Careander

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

Clientenzorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Harderwijk | Flevoland
Sluit 1 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Wij bieden begeleiding op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten en vrije tijd aan ruim 1.000 cliënten.  De zorglocaties van Careander bevinden zich in midden-Nederland. De financiële positie van Careander is gezond.

Omdat ieder mens uniek is
Careander werkt vanuit een christelijke visie; ieder mens is uniek en waardevol. Daarin bieden we een veilige en stimulerende omgeving om mensen (cliënten zowel als medewerkers) te helpen het beste uit zichzelf te halen en een waardige plek te hebben in de samenleving. Op allerlei plekken leveren onze cliënten zo een waardevolle bijdrage. Dit draagt bij aan hun zelfrespect en hun ontwikkeling, hoe uitdagend het soms ook is. Onze medewerkers zetten zich dagelijks professioneel en met hart en ziel in voor onze cliënten. Dat doen ze in samenwerking met familieleden, het sociale netwerk en vrijwilligers. Hierdoor kunnen cliënten het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities.

Visie en strategische koers
Onze visie vormt de basis van ons werk. Binnenkort stellen wij ook onze nieuwe strategische koers vast. Die geeft richting aan onze keuzes.
Speerpunten die hieruit naar voren komen zijn onder andere: ontwikkelingsgericht werken, strategische personeelsplanning, strategisch vastgoedbeleid en technologische innovatie. Careander verbindt zich nadrukkelijk met andere (zorg) aanbieders, maatschappelijke spelers, onderwijsinstellingen etc. om de kwaliteit van ondersteuning aan cliënten te kunnen waarborgen en verbeteren.

Careander als werkgever
Bij Careander krijgen medewerkers de ruimte en hebben een eigen verantwoordelijkheid. Dit om cliënten waar mogelijk in staat te stellen de regie over hun eigen leven te voeren. Betrokken en gemotiveerde medewerkers zijn erg belangrijk voor onze cliënten. Meermalen kregen wij in de afgelopen jaren het predicaat ‘beste werkgever’ in de gehandicaptenzorg.

Raad van Toezicht
Op basis van wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg en de statuten van Careander vervult de Raad drie rollen:

  • Toezicht- en controlerende rol;
  • Klankbord voor het bestuur;
  • Werkgever van het bestuur.

De Raad van Toezicht ziet toe op de strategie, de prestaties en de bedrijfsvoering van Careander en het goed functioneren van het bestuur. De Raad van Toezicht oordeelt over een aantal voorgenomen besluiten van de bestuurder, zoals de strategische koers, de begroting en de jaarrekening.

Uiteraard houdt modern toezicht meer in. De Raad is een creatieve sparringpartner voor de bestuurder vanuit de opgaven waarvoor Careander staat. Dit in samenwerking met elkaar (de Raad van toezicht én de organisatie), ieder vanuit zijn rol, taak en verantwoordelijkheid.

De Raad van Toezicht vormt een betrokken en multidisciplinair team van vijf leden en is samengesteld op basis van differentiatie naar kennis, expertise en ervaring. De Raad vergadert jaarlijks vijf maal in aanwezigheid van de bestuurder en éénmaal zonder bestuurder. Daarnaast vindt overleg plaats met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het managementteam. De Centrale Cliëntenraad bij Careander bestaat uit een Deelraad Verwanten en een Deelraad Cliënten, die elkaar in verantwoordelijkheden aanvullen. Twee keer per jaar wordt een werkbezoek gebracht aan locaties.

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Careander richt de governance zo in dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Careander en het benodigde vertrouwen van alle betrokkenen.

Voor deze Raad van Toezicht zoeken wij een nieuw lid, met een specifieke focus op de zorg. Bij geschiktheidsbeoordeling wordt uitgegaan van consensus tussen Raad van Toezicht en Centrale Cliëntenraad, waarna de nieuwe toezichthouder wordt benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad.

Het profiel, algemeen
U onderschrijft de missie, visie en christelijke identiteit van Careander. Belangrijk is dat u zich goed kunt inleven in het werken met, en voor, cliënten in het werkveld van Careander. U bent een ‘dwarsdenker’, als u vindt dat de discussie of besluitvorming daarmee gediend is. U bent een strategische denker die de scherpe vragen stelt, een open houding heeft en echt luistert. Verder bent u wijs en constructief in de verhouding bestuurder – Raad van toezicht. Hierbij bewaakt u de balans in de mix van betrokkenheid, rolverantwoordelijkheid en afstand. Tevens weet u ruimte te geven en de juiste (kritische) vragen te stellen. U heeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen in de zorgsector en bent voldoende beschikbaar en energiek om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie. Daarnaast bent u, bij voorkeur, woonachtig in het werkgebied van Careander (Gelderland).

Het profiel, specifiek voor de zorgrol
Complementair aan de zittende leden van de RvT zoeken wij naar een toezichthouder met een zorgprofiel die volop in het arbeidsproces zit.

U hebt aantoonbaar ervaring met kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de cliënt/bewoner en bent bekend met de – recent wettelijk verzwaarde – rol van de cliënten- en verwantenraad. U heeft een academisch werk- en denkniveau, en een moderne visie op ontwikkelingen in de zorgsector. Op basis van uw inhoudelijke kennis en uw ervaring in een toezichthoudende rol, bent u in staat de kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de cliënt voorop te stellen en uit te dragen in de Raad van toezicht. Daarbij heeft u oog voor de positie, het belang en de inbreng van de Cliënten- en Verwanten (deel)raden en bent u een goed toegankelijke gesprekspartner voor deze vertegenwoordigende medezeggenschapsraden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De nieuwe toezichthouder wordt benoemd op bindende voordracht van onze cliënten- en verwantenraad. Gesprekken met hun vertegenwoordigers zijn derhalve deel van de sollicitatie procedure.

Gezien de samenstelling van de Raad van toezicht gaat bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur uit naar een vrouw.

De vergoeding voor leden van de Raad van toezicht is gebaseerd op het beloningsadvies van de NVTZ. Careander biedt naast een passende honorering een scholingsbudget.

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met de heer Klaas Stoter (voorzitter Raad van toezicht), of met de heer Bert Brouwer (bestuurder). Zij zijn bereikbaar via het nummer 0341-467820.
Indien u belangstelling hebt voor deze functie en meent aan de profieleisen te voldoen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar het secretariaat t.a.v. Elly Huzen, bestuurssecretariaat@careander.nl .

Graag ontvangen wij uw reactie vóór 1 februari 2022 o.v.v. lid RvT Careander.
De eerste sollicitatiegesprekken staan gepland in week 8 (21-26 februari 2022)

Voorafgaand aan de benoeming wordt u om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) gevraagd.


Sluit 1 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"