Christelijke Scholengemeenschap Walcheren

Leden Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Walcheren | Zeeland
Sluit 24 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van CSW is op zoek naar een nieuw lid met in het bijzonder een juridische achtergrond.page1image3077412832

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en worden met nadruk uitgenodigd te solliciteren op deze vacature.

page1image3077494112

Profielschets 

CS Walcheren heeft in deze profielschets gedefinieerd over welke kwaliteiten, kennis en vaardigheden de leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke kwaliteiten. De genoemde kwaliteiten voor de leden van de Raad van Toezicht kunnen bij verschillende personen belegd zijn. Daarnaast zijn enkele algemene functie-eisen geformuleerd, zoals dat de intern toezichthouder de grondslag en de doelstelling van de Stichting dient te onderschrijven.

Een toezichthouder die over alle kwaliteiten beschikt, zal moeilijk te vinden zijn. De profielschets fungeert bij het vervullen van een vacature als uitgangspunt om bepaalde kwaliteiten die minder vertegenwoordigd zijn in de Raad van Toezicht te werven.

 

Algemeen profiel van de leden van de Raad van Toezicht
De organisatie verlangt van de leden van de Raad van Toezicht te voldoen aan de volgende functie- eisen:

 • De meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht dient bij voorkeur te wonen of werkzaam te zijn in het voedingsgebied van de school
 • De grondslag en de doelstelling van de Stichting onderschrijven
 • Binding hebben met de missie en visie, zoals geformuleerd in het Schoolplan
 • Kritisch zijn met betrekking tot intern toezicht; wijs en constructief zijn met betrekking tot advisering aan de bestuurder en oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen van de tijd
 • Bereidheid hebben tot het afleggen van verantwoording en transparant opereren
 • Kennis hebben en onderschrijven van algemeen geldende governanceregels (regels voor intern toezicht)
 • Bereidheid tot evaluatie over het eigen handelen en het handelen van de Raad van Toezicht in zijn geheel
 • Voldoende beschikbare tijd en motivatie hebben voor inzet en commitment aan de organisatie
 • Onafhankelijk zijn, geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties)

 

Daartoe dient de intern toezichthouder te beschikken over de volgende kerncompetenties:

 • Evenwicht kunnen bewaken tussen ‘governance’ en ‘guidance’ (tussen distantie en betrokkenheid)
 • Strategisch inzicht en een helikopterview hebben
 • Een kritisch-analytisch oordeelsvermogen bezitten, hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden.
 • Integer en evenwichtig zijn
 • Een proactieve opstelling hebben (informatie zoeken, dóórvragen en netwerken)
 • Maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Gevoel hebben voor verantwoording naar de primaire belanghebbenden (leerlingen, ouders en docenten)
 • Reflecterend vermogen hebben op de eigen rol, positie, invloed en gedrag

 

Met betrekking tot kennis en (werk)ervaring verlangt de organisatie bij voorkeur het volgende van een intern toezichthouder:

 • Over bestuurlijke en of toezichthoudende ervaring beschikken
 • Voldoende kennis en ervaring hebben vanuit welke achtergrond dan ook om de onderwijsinstelling en haar succes- en risicoparameters goed te kunnen beoordelen
 • Beleidsdocumenten kunnen doorgronden en analyseren. Daartoe dient er inzicht te zijn in de planning en controlcyclus, organisatieprocessen en projectmatig werken
 • Beschikken over relevante netwerken, zowel beroepsmatig als regionaal
 • Inzicht in het veld van andere belanghebbenden (maatschappij/ politiek)

 

Specifieke kwaliteiten

(die bij één of meer interne toezichthouders aanwezig dienen te zijn )

Door kennis en ervaring in staat zijn op een kritische en onafhankelijke manier toezicht te houden en daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren met betrekking tot een of meer van de volgende disciplines of domeinen:

 • Financieel-economische sturing en risicomanagement
 • Kwaliteit van het onderwijs, innovatie
 • Communicatie met betrekking tot rapportage en verantwoording
 • Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur en van het management
 • Ervaring met bestuur en bestuurlijke processen en positionering vraagstukken.
 • Juridische zaken
 • Ondernemerschap in de private en/of publieke sector
 • Strategisch HR-beleid, sociaal beleid
 • Communicatie en positioneringsvraagstukken
 • Vastgoed c.q. facilitair beleid
 • Jeugd en jeugdwelzijnswerk en/of jeugdzorg
 • de vormgeving van de identiteit

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De gesprekken zijn gepland op 31 januari, 1 en 2 februari a.s. in de avonduren.
Indien mogelijk gaat de functie onmiddellijk in.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer A.W. Smit, tel.: 06 – 290 242 91, of bij de heer F.C. van der Knaap, directeur-bestuurder, tel. 06 – 304 207 59.

U kunt uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, richten aan de heer F.C. van der Knaap, directeur/bestuurder; knp@cswalcheren.nl.

page1image3077489024

Reageren kan tot 24 januari a.s.


Sluit 24 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"