Cultuurconnectie

Penningmeester

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 21 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Cultuurconnectie is vanwege het vertrek volgens het rooster van aftreden van de huidige penningmeester op zoek naar een:

We zoeken een betrokken penningmeester, die samen met de andere bestuursleden, bureau en leden verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

 

Cultuurconnectie

Cultuurconnectie is de branchevereniging voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Actieve deelname aan kunst en cultuur bevordert de kwaliteit van het leven en die van de samenleving, daarom zou iedereen in de gelegenheid moeten zijn om kennis te maken met kunst en cultuur en zich daarin te ontwikkelen. Organisaties voor cultuureducatie, -participatie en volksuniversiteiten maken het mogelijk dat mensen actief en passief kennismaken met, en toegang krijgen tot, informeel leren, kunst en cultuur en dat zij hun vermogens op een passende en blijvende manier kunnen verkennen en ontplooien. Zo dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling van alle Nederlanders.

Als werkgeversorganisatie bouwen we aan goede arbeidsverhoudingen en maken we afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden. De vereniging stimuleert en adviseert de aangesloten leden bij de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap en eigentijds werkgeverschap. Verder bieden we een scala aan actuele informatie en maken we kennisuitwisseling mogelijk. Door het bundelen van krachten en samenbrengen van partijen bieden we de leden een breed pakket van diensten en voordelen.

Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van haar leden en zorgt dat de branches gezien worden en een erkende gesprekspartner zijn in het politieke, economische en maatschappelijke debat. Namens, voor, en met de leden behartigt Cultuurconnectie de belangen bij publiek en politiek.

Bestuur

Het verenigingsbestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en penningmeester en bestaat uit 4 tot 8 bestuursleden, die zowel van binnen de kring van de leden als van buiten de kring van de leden afkomstig zijn. Het bestuur functioneert op afstand, maar acteert proactief en heeft een grote mate van betrokkenheid. De relatie tussen bestuur en directie is vastgelegd in het directiereglement.

De aandacht binnen het bestuur is gericht op modernisering op het terrein van arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap en ook op het bevorderen van cultureel ondernemerschap en vernieuwing binnen de branche. Het bestuur en de leden van Cultuurconnectie hebben het beleid omarmd om de vereniging te verbreden door samen te werken en waar mogelijk samen te gaan met andere brancheorganisaties en het ledenbestand uit te breiden door diversiteit aan te brengen in het lidmaatschap.

 

Kenmerken van het bestuur

De kenmerken van het bestuur zijn (onder andere vastgelegd in statuten, bestuursreglement en directiestatuut):

 • het bestuur werkt collegiaal en proactief: denkt mee en discussieert over ontwikkeling van beleid en strategie;
 • bestuurt vanuit een grote mate van betrokkenheid, maar op afstand; houdt toezicht en is adviseur voor directie;
 • is er op uit het bestuur energie te laten steken in een op vernieuwing gerichte brancheorganisatie van cultureel ondernemers;
 • is divers naar herkomst van soort instelling, sekse, leeftijd en achtergrond;
 • omarmt de aanbevelingen van relevante codes zoals de “Governance Code Cultuur”. De werkwijze van het bestuur wordt in overeenstemming gebracht met de WBTR.

In het bestuursteam is kennis aanwezig op financieel, arbeidsrechtelijk, juridisch, communicatie en politiek/bestuurlijk terrein. Het bestuur bestaat deels uit leden vanuit de branche en deels uit leden van buiten de branche. De vacature betreft een bestuurslid die niet (meer) als werknemer, bestuurder of toezichthouder betrokken is bij een lid-organisatie.

 

Algemene kenmerken van een bestuurslid

 • de kandidaat beschikt aantoonbaar over bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring, heeft relevante netwerken;
 • heeft kennis van de branche en/of haar beleidsomgeving, kan zich gemakkelijk bewegen in de culturele sector en haar bestuurlijke beleidsomgeving en het belang van de sector daarbinnen en daarbuiten authentiek uitdragen;
 • heeft een strategische en ondernemende instelling;
 • is betrokken bij ontwikkelingen in de samenleving, extern gerichte oriëntatie, helicopterview;
 • bestuursleden zijn op verzoek en in samenspraak met de directeur inzetbaar als extern belangenbehartiger;
 • zijn beschikbaar om de vereniging in regionale overleggen / intercollegiale overleggen te vertegenwoordigen;
 • nevenfuncties kunnen geen tegenstrijdig belang van de vereniging dienen.

 

Specifieke kenmerken met betrekking tot de penningmeester

Naast de genoemde algemene kenmerken voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

 • de penningmeester komt van buiten de sector, is niet (meer) als werknemer, bestuurder of toezichthouder betrokken bij een lid-organisatie;
 • heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profitorganisaties;
 • heeft ervaring met het op afstand besturen van een bureau-organisatie die over een professionele administrateur beschikt;
 • heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting en weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren;
 • onderhoudt contacten met de directeur over de financiële ontwikkelingen en voorstellen aan het bestuur met betrekking tot het te voeren financiële beleid;
 • is betrokken bij het overleg met de externe accountant inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de verantwoording bij de jaarrekening;
 • presenteert de jaarrekening en de begroting aan de algemene ledenvergadering (2 maal per jaar).

 

Praktische informatie

 • het betreft een onbezoldigde functie, voor vergaderingen geldt een vacatie-, onkosten- en reiskostenregeling;
 • de penningmeester heeft voldoende tijd beschikbaar voor circa 8 bestuursvergaderingen, 2 ledenvergaderingen en minimaal 2 overleggen met accountant, administrateur en directeur per jaar;
 • bij benadering is het tijdsbeslag circa 12 tot 14 dagen per jaar (meest opgedeeld in dagdelen);
 • een selectiecommissie vanuit het bestuur beoordeelt de kandidaten waarna kandidaat-bestuursleden door het bestuur worden voorgedragen en benoemd door de Algemene ledenvergadering;
 • de penningmeester wordt door de Algemene Ledenvergadering als bestuurslid gekozen en in functie van penningmeester benoemd door het bestuur.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over Cultuurconnectie kunt u vinden op www.cultuurconnectie.nl. Over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, via 030-2303740. Indien u interesse heeft, kunt u een cv en (korte) motivatiebrief sturen naar info@cultuurconnectie.nl.


Sluit 21 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Serviceflat De IJssel zoekt een Bestuurder met een financieel profiel.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid op voordracht van de OR.
Vereniging Humanitas zoekt een Bestuurslid met portefeuillehouder financiën.
Stichting Platform Wereldwinkel zoekt een Bestuurder - Penningmeester.

"Naar begin pagina"