Cavent

Voorzitter RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Oud-Beijerland | Zeeland
Sluit 5 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het regulier aftreden van onze huidige voorzitter zoekt Cavent een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De functie van voorzitter  komt per 1 januari 2023 vacant. Wij zouden de nieuwe voorzitter graag vanaf 1 maart 2022 in de gelederen opnemen als lid. Zo wordt u in de gelegenheid gesteld nog geruime tijd mee te draaien in de raad, om een soepele overgang van het voorzitterschap mogelijk te maken.

 

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

Deze omvatten:

 • Het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur en het uitvoeren van de werkgeversrol (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur)
 • Het naar behoren laten functioneren van intern toezicht
 • Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur
 • Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Cavent
 • Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur en het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur, die zulks statutair of reglementair behoeven
 • Het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot Cavent
 • Het benoemen van de externe accountant van Cavent
 • Het toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden en goedkeuring over het voorgenomen beleid van de Raad van Bestuur terzake
 • De corporate governance structuur van Cavent en de naleving van de principes van de Zorgbrede Governancecode

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Cavent. In dit kader houdt deze toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van Cavent binnen de kaders van de statuten
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van Cavent
 • De opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • De financiële verslaglegging
 • De naleving van wet- en regelgeving
 • Het als Cavent op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

De omvang van de Raad van Toezicht

Conform de statuten van Cavent bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste 5 natuurlijke
personen. Het aantal leden wordt bepaald door de Raad van Toezicht.

 

Algemene profieleisen voor de Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties
 • Affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van Cavent
 • Analytisch vermogen op strategisch niveau
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Teamspeler
 • Een onafhankelijke opstelling
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie
 • Geen (potentiële) belangenverstrengeling
 • Integer met een onafhankelijke opstelling

 

Deskundigheidsprofiel van de nieuwe voorzitter

Voor de positie van voorzitter zijn wij op zoek naar een kandidaat die, naast de algemene en specifieke profieleisen, over de volgende ervaring en deskundigheid beschikt:

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring
 • Beschikt over natuurlijk gezag en is ‘open minded’
 • Heeft een efficiënte en effectieve stijl van vergaderen
 • Vervult een belangrijke klankbordfunctie vanuit de RvT met de bestuurder
 • Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van het geheel aan verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en functie van de RvT en Raad van Bestuur
 • Beschikt over verbindende kwaliteiten
 • Weet de collectieve verantwoordelijkheid en kwaliteit van de leden van de RvT optimaal te benutten om de organisatie scherp te houden met betrekking tot risico’s en een goede beheersing daarvan
 • Vermogen om mee te denken met de beleidsafwegingen van de Raad van Bestuur en daar integer, onafhankelijk en kritisch op te reflecteren
 • Kennis van de complexiteit van de zorg en de strategische uitdagingen waar zorgorganisaties voor staan
 • Actief in relevante netwerken
 • Bekendheid met de regio en de maatschappelijke verhoudingen geldt als een pré
 • Beschikt over voldoende tijd en toewijding om inhoud te geven aan deze rol

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bent u geïnteresseerd? Dan ontvangen wij uw motivatiebrief en CV graag uiterlijk 4 februari 2022 per mail op rvt@cavent.nl. Er zullen twee gespreksronden plaatsvinden. Het eerste gesprek is met de Governance commissie van de Raad van Toezicht en de bestuurder, de tweede gespreksronde bestaat uit een gesprek met enerzijds een tweede delegatie van de Raad van Toezicht en anderzijds een vertegenwoordiging van de OR en de Centrale Cliëntenraad.

De eerste gespreksronde is op 10 februari in de avond. De tweede gespreksronde is op 17 februari in de middag.

Hebt u vragen over deze vacature? Neem dan contact met op Bert Tuk, de huidige voorzitter Raad van Toezicht Cavent, op 06 – 53 38 47 99. Meer informatie vindt u  in de  profielschets lid Raad van Toezicht.


Sluit 5 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"