CoMensha

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 15 januari 2022


Omschrijving Vacature

CoMensha is het landelijke onafhankelijke expertise- en coördinatiecentrum dat zich op een constructieve, verbindende en kritische manier inzet voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. CoMensha geeft inzicht in aard en omvang van mensenhandel in Nederland, coördineert de eerste opvang en zorg, adviseert en bemiddelt bij plaatsing, signaleert knelpunten en zet zo nodig aan tot actie. Om deze missie uit te voeren heeft CoMensha vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid de opdracht gekregen om de feiten over aard en omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland te registreren, mede ten behoeve van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en ander ketenpartners. CoMensha werkt nauw samen met de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Inspectie SZW, de Nationaal Rapporteur, verschillend ministeries en gemeenten, maar ook met andere NGO’s, opvanginstellingen, (jeugd)zorginstellingen en de advocatuur. CoMensha handelt vanuit het slachtofferperspectief. Dat gebeurt met kennis van en respect voor de persoon en zijn/ haar individuele keuzevrijheid. Kernwaarden van CoMensha zijn rechtvaardigheid, autonomie, transparantie en integriteit.

CoMensha heeft een in statuten vastgelegde juridische structuur van een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder vormt de éénhoofdige Raad van Bestuur. De uitwerking van bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is conform statuten en het Reglement Raad van Toezicht onder meer verantwoordelijk voor: het werkgeverschap van de Bestuurder, het houden van toezicht op het besturen van de stichting, toetsing van de besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder voorbereid.

De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Naast de toezichthoudende taak dient ieder lid van de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de directeur-bestuurder, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke- en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van Toezicht van essentieel belang. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het geheel te leveren.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis, ervaring en de modus operandi om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen dient de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd te zijn. Elk lid van de Raad van Toezicht dient, naast een focus te hebben op een special aandachtsgebied, ook een generalist te zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de stichting als geheel. Het functioneren van de Raad van Toezicht is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes leden. De huidige Raad van Toezicht telt vier leden. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn éénmaal herbenoembaar voor maximaal eenzelfde periode. Als regel worden per jaar vier overlegvergaderingen van de Raad van Toezicht met de directeur-bestuurder gepland, maar ook voor aanvullende activiteiten kan een beroep op de leden van de Raad van Toezicht worden gedaan.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige man- /vrouwverhouding. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht worden vrouwen nadrukkelijk verzocht op deze vacature te reageren.

Relevante strategische thema’s

Naast het kwalitatief en zorgvuldig in beeld brengen van feiten over aard en omvang van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel, het coördineren van de eerste opvang van en zorg voor slachtoffers en het leveren van informatie, advies en voorlichting, spelen het intensiveren van de samenwerking met ketenpartners en het verder uitbouwen van de NGO functie van de stichting een belangrijke rol bij de ambitie en de strategie voor de komende jaren.

 

Vacature Lid Raad van Toezicht

In verband met het aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht, conform het rooster van aftreden, is er een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied slachtofferzorg.

 

Algemene profieleisen Raad van Toezicht

 • Academisch denk- en werkniveau
 • Aansprekende bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe (maatschappelijke) ondernemingen; bewezen toezichthoudende kwaliteiten
 • Sterke strategische oriëntatie en vermogen om focus te houden op de lange termijnvisie
 • Affiniteit met het werkveld
 • Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk op strategisch niveau, brede maatschappelijke binding en inzicht in maatschappelijke verhoudingen
 • Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
 • bekendheid met de issues van corporate governance
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder
 • Beschikking over visie, deskundigheid en een persoonlijkheid om een bijdrage te leveren aan de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.Qua persoonsprofiel: een gewaardeerd, krachtig en strategisch georiënteerde gesprekspartner met senioriteit, een teamplayer, sterk gericht op samenwerking.

 

Profieleisen voor de functie lid Raad van Toezicht met portefeuille Slachtofferhulp

 

Naast bovengenoemde algemene profieleisen dienen kandidaten te beschikken over:

 • Kennis van en ervaring met het zorgdomein dan wel juridisch domein, bij voorkeur met hulp aan slachtoffers van mensenhandel
 • Inzicht in de eisen die worden gesteld aan kwaliteit van de opvang van en zorg voor slachtoffers van mensenhandel
 • Een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een bescheiden vergoeding.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u geïnteresseerd bent in de functie, wordt u verzocht uw motivatiebrief en curriculum vitae toe te sturen. Na een (eventuele) selectie van de binnengekomen sollicitaties worden potentieel geschikte kandidaten voor deze vacature uitgenodigd voor een gesprek met de leden van de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder heeft in deze procedure een adviesfunctie en zal uit dien hoofde een gesprek hebben met de mogelijk te benoemen kandidaat. De Raad van Toezicht benoemt vervolgens de geselecteerde kandidaat.

Meer informatie

Voor meer informatie over CoMensha verwijzen we u naar de website www.comensha.nl of www.mensenhandel.nl. Voor inhoudelijke vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de heer P. Bruinooge, voorzitter (per 1/1/22) van de Raad van Toezicht, of met mevrouw drs. Ina H.R. Hut, directeur-bestuurder, via telefoonnummer 033 – 448 11 86. Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij mevrouw Annelies van der Hoeven, directiesecretaresse, via telefoonnummer 033 – 448 11 86.

Sollicitatie

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u voor 15 januari 2022 bij voorkeur via email richten aan: a.vanderhoeven@comensha.nl


Sluit 15 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"