Parkmanagement Lage Weide

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Bedrijfsleven

deze vacature is niet meer actief ...
Facilitaire diensten | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 15 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Recent heeft Industrievereniging Lage Weide (ILW) de Governance vernieuwd, waaronder de statuten en reglementen. Als gevolg daarvan zijn ook de statuten van de verbonden Werkstichting vernieuwd en zijn nieuwe reglementen opgesteld. Onderdeel van het vernieuwingsproces is de aanpassing van de bemensing in het bestuur van ILW en van die van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Werkstichting, in lijn met de kaders die statutair zijn vastgelegd. De taken van de RvC, alsmede zijn werkwijze zijn neergelegd in de statuten van Werkstichting Lage Weide, het Profiel Raad van Commissarissen en in het Reglement Raad van Commissarissen.

De organisatie

Werkstichting Lage Weide (verder: “Werkstichting”) is een stichting opgericht in 2018 op initiatief van ILW. ILW is een vereniging van bedrijven op Lage Weide die kennis en ervaring bundelt zodat gezamenlijke doelstellingen bereikt worden op het gebied van de thema’s Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Community & Veiligheid en Duurzaamheid. De werkstichting is een compacte maatschappelijke organisatie, geleid door een directeur- bestuurder en heeft momenteel 5 medewerkers. De Werkstichting heeft geen winstoogmerk en wordt voornamelijk bekostigd via belastingen en subsidies.

De Werkstichting heeft tot doel om in nauwe samenwerking met ILW:

  • de belangen te behartigen van de op Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers;
  • de op Lage Weide gevestigde bedrijven en ondernemers collectief te ondersteunen;
  • het ondernemingsklimaat op Lage Weide te verbeteren, bevorderen, ondersteunen en faciliteren en daarmee bij te dragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht.

De functies van de RvC

o Werkgeversfunctie: de RvC benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder, beoordeelt het functioneren van de directeur-bestuurder en stelt de arbeidsvoorwaarden vast.

o Toezichtfunctie: de RvC houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en ziet toe op de realisatie van de strategische doelstellingen. Tevens is aan de RvC de goedkeuring voorbehouden van enkele belangrijke onderwerpen, zoals aangegeven in de statuten en het directiereglement.

o Advies- en klankbordfunctie: de RvC geeft gevraagd en ongevraagd advies en adviseert in ieder geval de directeur-bestuurder bij omvangrijke en belangrijke strate- gische en operationele beslissingen.

o Ambassadeursrol: de RvC vervult zowel naar ILW en de bedrijven die geen lid zijn van ILW als naar externe partijen een ambassadeursrol door als belangenbehartiger voor Lage Weide op te treden.

Omvang en samenstelling van de RvC

o De RvC bestaat uit drie onafhankelijke, natuurlijke personen, waarvan één voorzitter.
o Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan eenmaal herbenoemd worden.
o De nieuw aan te stellen leden van de RvC dienen geen fundamenteel andere visie te hebben op de gekozen strategie van ILW en met name de maatschappelijke functie van de stichting te onderschrijven.
o De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het ILW-bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
o De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat hij specifieke deskundigheid heeft over de diverse aspecten betrekking hebbende op – een beoordeling van de realisatie van – het stichtingsdoel. Dit betekent dat de RvC – al dan niet verspreid over de verschillende commissarissen – in ieder geval beschikt over:

o bedrijfseconomische kennis en kunde;
o maatschappelijk en/of politiek relevant netwerk;
o kennis en kunde van ondernemerschap;
o ervaring met gesubsidieerde organisaties;
o affiniteit met gebiedsontwikkeling, specifiek van Utrecht en/of Lage Weide;
o kennis van en ervaring met sociaal beleid en HRM-issues, zoals arbeidsverhoudingen, beloning en corporate governance.

Generieke kwaliteiten individuele commissarissen

o Iedere commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Elke commissaris beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvC.

o Iedere commissaris dient het vermogen te hebben om op vruchtbare en efficiënte wijze met de collega’s van gedachten te kunnen wisselen.

o Iedere commissaris heeft managementervaring/eindverantwoordelijkheid (gehad). o Commissarissen zijn onafhankelijk, hetgeen betekent dat zij:

o in de drie jaar voorafgaand aan de benoeming geen werknemer, bestuurder of een belangrijke zakelijke relatie van een van de gevestigde bedrijven op Lage Weide is geweest; bij twijfel wordt een en ander ter beoordeling aan de RvC voorgelegd;

o geen persoonlijke financiële vergoeding van de Werkstichting ontvangt, anders dan de vacatievergoeding die conform de vigerende statuten wordt ontvangen;

o overeenkomstig de vigerende statuten van de stichting commissaris kunnen zijn.

o Het aantal commissariaten van een commissaris is zodanig beperkt dat een goede taakvervulling is gewaarborgd en bedraagt in beginsel dan ook niet meer dan vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt.

o Iedere commissaris heeft voldoende tijd om de taak naar behoren uit te voeren.

Specifieke kwaliteiten van RvC lid profiel Bedrijfsleven:

Ten minste één lid van de RvC heeft kennis en ervaring als directeur of ondernemer, met inbegrip van Personeel en Organisatie en de HR-cyclus.

Diversiteit in de RvC

We streven naar een evenwichtige samenstelling van de RvC voor wat betreft leeftijd, man/vrouw-verhouding en herkomst.

Wie zoeken we?

Voor de Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar een lid met het profiel Bedrijfsleven. De bedoeling is dat er een lid benoemd wordt per in de periode augustus – november van dit jaar.

Honorering

Voor het bijwonen van vergaderingen en alle overige met het lidmaatschap van de RvC verband houdende activiteiten wordt aan de leden van de RvC een vacatievergoeding verleend van € 3.000,– bruto per jaar, BTW vrijgesteld. Met dit bedrag worden alle gemaakte individuele onkosten verondersteld te zijn gedekt. Voor de leden van de RvC is door de organisatie een collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Vragen of belangstelling?

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, mevrouw Rookmaker: 06-51 23 88 75.

Uw sollicitatie met cv en motivatie graag voor 15 mei a.s. richten aan mevrouw M. Rookmaker, voorzitter RvC, rvc@lageweide.nl.


Sluit 15 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"