Coöperatie GeriHome U.A

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Governance

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Spijkernisse | Zuid-Holland
Sluit 1 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Coöperatie GeriHome U.A.is een coöperatie van zelfstandig gevestigde specialisten ouderengeneeskunde die door samenwerking in coöperatief verband contractpartij zijn voor zorgverzekeraars. De zelfstandig gevestigde specialisten ouderengeneeskunde werken nauw samen met huisartsen in de eerste lijn om hen te ondersteunen bij behandelvragen van thuiswonende ouderen die passen bij hun vakgebied. Door deze samenwerking worden zorgmiddelen doelmatiger ingezet.

Coöperatie GeriHome U.A is met ingang van 1 januari 2024 op zoek naar een nieuw

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Governance profiel

 

Visie van Coöperatie GeriHome U.A.

Een organisatie op het gebied van ouderenzorg wordt gezien als een maatschappelijke onderneming. Om aan de verwachtingen die de maatschappij aan deze organisaties stelt te kunnen voldoen, moet de instelling zich regelmatig bezinnen op haar maatschappelijke positie en dient zij over haar taakvervulling verantwoording af te leggen.

De statuten van Coöperatie GeriHome U.A. voorzien in de RvT structuur. Het Bestuur bestuurt de Coöperatie en de RvT houdt, overeenkomstig de Governancecode Zorg, toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie.
De RvT staat het Bestuur met advies terzijde. De werkwijze van de RvT van Coöperatie GeriHome U.A. is vastgelegd in de statuten en uitgewerkt in een toezichtplan.

Meer informatie: http://www.gerihome.nl

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden RvT

De RvT toetst of het Bestuur bij beleidsvorming en de uitvoering van bestuurstaken voldoende oog houdt voor het belang van de organisatie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt. De taken en bevoegdheden van de RvT zijn geformuleerd in de statuten. De RvT ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

 

Algemeen profiel lid RvT

Het profiel van een lid van de RvT dient ertoe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:

  • Er voldoende affiniteit met ouderenzorg in het algemeen en de doelstelling en grondslag van Coöperatie GeriHome U.A. in het bijzonder is.
  • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt.
  • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, governance en financieel/bedrijfskundige achtergronden.
  • De leden ten opzichte van elkaar en het Bestuur voldoende onafhankelijk en kritisch opereren.
  • Adequaat wordt voorzien in het met raad terzijde staan van het Bestuur.

Een lid van de RvT voldoet qua profiel tenminste aan de volgende aspecten:

  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
  • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
  • Het vermogen om het beleid van de Coöperatie GeriHome U.A. en het functioneren van het Bestuur te toetsen.
  • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling.
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Coöperatie GeriHome U.A. stellen.
  • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
  • Affiniteit met nieuwe ontwikkelingen in de ouderenzorg
  • Voldoende beschikbaarheid.

 

Binnen de RvT onderkennen wij verschillende aandachtsgebieden:

  • Voorzittersrol
  • Governance kennis
  • Financieel/economische kennis
  • Kennis en inzicht in de ouderenzorg

 

Specifiek is er nu een vacature voor de positie van lid RvT met aandachtsgebied governance kennis. De RvT bestaat uit tenminste drie leden. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming is één maal mogelijk voor eenzelfde periode.
De RvT streeft een diverse samenstelling na, met een evenwichtige verdeling naar geslacht, leeftijd en achtergrond.

 

Onverenigbaarheden

Onverenigbaarheden voor de RvT van Gerihome zijn:

  • een arbeidsverhouding met Coöperatie GeriHome U.A. hebben (gehad),
  • zitting hebben in een commissie of organisatie die verbonden is aan of relaties heeft (gehad) met de organisatie,
  • werkzaam zijn in een vergelijkbare organisatie die verbonden is aan of relaties heeft met de organisatie,
  • een zodanige functie bekleden dat het lidmaatschap van de RvT kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid met deze functie en met het belang van Coöperatie GeriHome U.A.,
  • werkzaam zijn in een vergelijkbare zorg- en/of dienstverlenende organisatie binnen hetzelfde verzorgingsgebied,
  • Werkzaam zijn bij een organisatie die als financier van de activiteiten van Coöperatie GeriHome U.A. gezien wordt,

    De leden zijn bij voorkeur (nog) werkzaam in en afkomstig uit een professionele maatschappelijke werkomgeving of het bedrijfsleven. Zij zijn geïnteresseerd en blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de ouderenzorg. Voorts zijn ze maatschappelijk actief.
    De RvT vergadert zo’n vier keer per jaar. Honorering wordt jaarlijks vastgesteld door de RvT. Voor de leden van de RvT wordt door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, inclusief rechtsbijstandverzekering, afgesloten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Peter Lucassen, voorzitter RvT Gerihome U.A., telefonisch te bereiken via nummer 06-15828231. Uw sollicitatie bestaande uit een motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag vóór 1 september 2023 via penrlucassen@gmail.com

Met de geselecteerde kandidaten zal de RvT in gesprek gaan. Daarnaast zal het Bestuur van Gerihome U.A. actief betrokken worden bij het wervings- en selectieproces van de leden van de RvT.


Sluit 1 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"