Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)

Bestuurder

Algemeen

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 22 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Dank voor uw interesse in de vacature van bestuurder algemeen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie in Utrecht. Met dit functieprofiel krijgt u inzicht in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij deze positie. Hopelijk maakt dit profiel u enthousiast om te reageren.

Dit profiel bevat een schets van de organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. Ook wordt de vacante positie beschreven, de gewenste capaciteiten en competenties, kennis en ervaring. Het profiel bevat ook een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.knov.nl

 

 1. De organisatie

2.1            Over de KNOV

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en brancheorganisatie van en voor verloskundigen en staat voor kwalitatief hoogwaardige zorg voor zwangere vrouwen, hun partners en (ongeboren) kinderen. De KNOV heeft een kleine 4.000 (aspirant)leden, waarvan ruim de meerderheid werkzaam is als eerstelijns verloskundige, zelfstandig praktijkhoudend of in loondienst, en is een vereniging die dicht bij haar leden staat en hun belangen behartigt. De leden worden ondersteund door een professioneel bureau. Alle leden, het bureau én het bestuur vormen samen de KNOV. Met de hele vereniging werken wij aan de beste verloskundige zorg. Het bestuur is verantwoordelijk voor de strategische vertaling van de missie en visie van de KNOV én bewaakt deze aan de hand van vastgestelde resultaatgebieden.

De verloskunde is doorlopend in beweging. Samen met haar leden bepaalt de KNOV waar de verloskundige zorg naar toe beweegt en wat de koers is voor het vak. Er is meer accent gekomen op specifieke regionale ondersteuning en samenwerking, o.a. bij het vormgeven van integrale geboortezorg. Om adequaat in te kunnen spelen op landelijke en regionale ontwikkelingen heeft de KNOV recent de transitie gemaakt naar een organisatie met een netwerkbenadering. Het besturen van de KNOV is dynamisch en vraagt een gecommitteerde inzet.

 

2.2            Missie en koers van de KNOV

Als verbindende partij in de zorg leveren verloskundigen samen met netwerkpartners de zorg die zwangeren nodig hebben.

Onze missie luidt:

“De KNOV staat voor het leveren van de beste geboortezorg die zwangeren nodig hebben. De Nederlandse geboortezorg behoort aantoonbaar tot de meest toegankelijke, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld. Het levert de best mogelijke start voor elke moeder en ieder kind en is daardoor de basis voor een gezond leven.”

Onze koers is gericht op het behalen van de beste verloskundige zorg voor zwangeren en hun partners met de cruciale rol van verloskundigen hierin. Dat is onze stip op de horizon. Om de verloskundigen hierin te ondersteunen richten wij ons op vijf resultaatgebieden, waarbinnen we onze ambities beschrijven. In de periode tot 2026 richten wij ons op het realiseren van die ambities. Door middel van resultaatgebieden houden wij focus:

 • werken in partnerschap met zwangere;
 • behalen van resultaten in de regio;
 • lobbyen voor de beste verloskundige zorg;
 • verbeteren van de kwaliteit van de verloskunde;
 • belangenbehartiging en serviceverlening aan verloskundigen.

 

Voor meer informatie over het meerjarenbeleidsplan van de KNOV klik hier.

 

2.3            Interne ontwikkelingen

Begin januari 2022 heeft het bestuur van de KNOV te kennen gegeven af te zullen treden om zo ruimte maken voor een nieuw bestuur. Totdat een nieuw bestuur is benoemd zal het huidige bestuur zorg dragen voor de voortgang van de dagelijkse activiteiten. Vanuit de leden is een kiescommissie samengesteld (Kiescommissie KNOV) die, met ondersteuning van het huidige bestuur, zorgdraagt voor het aandragen van kandidaten voor het nieuwe bestuur. Nieuwe bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de KNOV.

 

 1. De functie van bestuurder

 

3.1            De uitdaging

De KNOV staat voor de belangrijke opdracht tot behoud van kwalitatief hoogwaardige zelfstandig georganiseerde verloskundige zorg. Ook het zorgen voor een bekostiging die recht doet aan de belangen van onze beroepsgroep, waaronder de eerstelijns verloskundige (zelfstandig praktijkhoudend of in loondienst) is daarin cruciaal. Andere thema’s zoals de vormgeving en profilering van de toekomstige verloskundige zorg, het waarborgen van de keuzevrijheid van de zwangere, contractering, ontwikkelingen omtrent de acute zorg en capaciteitsvraagstukken zijn urgent en dienen zo snel mogelijk vorm te krijgen. Deze thema’s dienen ook beoordeeld te worden ter zake van hun betekenis voor de governance en structuur van de KNOV. Van het nieuwe bestuur wordt verwacht – met ondersteuning van de directeur en het bureau – deze thema’s voortvarend op te pakken en op een gebalanceerde wijze hiervoor draagvlak krijgen binnen de vereniging.

 

3.2            Profiel

Het bestuur van de KNOV bestaat uit minimaal drie leden en maximaal zeven leden, waarvan tenminste de helft plus één gewoon lid is van de vereniging. Voor het samenstellen van een nieuw bestuur zoeken we drie bestuurders algemeen die met kennis en kunde besluiten kunnen nemen in het belang van de leden. Met een passie voor het behoud van de autonome verloskundige zorg is de bestuurder in staat om sturing te geven aan de KNOV, waardoor de leden de bestuurder ervaren als dé persoon die hun belangen vertegenwoordigt. De bestuurder is in staat om de verschillende belangen van de leden op zorgvuldige wijze  af te wegen en draagvlak te organiseren.

 

De bestuurder die we zoeken:

 • heeft bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikt over meerjarige bestuurlijke ervaring;
 • handelt in het belang van verloskundigen als zelfstandig medische beroepsgroep;
 • heeft zicht op het verloskundige speelveld en de actuele ontwikkelingen in de beleidsomgeving zoals wettelijke kaders en regelingen, wetenschap en kennis, bestuurlijke en politieke processen en financiële structuren;
 • behartigt de belangen van alle verloskundigen waaronder de zelfstandig georganiseerde eerstelijns praktijkhoudende verloskundigen;
 • kan strategisch denken en onderscheid maken tussen kerndoelen en nevendoelen;
 • heeft kennis en ervaring met veranderkunde;
 • heeft (soortgelijke) ervaring met de verenigingsdynamiek van een beroepsorganisatie;
 • is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van good governance en heeft hierop een duidelijke visie;
 • heeft aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering en het inrichten van een organisatie.

 

De bestuurder beschikt over de volgende vaardigheden:

 • kan in teamverband een duidelijke koers uitzetten, met consequente focus op de missie van de KNOV;
 • is een goede luisteraar en kan delegeren aan de directeur en het bureau voor het realiseren van doelen die voortvloeien uit de missie van de KNOV;
 • beheerst communicatief het principe van gelijkwaardigheid, creëert een klankbord wat leidt tot uitwisseling van gezichtspunten en is gericht op inhoud, missie en visie van de KNOV;
 • kan het beleid van de KNOV en belangrijke vraagstukken op hoofdlijnen beoordelen, en beoordelen op de risico’s waarmee de KNOV geconfronteerd wordt;
 • stelt het verbindend samenwerken voorop in denken en handelen en acteert rolvast richting de collega bestuursleden, directeur/bureau, leden en externe stakeholders. Verbinding wordt gecreëerd door hetonderlinge gesprek, zoeken naar complementariteit en het benutten van elkaars kennis en kunde.

 

De bestuurder heeft de volgende persoonlijke kwaliteiten:

 • is integer en heeft een verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling;
 • kan vertrouwen opbouwen en uitstralen;
 • is flexibel, haalt steeds het beste uit zichzelf, is veranderingsbereid, voldoende beschikbaar en stressbestendig;
 • is toegankelijk, makkelijk benaderbaar en acteert op vragen van leden;
 • heeft een zelf reflecterend vermogen;
 • is communicatief vaardig, representatief en in staat een boegbeeld rol te vervullen.

 

 1. Wat biedt de KNOV?

U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de missie van de KNOV. Samen met collega bestuurders, de directeur en het bureau draagt u bij aan het leveren van meerwaarde voor de leden.

Voor de bestuursfunctie geldt een passende vacatieregeling. Jaarlijks zijn er activiteiten voor het bevorderen van de bestuursdeskundigheid.

De bestuursfunctie vergt een gemiddelde tijdsinvestering van 6 tot 8 uren per week. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is éénmaal mogelijk voor eenzelfde periode van maximaal drie jaar.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

 1. De selectieprocedure

Wanneer u wilt solliciteren naar de functie van bestuurder algemeen, stuur dan uw motivatie en cv vóór 22 april 2022 per e-mail naar kiescommissie@knov.nl

Op basis van de sollicitatiebrieven zal de Kiescommissie KNOV kandidaten uitnodigen voor een selectiegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden met de adviescommissie, bestaande uit leden van de Kiescommissie. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 9 mei 2022, fysiek in Utrecht.

Hierna volgt voor benoembare kandidaten een tweede gesprek in de week van 16 mei 2022, fysiek in Utrecht.

Geschikte kandidaten worden voorgesteld voor benoeming aan de algemene ledenvergadering. Leden kunnen zich ook kandidaat voor een bestuursfunctie stellen wanneer zij beschikken over de steun van tenminste 15 stemgerechtigden leden van de KNOV. Van de kandidaten wordt gevraagd zich voor te stellen aan de algemene ledenvergadering.

De algemene ledenvergadering is vrij in het al dan niet benoemen van een kandidaat. De algemene ledenvergadering wordt gehouden eind juni 2022. Gestreefd wordt het nieuwe bestuur te benoemen per 1 juli 2022.

Het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van de procedure. Aan u wordt gevraagd om een Verklaring omtrent Goed gedrag (VOG) voor te leggen.


Sluit 22 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"