Het Amsterdam Museum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Organisatie en medezeggenschap

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 31 december 2022


Omschrijving Vacature

 

Het Amsterdam Museum zoekt voor de Raad van Toezicht een nieuw lid met profiel HR en Organisatie (v/x/m)

Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum brengt de geschiedenis van Amsterdam tot leven en geeft inzicht in de identiteit van de stad; het museum daagt bewoners en bezoekers uit hun relatie tot de stad te verdiepen. Dit doen we met een gevarieerde publieksprogrammering (tentoonstellingen, evenementen, educatie) zowel op onze locaties als online. Innovatie, gastvrijheid, diversiteit, (internationale) samenwerking en kennisdeling staan hoog in het vaandel. Het museum ontvangt op zijn verschillende locaties (Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht en het Amsterdam Museum aan de Amstel) jaarlijks ca 500.000 bezoekers. Het Amsterdam Museum programmeert en presenteert ook op andere locaties in Amsterdam, met diverse partners in Nieuw- West en Zuidoost. Het Amsterdam Museum is verantwoordelijk voor beheer en behoud van de historische collectie van de gemeente Amsterdam en verricht hier onderzoek naar en breidt de collectie selectief uit. Het Amsterdam Museum is als A-bis instelling opgenomen in het Kunstenplan van de gemeente Amsterdam.

Samen met de Gemeente Amsterdam bereidt het Amsterdam Museum de renovatie voor van het museumgebouw aan de Kalverstraat (Burgerweeshuis). Het Amsterdam Museum is dan ook tijdelijk met haar presentaties verhuisd naar het Hermitage-gebouw aan de Amstel en met haar kantoor naar de Herengracht.

Raad van Toezicht

Amsterdam Museum is een stichting die wordt geleid door een directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) staat het bestuur met raad en daad terzijde, en houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder.
De raad van toezicht is breed samengesteld en streeft naar een divers samengestelde raad met een goede spreiding van deskundigheid en ervaring.

De Ondernemingsraad (OR) wordt gezien als een partner bij de beleidsvaststelling en de beleidsuitvoering. Voor deze vacature heeft de OR statutair het recht om een voordracht te doen voor een kandidaat die het vertrouwen geniet van de OR. De raad van toezicht is, samen met de Ondernemingsraad op zoek naar een nieuw lid op het gebied van HR en organisatie.

Alle leden van de raad van toezicht beschikken over de volgende competenties en vaardigheden:

 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijk en kritisch
 • Toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring.
 • Affiniteit met de culturele sector en de missie en het werkterrein van AM in het bijzonder
 • Bestuurlijke of leidinggevende ervaring dan wel expertise als adviseur
 • In staat, ook wat betreft beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting op adequate wijze te controleren en te
 • Stimuleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan
 • In staat om ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren
 • Is maatschappelijk betrokken en beschikt over relevante netwerken

 

Specifieke deskundigheden nieuwe lid op voordracht van de OR

Het nieuwe lid beschikt over specifieke kennis of deskundigheid op de volgende terreinen:

 • De voorgedragen kandidaat kent de belangen van de medewerkers zijnde en ziet erop toe dat deze in de besluitvorming door de directeur en de raad van toezicht ook goed aan de orde komen
 • Ziet toe op een goede communicatie tussen de RvT en de OR. Is in dat verband communicatief en verbindend in de omgang en laagdrempelig bereikbaar.
 • Kennis van de politiek/bestuurlijke omgeving waarin Amsterdam Museum opereert
 • Deskundigheid (op bestuurlijk niveau) op de terreinen organisatie en medezeggenschap
 • Heeft bij voorkeur een HR achtergrond en expertise op dat vlak.
 • Heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid en relevante netwerken in de diverse lagen van de samenleving.

 

Benoeming

Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen aansluitend voor een tweede en laatste termijn van vier jaar worden benoemd. Benoemingen behoeven voorafgaande goedkeuring van het College van B&W van de gemeente Amsterdam.

Vergaderingen

De raad van toezicht van het Amsterdam Museum vergadert zo vaak als nodig is en tenminste vier keer per jaar.

Bezoldiging

Het betreft een onbezoldigde functie. Leden kunnen wel aanspraak maken op een vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan kunt u reageren door de onderstaande vragen te beantwoorden en uw cv uiterlijk vóór 31-12-2022 te sturen naar po@amsterdammuseum.nl.

Vragen (max. 500 woorden per vraag)

 1. Waarom wilt u zitting nemen in de RvT van het Amsterdam Museum?
 2. Waarom meent u het profiel te hebben dat de RvT en de OR wensen? Geef ons hierbij voorbeelden over uw achtergrond en netwerken.
 3. Wat denk u bij te kunnen dragen aan de RvT en de organisatie van het Amsterdam Museum, en op welke manier? Denk hierbij vooral aan uw positie als RvT-lid dat het vertrouwen van de OR geniet.

De gesprekken met kandidaten worden gevoerd door een selectiecommissie onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht, dr. Jurenne Hooi. De eerste gespreksronde vindt o.v. plaats op maandag 16 en dinsdag 17 januari 2023.

Het Amsterdam Museum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en wil nadrukkelijk een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Sluit 31 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Cliëntenbelang Amsterdam heeft vacature voor een Directiesecretaris.

"Naar begin pagina"