DrieGasthuizenGroep (DGG)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Organisatieontwikkeling, conceptvorming en sociale innovatie

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 4 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Al generaties lang, vanaf 1246, biedt DrieGasthuizenGroep (DGG) senioren uit Arnhem-Noord en omgeving een verzorgde oude dag en stimuleert senioren om optimaal en met zoveel mogelijk eigen regie aan de samenleving te blijven deelnemen.

Organisatie
Met haar eeuwenoude historie als gasthuis in Arnhem en divers vastgoed in eigendom is DGG een organisatie met haar wortels diep verankerd in de lokale samenleving.
DGG werkt vanuit de kernwaarden gastvrij, betrokken, ondernemend en flexibel, en biedt ouderen in Arnhem en omgeving de mogelijkheid om hun eigen levenskoers te blijven bepalen. Ze ondersteunt met preventie, zorg, begeleiding, wonen en behandeling of een combinatie hiervan. De organisatie heeft een omzet van circa 90 miljoen, en er werken ruim 1600 mensen, 430 vrijwilligers.

De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De zorgactiviteiten zijn ondergebracht bij Stichting Catharine, Stichting Insula Dei Huize Kohlmann en Thuiszorg Groot Gelre BV. Bij Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen zijn de activiteiten wonen ondergebracht. Daarnaast bestaat er Steunstichting Arnhemse Gasthuizen.

Het koersplan “DrieGasthuizenGroep blijft kansen benutten” geeft de richting van de organisatie helder weer. De lijn- en stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de Raad van Bestuur, vanuit eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Er zijn twee woonzorgmanagers, een manager WMO en een manager wijkverpleging. De stafdiensten bestaan uit HRM, F&B, IBK en Bestuursondersteuning.

Cliënten van de wooncentra worden vertegenwoordigd door een centrale cliëntenraad (CCR) en lokale cliëntenraden per woonzorglocatie en Thuiszorg Groot Gelre. Voor huurders is er een centrale huurdersraad en een bewonerscommissie per appartementencomplex. De medewerkers worden vertegenwoordigd door een actieve OR.
Bij DGG staat medezeggenschap hoog in het vaandel. De organisatie beschikt over betrokken medezeggenschapsorganen die actief participeren in de selectieprocedure.

Raad van Toezicht van DGG
De RvT van DDG hanteert de Zorgbrede Governancecode als richtinggevend kader en als norm voor goed bestuur en toezicht. DGG heeft een Raad van Toezicht (RvT) met 5 leden. De RvT heeft als taak het werkgeverschap van het bestuur; toezicht en controle op het bestuur, toetsing van besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren.

Deze raad wil met name zorgdragen dat de inhoudelijke richting en het waardenperspectief worden bepaald in een meerstemmige discussie. De raad opereert vanuit een actieve terughoudendheid en een proactieve betrokkenheid. Goed toezicht vraagt om een gezonde wisselwerking tussen algemeen beleid en weten wat er op de werkvloer plaatsvindt. Daarin is deze Raad rolvast: De Raad ziet het als zijn taak zorg te dragen voor een goed, op lange termijn duurzaam zorgaanbod in het verzorgingsgebied.

De wisselwerking tussen bestuur en toezichthouder wordt gekenmerkt door vertrouwen, transparantie en een constructieve dialoog waarin ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Algemeen Profiel Raad van Toezicht
Onderstaande algemene profieleisen worden door DDG gehanteerd.
Dat hij/zij:

 • Het doel en de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal in toezichthoudende zin meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.
 • Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de stichting aanwezige geledingen en in de Raad van Toezicht.
 • In staat is de Raad van Bestuur te ondersteunen bij de uitoefening van zijn functie.
 • Zich betrokken voelt bij zorg aan ouderen en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in de ouderenzorg.
 • Inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Openstaat voor een dialoog met belanghouders van de stichting.
 • In staat is een heldere, toezichthoudende rol te definiëren en zich daarnaar te gedragen.
 • In staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan.
 • Inzicht heeft in en kan denken en handelen vanuit een lerende organisatie gedragen door professionals.
 • In staat is adequaat de dialoog met de raad van bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven kan nemen.
 • Als persoon goed past bij de door DGG geformuleerde en gepraktiseerde kernwaarden gastvrij, betrokken, ondernemend en flexibel.
 • Bekend is in en met de regio Arnhem (bij voorkeur ook woonachtig in de regio).
 • Creatief is dan wel openstaat voor creativiteit van anderen.

Daarnaast hecht deze RvT aan levenservaring, diversiteit, en aan een intrinsieke belangstelling voor de bedoeling achter beleid en uitvoering. Van de afzonderlijke leden wordt verwacht dat ze maatschappelijk actief zijn en zich blijven ontwikkelen en verdiepen op het gebied van de doelstellingen en de zorgfunctie van DGG.
Daarbij is binding of affiniteit met de regio een gegeven. Aanvullend op de algemene profieleisen wordt specifiek gezocht naar:

Lid Raad van Toezicht met aandachtsveld organisatieontwikkeling, conceptvorming en sociale innovatie

 • Heeft visie op leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties.
 • Heeft expertise op het gebied van goed werkgeverschap en actuele kennis van de arbeidsmarkt.
 • Heeft ruime ervaring als strategisch adviseur of eindverantwoordelijke op het brede terrein organisatieontwikkeling in het private of publieke domein.
 • Is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap en nieuwe vormen van organiseren.
 • Weet dat zij/hij als kritische vriend een sterke toegevoegde waarde kan hebben om voor de besturing afwegingen van kwaliteit te maken.
 • Beschikt over de intrinsieke motivatie om de rol als toezichthouder bij DGG te vervullen. Is als toezichthouder ruimdenkend (ook buiten de normale kaders denkend) conceptueel, flexibel, sensitief, praktisch/functioneel en gericht op samenwerking.
 • Gezien de huidige samenstelling van de raad gaat – bij gelijke geschiktheid- de voorkeur uit naar een vrouw.

Bezoldiging
De Raad van Toezicht werkt met een drietal commissies (Auditcommittee, Commissie Kwaliteit & Veiligheid, Commissie Werkgeverschap) waarin leden van de Raad zitting hebben.
De Raad van toezicht vergadert zeven keer per jaar. De afzonderlijke commissies komen zo´n vier keer per jaar bijeen. Het nieuwe lid zal in de commissie Werkgeverschap gaan deelnemen. Het geschatte tijdsbeslag voor het lid bedraagt circa 175 uur per jaar. Ook maken locatiebezoeken en andere vormen van contact met de organisatie deel uit van de werkzaamheden.

Vanwege het beëindigen van de zittingstermijn van een van de huidige leden, ontstaat er een vacante positie per 1 januari 2023.
De bezoldiging van de Raad van Toezicht geschiedt conform de Wet Normering Topinkomens (klasse IV) en de richtlijnen van de NVTZ.

Procedure
De Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met Governance Search.
De oriënterende gesprekken vinden plaats in de tweede week van november. De longlist en shortlist van kandidaten worden aan de opdrachtgever gepresenteerd. Een aantal kandidaten van de shortlist worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Er wordt gestreefd de kandidaat in de vergadering van 19 december 2022 te benoemen. In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentieonderzoek.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk (graag vóór 4 november 2022) te reageren naar Governance Search met toezending van uw cv en uw motivatie. Deze vacature is in behandeling bij drs. J.J.R. (Hanneke) Houtzagers (06 – 51 06 00 26). Het aangemaakte email adres voor deze procedure is DGG.Toezicht@gsearch.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 4 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"