Bestuurstichting IJsselgraaf - SpelenderWijs

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijskundig profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Hummelo | Gelderland
Sluit 2 mei 2023


Omschrijving Vacature

 

Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs zoekt een

Lid Raad van Toezicht

Onderwijskundig profiel

Organisatieprofiel Bestuurstichting

IJsselgraaf – Spelenderwijs

De Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs is het overkoepelende bestuursorgaan van Stichting IJsselgraaf Scholengroep (PO) en Stichting SpelenderWijs Kinderopvang (0-12 jaar). Beide stichtingen bieden al vele jaren openbaar basisonderwijs resp. kinderopvang aan in de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Doesburg. De bestuurstichting draagt bij aan onze ambitie tot vorming van kindcentra, waarbinnen medewerkers van onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken aan een doorgaande ontwikkellijn van kinderen van 0-12 jaar.

Hierbij is “ruimte om te groeien” belangrijk.

De bestuurstichting kent als bestuursorganen een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht, bestaande uit 5 leden. De bestuurder ontwikkelt – samen met directeuren, manager kinderopvang en staf – het beleid en zorgt voor de uitvoering hiervan. De Raad van Toezicht van de bestuurstichting houdt toezicht op een goede balans tussen de uitvoering van het beleid en het maatschappelijke belang van goed onderwijs/kinderopvang. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Gemeenteraden van Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem.

Stichting IJsselgraaf  heeft 15 openbare basisscholen met zo’n 3000 leerlingen.

IJsselgraaf heeft als grote onderwijsorganisatie een gunstige uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau, een gezonde financiële basis en een hoge mate van beleidsvrijheid op schoolniveau.

Stichting SpelenderWijs biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan op 8 locaties. Alle locaties zijn gevestigd binnen scholen van IJsselgraaf. De 40 medewerkers van Spelenderwijs werken met hun ruim 300 collega’s uit het onderwijs samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-12 jaar, binnen eenzelfde veilige, vertrouwde omgeving van kindcentra.

Profielschets lid Raad van Toezicht

WIJ ZOEKEN EEN LID MET EEN ONDERWIJSKUNDIG PROFIEL

Startdatum 1 september 2023

 

Profiel

Onze nieuwe collega:

 • Heeft ruime ervaring in onderwijs;
 • Heeft een voorwaartse blik over wat nodig is om de strategische doelen te realiseren;
 • Heeft het vermogen om met een constructieve, toegankelijke en verbindende houding bij te dragen aan een goede samenwerking met de bestuurder, het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan en andere partijen binnen en buiten de organisatie;
 • Heeft een academisch denkniveau door opleiding of werkervaring;
 • Heeft (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving;
 • Is onafhankelijk, integer en verantwoordelijk;
 • Houdt een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Is vaardig in het samenwerken in een team;
 • Heeft oog voor maatschappelijke, onderwijskundige ontwikkelingen en voor ontwikkelingen op gebied van kinderopvang en kan deze duiden in relatie tot de stichting;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan organisaties in het onderwijs en kinderopvang stellen;
 • Heeft een relevant netwerk;
 • Heeft een betaalde functie in het maatschappelijk verkeer en is voldoende beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie.

Inrichting Raad van Toezicht Bestuurstichting

Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van IJsselgraaf – Spelenderwijs ziet erop toe dat het beleid van het College van Bestuur dienend is aan de doelstelling en de grondslag van de bestuurstichting. Daartoe behoort in ieder geval de ontwikkeling van kindcentra.

De Raad gedraagt zich volgens de Code Goed Toezicht (PO/KOV) en bewaakt dat de bestuurder handelt volgens de Codes Goed Bestuur (PO/KOV).

De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde en stimuleert en ondersteunt de bestuurder bij maatschappelijke en bestuurlijke netwerkvorming. De Raad houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang, inclusief een gezonde en professionele cultuur en bedrijfsvoering. Hierbij beperkt de Raad zich tot de hoofdlijnen van het beleid. De Raad legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden in een openbaar jaarverslag. Verder vervult de Raad van Toezicht naar de bestuurder de werkgeversrol.

Samenstelling en karakterisering Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht van de bestuurstichting bestaat uit vijf leden en functioneert als een collegiaal orgaan: er worden collectief besluiten genomen waarop leden zowel collectief als individueel aanspreekbaar zijn. Dit betekent dat:

 • Er binnen de Raad van Toezicht sprake is van transparantie, vertrouwen en een eerlijke en open communicatie;
 • Leden van de Raad moeten kunnen samenwerken;
 • De Raad als eenheid naar buiten treedt;
 • Ieder lid van de RvT zich onafhankelijk en kritisch kan opstellen, ook als hij/zij op basis van enige voordracht is benoemd;
 • Leden van de Raad hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.

Bijeenkomsten

De Raad kent een vergaderfrequentie van ongeveer 7x per jaar. Daarnaast maken leden van de Raad deel uit van commissies (Audit, Remuneratie, Onderwijs & Kinderopvang) die circa 3 keer per jaar vergaderen en bezoeken zij ieder jaar een aantal locaties. Minimaal twee keer per jaar heeft de Raad overleg met het Gemeenschappelijke Overleg Orgaan. De functie van lid vergt gemiddeld een dagdeel per week.

Zittingstermijn

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een zittingsperiode van ten hoogste vier jaren en zijn na afloop van een zittingsperiode herbenoembaar voor nogmaals een periode van maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens een door de Raad van Toezicht vast te stellen rooster. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een passende vergoeding.

Onverenigbaarheid met andere functies

Niet benoembaar als lid van de Raad van Toezicht van IJsselgraaf – Spelenderwijs zijn:

 • Personen die in de nabije regio de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in de sectoren Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Kinderopvang;
 • Personen die werknemer of opdrachtnemer van IJsselgraaf en/of Spelenderwijs zijn;
 • Huidige leden van de gemeenteraden, colleges en werknemers van gemeente Doetinchem, Doesburg of Bronckhorst;
 • Leden van het GMO, van een oudercommissie of personeelsvertegenwoordiging van Spelenderwijs en van een (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad van IJsselgraaf;
 • Daarnaast personen die een zodanige andere functie vervullen dat lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen, dan wel strijdigheid met de codes Goed Bestuur en Goed Toezicht PO en KOV.

Honorering

Leden van de Raad van Toezicht krijgen een vergoeding conform de normen van VTOI-NVTK.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij ontvangen uw motivatiebrief en curriculum vitae graag uiterlijk 1 mei 2023. U kunt dit mailen naar sharondriessen@ijsselgraaf.nl.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 12 mei in de ochtend. Daarna volgt een tweede gesprekronde op donderdag 25 mei in de middag.

Mocht u nog vragen hebben over de functie kunt u contact opnemen met Jaap Blok, Voorzitter Raad van Toezicht, 06 – 22217053.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.ijsselgraaf.nl en www.kinderopvangspelenderwijs.nl


Sluit 2 mei 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"