Stichting BEZINN

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Agrarisch | Bezoldigde functie | Assen | Drenhe
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Stichting BEZINN is de afkorting van Boer en Zorg in Noord-Nederland. Stichting BEZINN wordt gezien als zorgaanbieder en stelt zich ten doel:

Het bijdragen aan de vermaatschappelijking van de zorg door het bieden van zorg op zorgboerderijen en andere kleinschalige ondernemingen. Deze zorgboerderijen en daaraan verwante ondernemingen voldoen aan een erkend kwaliteitssysteem en de zorg die zij bieden sluit aan op de behoefte van de cliënten en hun individuele wensen. Verder verricht Stichting BEZINN handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Momenteel vertegenwoordigt Stichting BEZINN ongeveer 150 zorgboerderijen en 1200 cliënten in Friesland, Groningen en Drenthe. Voor diverse trajecten is Stichting BEZINN contractpartner voor zorgkantoren, gemeenten en andere partijen en wordt de zorg door de aangesloten zorgboerderijen verleend.

Stichting BEZINN is een belangrijke en deskundige partner voor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in het kader van de WMO, de jeugd- en de participatiewet.
Het grote voordeel voor de bij Stichting BEZINN aangesloten zorgaanbieders (met name zorgboerderijen) is dat zij niet zelf een complete uitvoeringsorganisatie op hoeven te tuigen, maar wel met hun eigen identiteit en specialiteit op het gebied van zorgverlening werkzaam kunnen zijn.

Op dit moment onderzoekt het bestuur van Stichting BEZINN samen met het bestuur van Vereniging BEZINN hoe mogelijk invulling kan worden gegeven aan een duurzame gezamenlijke toekomst. Dit kan op termijn leiden tot een nieuwe organisatievorm/structuur.

Bestuur en Toezicht

Stichting BEZINN wordt geleid door een bestuur en kent een werkorganisatie met aan het hoofd een manager die aan het bestuur rapporteert. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). Naast de formele taken van een RvT, zoals het goedkeuren van begroting en jaarrekening, kent de RvT de volgende rollen:

 • benoemen van de leden van het bestuur (momenteel bestaande uit 4 leden);
 • toezicht houden op de continuïteit en op de vervulling van de maatschappelijke functie en de missie van de organisatie;
 • klankbord voor het bestuur, adviserend en desgevraagd handelend.

De RvT heeft drie leden en treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Binnen de RvT heeft één lid de financiële portefeuille. Hij is voor bestuur en management gesprekspartner vanuit de RvT voor de financiële aangelegenheden, zoals begroting, investeringen en jaarrekening.

In de RvT is de functie van lid, met aandacht voor financiën, vacant door het aflopen van de maximale zittingstermijn (twee keer vier jaar) van het huidige lid. Graag komt de RvT in contact met kandidaten (m/v) voor deze positie.

Functieprofiel onafhankelijk lid met aandachtsgebied financiën

Kennis; het lid heeft regelmatig afstemming met het bestuurslid met verantwoordelijkheid financiën en de manager voor het opstellen van de begroting en het definitief maken van de jaarrekening; hij/zij heeft hierin een adviserende rol. Voor het succesvol uitoefenen van de rol brengt het lid de volgende eigenschappen dan wel ervaring mee:

 • bestuurlijke ervaring in organisaties;
 • bindend, gezaghebbend en beschikkend over een regionaal netwerk;
 • het vermogen om onafhankelijk de adviserende rol uit te oefenen;
 • beschikt over eigenschappen om de RvT als eenheid te laten functioneren, waarin elk lid voldoende ruimte ervaart om eigen observaties en bevindingen, ook als het om soft signals gaat, met elkaar te delen of om een “lastig “ gesprek te voeren;
 • beschikt over ruime kennis en ervaring op financieel en bedrijfseconomisch gebied;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de organisatie kan vervullen;
 • affiniteit met de activiteiten van Stichting BEZINN.

Competenties

Toezichthouders wisselen met regelmaat van rol. Afhankelijk van de situatie dan wel het specifieke dossier kan meer nabijheid en betrokkenheid in het ene geval dan wel meer distantie in het andere aan de orde zijn. De verschillende rollen die toezichthouders moeten kunnen vervullen laten zich in het volgende overzicht meer concretiseren:

 • distantie waar nodig c.q. gewenst;
 • betrokkenheid, goed op de hoogte van de organisatie, zo nodig in detail, draagt bij aan ontwikkeling ten toekomst oriëntatie, kritisch naar strategisch beleid;
 • geweten van de organisatie, pleitbezorger van de kernwaarden;
 • verbinder, afweger van belangen;
 • waarnemer van het proces, kan deze waarnemingen ook bespreekbaar maken;
 • kwaliteitsbewaker;
 • brainstormer, inspirator en soms luis in de pels;

De tijdsbesteding voor het lid van de RvT bedraagt gemiddeld een halve dag per maand.

Leden van de RvT ontvangen een vergoeding. Organisatie en RvT zijn zich aan het heroriënteren op de hoogte van deze vergoeding passend bij de ontwikkeling die de Stichting BEZINN meemaakt.
De leden van de RvT committeren zich aan de Governancecode zorg.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie kan worden ingewonnen bij de voorzitter van de RvT, de heer B. Stuurwold, Telefoon: 06-20952346.

Belangstellenden voor de positie van lid van de RvT Stichting BEZINN, aandachtsgebied financiën, kunnen hun reactie richten aan mevrouw A. de Vries, bestuurssecretaris, via e-mail: secretaris@bezinn.nl.

Reacties kunnen tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend. Op 18 november 2021 in de ochtend zullen gesprekken worden gevoerd. Bij gebleken geschiktheid zal de benoeming per direct plaatsvinden voor een (eerste) termijn van vier jaar.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"