Bibliotheek Veldhoven

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Veldhoven | Noord-Brabant
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

Vanwege het vertrek van één van de huidige leden (uiterlijk per 1 januari 2022) is de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Veldhoven op zoek naar een nieuw lid.

Over de Bibliotheek Veldhoven

De Bibliotheek Veldhoven is een actieve, middelgrote bibliotheek, gelegen aan het Meiveld. Gemiddeld ontvangt de bibliotheek 500 bezoekers per dag. De Bibliotheek Veldhoven werkt nauw samen met lokale organisaties en bedrijven en met collega-bibliotheken in Zuidoost-Brabant. De interne organisatie wordt gekenmerkt door korte communicatielijnen en betrokken medewerkers die flexibel en breed inzetbaar zijn.

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) toetst of de directeur-bestuurder bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. Verder toetst de RvT of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Hieruit vloeit voort dat de RvT toezichthouder, klankbord en werkgever is van de bestuurder. In het reglement van de RvT worden deze verschillende rollen verder ingevuld en geduid.

De RvT bestaat op dit moment uit een voorzitter, een secretaris en drie leden. Zij vergaderen ca. vijf keer per jaar en volgen de Governance Code Cultuur. Nieuwe leden kunnen, als onderdeel van het aanstellingstraject, als waarnemer al enkele vergaderingen van de RvT bijwonen.

Wij zoeken

Het profiel van een lid van de RvT bevat de volgende vereisten:

  • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van de stichting;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten met aantoonbare relevante ervaring;
  • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • het vermogen om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te toetsen;
  • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
  • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
  • wonend of werkzaam in de gemeente Veldhoven.

De RvT zoekt naar een kandidaat die past in het hierboven beschreven algemene profiel van toezichthouder en die daarnaast een bestuurlijke opleiding heeft gevolgd op ten minste HBO-niveau, bij voorkeur gekoppeld aan ervaring als (beleids)ambtenaar of adviseur openbaar bestuur en die werkzaam is binnen dit werkveld.

Wij bieden

Een uitdagende onbezoldigde functie in een enthousiast team, binnen een maatschappelijk relevante organisatie, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Reacties, voorzien van motivatie en cv, of vragen kunnen tot 1 januari 2021 gestuurd worden naar mevrouw P. Janssen, voorzitter Raad van Toezicht, via: raadvantoezicht@bibliotheekveldhoven.nl.

Bij opgave van telefoonnummer wordt u teruggebeld


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"