ASVZ

Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | |
Sluit 8 december 2021


Omschrijving Vacature

 

ASVZ biedt duurzame zorg, nu én in de toekomst. Aan mensen met een verstandelijke beperking, die voor korte of langere tijd van onze dienstverlening gebruik maken. In contact met onze omgeving laten we zien wat we doen en wat we kunnen. En vooral ook hoe we dat doen. Zo versterken we de verbinding met cliënten, hun netwerk, verwanten, vrijwilligers, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Dit doen we samen. Met bevlogen en betrokken medewerkers uit de praktijk. ASVZ bestaat uit een groot aantal kleinere eenheden in een uitgestrekt werkgebied, waar eigen verantwoordelijkheid gepaard gaat met bezieling en verbinding. Iedereen heeft zijn of haar eigen positie in besluitvorming en wordt daarin ondersteund, de individuele medewerker maakt deel uit van de gemeenschap, verhalen worden gedeeld in bijeenkomsten waar bezieling centraal staat. ASVZ staat ook midden in de maatschappij. Samen met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers geven we vorm aan onze zorg.

‘Bij ASVZ blijft het niet bij woorden. We doen wat we zeggen. Je ziet de visie terug op de werkvloer.’

ASVZ wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur. De raad van bestuur heeft een actieve houding die is gericht op het continu verbeteren van eigen prestaties en die van de organisatie. Het bevorderen van een open werkklimaat door reflectie en bereikbaar en aanspreekbaar zijn staat hoog op de organisatie- en persoonlijke agenda. De leden van de raad van bestuur zijn samen en afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De omgeving van ASVZ is sterk in verandering. Decentralisatie en verandering van wet- en regelgeving, gecombineerd met de invloed van politieke besluitvorming doet een beroep op flexibiliteit en wendbaarheid van de organisatie. Het bestuur van ASVZ wil voortdurend, vanuit een visie gebaseerd op vakmanschap en intuïtie, veranderen en ontwikkelen.

Functie | Onafhankelijk voorzitter Centrale Cliëntenraad

ASVZ wil dat mensen met een beperking zoveel mogelijk het gewone leven ervaren. Daarom bieden we zorg op maat, waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de menselijke behoeften. Iedereen wil zich veilig voelen en ergens bij horen. Zelf keuzes kunnen maken. Vaardigheden ontwikkelen en iets kunnen betekenen; voor zichzelf en voor anderen.

‘Als we het écht samen doen, ontstaan er ongekende mogelijkheden.’

Binnen deze visie is cliëntenmedezeggenschap een belangrijke waarde. ASVZ vindt het belangrijk dat cliënten en verwanten meedenken, meepraten en ook meebeslissen over zaken die voor cliënten belangrijk zijn. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten en komt op voor hun belangen. De centrale cliëntenraad (CCR) is het aanspreekpunt voor de belangenbehartiging van de cliënten in de gehele organisatie. Zij ziet erop toe dat de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Daarnaast kent ASVZ 14 sectorale cliëntenraden met cliënten, die zijn samengesteld per sector en 5 regioraden met verwanten, die meerdere sectoren bestrijken, als adviesorgaan voor de managers. Verder zijn er lokale cliëntenraden die zijn samengesteld per (woon)voorziening of dagbestedingslocatie.

De CCR bestaat uit cliënten en verwanten en werkt nauw samen met de sectorale cliënten- en regioraden binnen ASVZ. De cliënten in de CCR worden benoemd op voordracht van de sectorale cliëntenraden. De verwanten worden vertegenwoordigd door de voorzitters van de regioraden. De onafhankelijke voorzitter is geen voorzitter van een regioraad en heeft bij voorkeur geen binding met een cliënt van ASVZ. De voorzitter beschikt daarentegen over affiniteit met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De CCR adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd over bestuurlijke en beleidsmatige onderwerpen. Dialoog en afstemming met de raad van bestuur vinden plaats in de maandelijkse overlegvergaderingen. Bovendien is er vier keer per jaar overleg tussen de CCR, raad van bestuur en raad van toezicht.

De onafhankelijk voorzitter CCR zit de cliëntenraadsvergaderingen voor en draagt zorg voor een effectieve samenwerking van de CCR als team. De voorzitter van de CCR leidt bij toerbeurt de overlegvergadering met de raad van bestuur. De agenda voor de CCR-vergaderingen wordt in gezamenlijkheid door de voorzitter en de ambtelijk secretaris CCR opgesteld. De voorzitter vertegenwoordigt de CCR in en buiten rechte en neemt deel aan (interne) scholingen, themabijeenkomsten en bijeenkomsten in het kader van beleidsontwikkelingen. De voorzitter van de centrale cliëntenraad wordt voor vier jaar benoemd met de mogelijkheid van een herbenoeming voor vier jaar.

De CCR en de raad van bestuur zoeken een onafhankelijke voorzitter die goed en constructief kan samenwerken. Een inspirerende voorzitter die het zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en de zichtbaarheid van de CCR weet uit te bouwen. De tijdsbesteding wordt geschat op gemiddeld 4 tot 5 dagen per maand.

Jouw profiel

 • Visie op zorg en kennis van de velden waarin ASVZ opereert.
 • Intrinsieke motivatie om mede zorg te dragen voor verdere ontwikkeling van de medezeggenschap van cliënten en verwanten.
 • Affiniteit met de doelstellingen van ASVZ in het algemeen en het cliëntenbelang in het bijzonder.
 • Kennis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018.
 • Een onafhankelijke opstelling zonder binding met andere inspraakorganen binnen ASVZ.
 • In staat om inzicht te verwerven op de hoofdlijnen van het organisatiebeleid.
 • Vermogen tot samenwerken met interne en externe belanghebbenden.
 • Weet verschillende visies en invalshoeken van de leden, dan wel de sectorale cliëntenraden en regioraden te verbinden.
 • Vermogen om alle ‘stakeholders’ op gelijkwaardige wijze te betrekken in het medezeggenschapsproces.
 • Beschikt over digitale vaardigheden.

Wij bieden
Een boeiende en afwisselende functie binnen een dynamische zorgaanbieder. ASVZ faciliteert ambtelijke ondersteuning aan zowel de CCR als aan de sectorale cliëntenraden en regioraden. Verder kun je rekenen op:

 • Een marktconforme onkostenvergoeding voor deze (onbezoldigde) functie.
 • Een meerkeuzesysteem voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ons vitaliteitsprogramma waarbij je deel kan nemen aan diverse activiteiten zoals yoga, cardioboxing, massages, slaapcoaching en tekenen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure
De gesprekken met de CCR en het bestuur van ASVZ vinden in december plaats.

Meer informatie en solliciteren
Bent u geïnteresseerd in deze functie en wilt u graag meer te weten komen? Neem dan contact op met Hanneke Kooiman, lid raad van bestuur (zij is bereikbaar via het bestuurssecretariaat, tel. 0184 – 491 212) of Bertine Weeda, ambtelijk secretaris CCR (tel. 06 – 533 96 313). We verzoeken u uiterlijk 8 december a.s. te reageren door het digitale sollicitatieformulier in te vullen.


Sluit 8 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Landelijk Platform Wereldwinkel zoekt Bestuurslid netwerkcommunicatie.
Zonnebloemregio Veen & Vechtstreek zoekt bestuurder.
Penningmeester gezocht voor de Stichting De Hond Kan De Was Doen.
Energiefonds Utrecht zoekt bestuurder - secretaris.
Stichting Serviceflat De IJssel heeft een vacature voor een bestuursvoorzitter.
Stichting Assen Sportstad zoekt Voorzitter Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Secretaris Bestuur.
Stichting Assen Sportstad zoekt Penningmeester Bestuur.
Lokale omroep RTV Katwijk zoekt Bestuurslid.
Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering zoekt een Penningmeester Landelijk Bestuur.

"Naar begin pagina"