Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal

Voorzitter Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Veenendaal | Utrecht
Sluit 30 september 2023


Omschrijving Vacature

 

De raad van toezicht van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Veenendaal zoekt per januari 2024 (om in augustus 2024 definitief het stokje over te nemen) een

Voorzitter raad van toezicht

 

Wat is belangrijk in de rol van voorzitter van de raad van toezicht

Je bent een ervaren toezichthouder en/of bestuurder met een hart voor de jeugdzorg. We zoeken een ervaren voorzitter die in staat is om op strategisch niveau mee te denken binnen het CJG. Heb je brede maatschappelijke interesse en heb je zin om in de volgende fase binnen het CJG mee te denken, reageer dan op deze vacature. Hierbij geldt dat je als toezichthouder affiniteit hebt met de organisatie, hart hebt voor de sector en aandacht voor de doelgroep. Als regisseur in het spel van toezichthouden, toon je in het kader van de Zorgbrede Governancecode en de richtlijnen van de NVTZ, verbindende en integrerende kwaliteiten. Je bent in staat om een goede relatie te onderhouden met de bestuurder. Je hebt oog voor de ethiek van toezichthouden en het vermogen om op basis van statuur en natuurlijk gezag de voorzittersrol verbindend in te vullen. Je bent rolbewust en besluitvaardig. Je bent woonachtig in Veenendaal of één van de omliggende gemeentes. Je bent onderdeel van de werkgeverscommissie die op regelmatige basis gesprekken heeft met de bestuurder over hun functioneren en plannen.

Wat breng je mee?

De RvT werkt vanuit de passende balans tussen nabijheid en afstand. Dit vergt van de voorzitter nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues in de dialoog hierover met de bestuurder, waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen betrokkenheid en distantie. Je brengt bij voorkeur een eigen netwerk mee. Je hebt visie op jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg. Je hebt een proactief en positief kritisch ingestelde houding.

Algemene profieleisen:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit met jeugdzorg;
 • inzicht in taken en rollen tussen raad van toezicht en bestuurder;
 • hanteren van de optimale balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • je bent integer, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • het vermogen om het voorgenomen beleid op relevantie te beoordelen en hierover te besluiten en de bestuurder te adviseren;
 • in staat om op hoofdlijnen het beleid te overzien en de voortgang te kunnen bewaken;
 • in staat geformuleerd beleid uit te dragen en hiervoor draagvlak te creëren bij de achterban en stakeholders
 • gevoel voor verhoudingen en politiek/bestuurlijke sensitiviteit
 • beschikt over ervaring, natuurlijk gezag en verbindend vermogen om de voorzittersrol te vervullen.

Naast de algemene profieleisen worden de volgende competenties van je verwacht:

 • Visie: Je bent in staat de Visie en Missie van het CJG uit te dragen. Je stelt je op als boegbeeld van de organisatie en laat door houding en gedrag, zowel intern als extern, de kernwaarden van de organisatie zien.
 • Samenwerken: Je weet dat je het niet alleen kan doen. Je zoekt actief de samenwerking op en betrekt je achterban bij nieuwe ontwikkelingen en besluiten. Je bent een slimme netwerker die investeert in het opzetten en onderhouden van vruchtbare relaties met stakeholders;
 • Veranderbereidheid: Je begrijpt dat beweging noodzakelijk is. Vanuit de visie en missie kies je het pad dat de beste kansen biedt om verder te komen.
 • Luisteren: je hebt een open oor voor signalen van binnen en buiten. Je bent benieuwd naar de visie en ideeën van anderen. Je vraagt om feedback over je rol en functioneren.
 • Teamspeler: Je werkt graag in teamverband en stelt het teambelang boven je eigen belang. Je bent verbindend, toegankelijk en open in je communicatie.
 • Integer: Je bent eerlijk en betrouwbaar en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je werkt volgens de regels en gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie.

Wie zijn wij?

Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal is er voor ouders/opvoeders, kinderen, jongeren (tot 18 jaar) en professionals in Veenendaal. Je kunt bij ons terecht met allerlei vragen over opgroeien en opvoeden. Bijvoorbeeld over slapen, zindelijkheid, voeding, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. Met preventieve activiteiten, zoals trainingen en cursussen helpt het CJG ouders en kinderen om problemen voor te zijn. Daarnaast biedt het CJG ambulante ondersteuning voor gezinnen in Veenendaal en leiden wij toe naar individuele voorzieningen.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal heeft de opdracht om in samenwerking met de gemeente Veenendaal uitvoering te geven aan het vrij toegankelijke basisaanbod van zorg en ondersteuning voor kinderen/jongeren en hun ouders.

Het CJG stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen in Veenendaal. Dat doen wij niet alleen. Dat doen we samen met kinderen, ouders/verzorgers, vrijwilligers en collega professionals, zoals huisartsen, leerkrachten en jongerenwerkers.

Het takenpakket van het CJG is vastgelegd in de statuten en bestaat uit vier hoofdtaken:

 • Preventie en vroegsignalering
 • Toegang
 • Ambulante ondersteuning
 • Regie

Raad van toezicht

De RvT bestaat uit drie leden waaronder de voorzitter en is in haar samenstelling multidisciplinair en maatschappelijk breed geïnformeerd, afgestemd op de huidige en toekomstige opgaven van het CJG. Het streven is dat de diversiteit in de RvT een afspiegeling vormt van de organisatie. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Gemiddeld komt de RvT zes keer per jaar bijeen. Daarnaast kan het bijwonen van bijvoorbeeld een bijeenkomst met stakeholders en werkbezoeken een extra tijdsbesteding vragen. De aanstelling van leden van de RvT geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De RvT heeft inhoudelijke aandachtsvelden gedefinieerd en werkt planmatig met een jaaragenda. De raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid zijn een bijdrage aan het geheel te leveren. De raad houdt jaarlijks een zelfevaluatie, waarin het functioneren van het intern toezicht, zowel collectief als individueel, en het samenspel met bestuurder aan de orde komt.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt op een maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op het bestuur (bestuurder-directeur) van het CJG Veenendaal. Ze toetst haar besluitvorming op strategische vraagstukken en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder-directeur en keurt besluiten, onder meer op het gebied van de strategische koers, goed. In het uitvoeren van deze taken sluit de RvT aan bij de missie en maatschappelijke doelstellingen van het CJG: het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van kinderen en een veilig opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen. Hoe deze missie in de praktijk wordt ingevuld ligt vast in het strategische, meerjarige koersplan van het CJG en de jaarlijkse prestatieafspraken tussen het CJG en de gemeente.

Bij het invullen van toezichtstaak kijken we als RvT op hoofdlijnen naar twee punten:

 1. De kwalitatieve uitwerking van het beleid en de vertaling daarvan naar de praktijk

De RvT richt zich in haar toezichthoudende taak op het beleid en de algemene zaken op twee aspecten: a. de kwaliteit van het opgestelde beleid en de mate waarin die aansluit op visie en missie van het CJG en de actuele en verwachte maatschappelijke en professionele ontwikkelingen; b. de kwaliteit van de dienstverlening en de mate waarin daarmee de geformuleerde doelstellingen worden gerealiseerd. De RvT beoordeelt daarvoor de beleidsplannen en jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente en bespreekt deze met het bestuur. In de bespreking voedt de RvT het bestuur, o.a. met nieuwe inzichten en invalshoeken op de strategische vraagstukken. De RvT verkrijgt inzicht in de vertaling naar de praktijk uit de stukken (o.a. voortgangsrapportages, doelrealisatie) die het bestuur aanlevert en gesprekken met bestuur, medewerkers en stakeholders van het CJG.

 1. De continuïteit van de bedrijfsvoering en de risicobeheersing.

De RvT beoordeelt de bedrijfsvoering ook vanuit een aantal leidende principes: we werken efficiënt: het gemeenschapsgeld dat we inzetten komt zoveel als mogelijk ten gunste van de inwoner van Veenendaal; we zijn toekomstgericht, o.a. in de (inzet van middelen voor) ontwikkeling van medewerkers; we zijn ondernemend, o.a. door risico’s en kansen te monitoren en te agenderen en het (reserveren van middelen voor) investeren in datagebruik, leren en innoveren; we zijn transparant over de besteding van onze middelen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 29 september aanstaande.

Wij lezen graag terug waarom je deze nevenfunctie wilt vervullen. Je brief en CV kan je richten aan het college van burgemeester en wethouders en opsturen naar: Gemeente Veenendaal, t.a.v. afdeling P&O, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Of naar  werken@veenendaal.nl. o.v.v. vacature RvT CJG.

Voor informatie over deze functie kan je de heer G. van Hardeveld, huidige voorzitter RvT, bellen. Zijn telefoonnummer is 0652354373. Voor vragen over de procedure kan je contact opnemen met Eric van der Graaf, adviseur P&O. Zijn telefoonnummer is 0634508400.

We nodigen je uit voor een kop koffie en maken op deze manier graag met je kennis. Voor meer informatie over de organisatie zie www.cjgveenendaal.nl

De leden en de voorzitter van de raad van toezicht ontvangen een vrijwilligers vergoeding.


Sluit 30 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"