland
Sluit 8 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. Wij werken met zelfstandige teams waar kwalitatief verantwoorde ondersteuning en zeggenschap uitgangspunten zijn voor de zorg aan cliënten. Syndion biedt maatwerk met lef.

Syndion kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. Boven de Raad van Bestuur functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder. De kerntaak van de Raad van Toezicht is om erop toe te zien dat Syndion zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies: kwaliteit en veiligheid, audit, HRM en remuneratie. In de laatste commissie komt de rol van de Raad van Toezicht als werkgever van de bestuurder aan de orde.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6-8 keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast zijn er jaarlijkse themabijeenkomsten/studiemiddagen en informele locatiebezoeken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig de WNT.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. In september 2022 treedt de huidige vicevoorzitter af vanwege het bereiken van het einde van de tweede termijn. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.
De Raad van Toezicht van Syndion zoekt kandidaten voor de functie van:

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Juridisch profiel beoogd vicevoorzitter

 

Naar wie zijn wij op zoek?

De Raad van Toezicht zoekt kandidaten met een juridische achtergrond. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij op professionele wijze invulling geven aan het toezichthouderschap en kunnen omgaan met veranderingen en organisatieontwikkelingen. Ervaring in een toezichthoudende rol is geen must maar wel van waarde. De kandidaten die wij zoeken hebben geen (schijnbare) onverenigbare belangen, posities of relaties. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij binding hebben met het werkgebied waarin Syndion actief is. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van toezicht.

Het streven is om de benoeming per 1 juni 2022 te laten ingaan. Het is de bedoeling dat deze kandidaat per 1 september de huidige vicevoorzitter gaat opvolgen. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad nodigen wij vrouwelijke kandidaten nadrukkelijk uit te reageren.

Van kandidaten wordt in algemene zin verwacht dat zij de complexiteit van Syndion kunnen herkennen en zich kunnen inleven in de wereld van de gehandicaptenzorg. We zoeken inspirerende, evenwichtige kandidaten met een verbindende persoonlijkheid. Van de kandidaten wordt ten minste verwacht dat zij:

 • Academisch werk- en denkniveau en een helicopterview hebben
 • Het (abstractie)vermogen bezitten om strategie te verbinden met operationele uitvoering en hierop te toetsen
 • Gericht zijn op samenwerking en een betrokken teamspeler zijn
 • Zich onafhankelijk en constructief kritisch kunnen opstellen
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg, inclusief wet en regelgeving
 • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen kunnen relateren aan de concrete, specifieke uitdagingen waar Syndion voor staat
 • Een juist evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • De visie, missie en het meerjarenbeleid met daarbij behorende doelstellingen onderschrijven
 • Hun functie met relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en humor kunnen uitvoeren

 

Nadere toelichting op het profiel: lid Raad van toezicht met juridische achtergrond

Syndion biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan cliënten met uiteenlopende zorgvragen. We zijn breed actief, binnen de grenzen van onze kennis en expertise. Van jong tot oud, waarbij Syndion ervaart dat cliënten vaak hun gehele leven bij ons verblijven of ondersteund worden. We zien ook steeds meer cliënten die ouder worden en ook geconfronteerd worden met de daarmee samenhangende ouderdomsverschijnselen en- klachten. De zorgvraag is de afgelopen jaren complexer geworden en Syndion is – naast zorg en begeleiding – ook steeds meer behandeling gaan bieden.

Wij verwachten van de kandidaten met een juridische achtergrond dat zij op onderstaande gebieden een bijdrage aan de Raad kunnen bieden:

 • Een scherpe, positief-kritische en brede juridische blik
 • Affiniteit met mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking
 • Kennis van en ervaring met governancevraagstukken (wetgeving, Governancecode Zorg, statuten, reglementen, ethiek) en kwesties op het gebied van toezicht (IGJ)
 • Bij voorkeur kennis en ervaring in het gezondheidsrecht
 • In staat om de Raad van Toezicht in- en extern te vertegenwoordigen
 • Generalistische blik op ontwikkelingen in de samenleving op medisch/ethische vraagstukken
 • Interesse en/of ervaring in de rol van werkgever
 • Organisatorisch sterk, pragmatisch en verbindend

Het is de bedoeling dat de kandidaat zitting neemt in de agendacommissie (voorbereiding van de Raad van Toezicht-vergaderingen) en de Remuneratiecommissie (2x per jaar). Ook zal de kandidaat deel uitmaken van de commissie Kwaliteit & Veiligheid of van de commissie HRM.
Aanvullende wensen

Het is een pré als een kandidaat ervaringsdeskundigheid meebrengt. Iemand die weet hoe het is om te leven met een beperking door eigen ervaring of door iemand met een beperking jarenlang van dichtbij te hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als ouder, broer of zus of partner. Iemand die vanuit de specifieke eigen ervaring het perspectief van cliënten kan belichten zonder het geheel van belangen uit het oog te verliezen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Geïnteresseerd in deze vacature?

Graag ontvangen wij een motivatiebrief en cv vóór 8 mei 2022 waaruit aantoonbaar blijkt dat de achtergrond, ervaring en motivatie aansluiten op deze vacature.
Procedure

We zullen in de week volgend op de deadline de binnengekomen reacties doornemen. Daarna volgt de eerste gespreksronde in de week van 16 mei. De vervolggesprekken worden in de week van 30 mei gehouden.
Een gesprek met de bestuurder zal onderdeel uitmaken van de procedure. De Centrale Cliëntenraad is bij de procedure betrokken.
Informatie

Voor informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht (Sjaak Kranendonk: 06-53308334).Sluit 8 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Humanitas DMH te Nieuwegein zoekt Bestuurssecretaris - Strategisch Bestuursadviseur.
Coöperatie ParkeerService te Amersfoort zoekt Bestuurs- en directiesecretaris.

"Naar begin pagina"