Coöperatie de zelfstandige zorgprofessional u.a.

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Harderwijk | Flevoland
Sluit 20 december 2021


Omschrijving Vacature

 

De coöperatieve vereniging Zelfstandige Zorgprofessionals u.a., bekend als De Zorgprofessional, zoekt voor haar bestuur een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter en oprichter treedt na 12 jaar terug. De functie vraagt een beschikbaarheid van gemiddeld 12 uur per week.

 

 

Werkveld
De zorgsector is complex en voortdurend in verandering en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen. Er is grote behoefte aan meer zorgprofessionals, de zorgvraag neemt toe en de kosten van de zorg vragen om beheersing. Dit resulteert voortdurend in nieuw beleid.
De financiering van de zorg wordt gereguleerd door verzekeraars en zorgkantoren. Hun inkoopvoorwaarden stellen steeds strengere eisen en voorwaarden aan een efficiënt en duurzaam zorgproces.

Deze trends hebben effect op onze sector van zelfstandige zorgprofessionals. Onze coöperatie is opgericht om ZZP’ers in de zorg, (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden, te faciliteren in hun zorgaanbod en ondernemerschap.
Hier speelt een dualisme van strenge voorwaarden en regulering enerzijds en fiscaal geborgde zelfstandigheid anderzijds. In dit spanningsveld behartigt de voorzitter de belangen van haar leden actief. In deze vacature wordt kennis van dit werkveld als een belangrijke voorwaarde gezien.

De Coöperatie De Zorgprofessional heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld naar een faciliterende organisatie  die contracten heeft afgesloten met diverse zorgverzekeraars en zorgkantoren.. Ruim de helft van de 250 leden heeft deze transitie actief ingezet in hun zorgaanbod, bekend als “zorg in natura”.
Verdere groei van het aantal ZZP’ers die “zorg in Natura” gaan leveren zal leiden tot schaalvergroting en vereist meer efficiency in de zorgorganisatie. Ook wordt gezocht naar samenwerkingspartners met een gelijke dynamiek.
Van de voorzitter wordt gevraagd het proces van een veranderende organisatie te versterken.

 

Persoonlijk profiel
In een coöperatie zijn “common sense” en transparantie leidende principes. De voorzitter is “het gezicht” van de organisatie, naar de leden en naar de buitenwereld. Hij / Zij weet respect te verwerven vanwege deskundigheid en op basis van vertrouwen. Kennis van de zorg en ervaring in leidinggevende functies is daarvoor wenselijk.

 

Organisatorische functie
De voorzitter bestuurt, samen met de andere leden van het bestuur, de coöperatie, zoals op hoofdlijnen beschreven in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en het Bestuursstatuut. De voorzitter neemt hiervan kennis en handelt daarnaar. Enkele specifieke voorbeelden daarvan zijn:

  • bereidt en zit de vergaderingen voor van Bestuur en ALV
  • Initieert en bewaakt de doelstelling en de gestelde prioriteiten.
  • Stelt samen met het bestuur een Jaarplan op
  • onderhoudt de contacten met bestuursleden, voorzitter Raad van Toezicht en andere geledingen in de organisatie, zoals de Klachtenfunctionaris en de Geschilleninstantie.
  • bereidt samen met de voorzitter van de RVT de vergaderingen met de RvT voor
  • bewaakt de visie en missie van de organisatie en draagt deze uitIn het bestuur is een specifieke functie- en taakverdeling waarbij de operationele processen en de dagelijkse activiteiten worden beheerd door een collega-bestuurder “operationele zaken”.

Vertegenwoordigende functie
De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en onderhoudt contact met externe partijen, waaronder de Zorgverzekeraars en zorgkantoren en onderhoudt contacten met branche- en beroepsorganisaties, collega-coöperaties, en overlegt met deze partijen om de belangen van de coöperatie en haar leden te behartigen.
De voorzitter volgt actief de ontwikkelingen in wet- en regelgeving die het werkgebied van de coöperatie raken.

Vereisten:

  • Academisch denk- en werkniveau, leiderschapskwaliteiten, flexibel,  visionair en netwerker.
  • Bekendheid met de zorgsector en de contracteringsprocessen daarbinnen.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Beschikbaarheid en vergoeding
Verwacht wordt dat de invulling van deze functie gemiddeld 12 uur per week kost.

De voorzitter ontvangt een bestuursvergoeding voor zijn werkzaamheden conform WNT2.  De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Solliciteren
Belangstellenden kunnen tot 20 december schriftelijk reageren. Statuten en huishoudelijk reglement zijn aanwezig ter informatie. Voor informatie kunt u mailen naar berna@dezorgprofessional.nl

Een brief met motivatie en C.V. kan worden ingezonden naar: bestuur@dezorgprofessional.nl

Wij streven ernaar dat de vacature per 1 februari 2022 of eerder indien mogelijk kan worden ingevuld. Sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden tussen 10 en 20 januari 2022.

Voor informatie kunt u bellen:
0341 745 459


Sluit 20 december 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"