Brancheorganisatie Cultuurconnectie

Voorzitter Bestuur

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 1 april 2021


Omschrijving Vacature

Cultuurconnectie te Utrecht heeft vacature Bestuursvoorzitter

Brancheorganisatie Cultuurconnectie is vanwege het vertrek volgens het rooster van aftreden van de huidige voorzitter op zoek naar een

Voorzitter (per voorjaar 2021)

We zoeken een betrokken voorzitter, die samen met de andere bestuursleden, bureau en leden verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

Cultuurconnectie

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de maatschappelijke meerwaarde en toegankelijkheid van cultuureducatie, cultuurparticipatie, (amateur-) kunstbeoefening en het volksuniversiteitswerk. Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en 4 tot 8 bestuursleden gekozen door de leden.

Namens, voor en met de leden behartigt Cultuurconnectie hun belangen, bouwt aan arbeidsverhoudingen en maakt afspraken over arbeidsvoorwaarden. De vereniging stimuleert en adviseert aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van cultureel ondernemerschap en eigentijds werkgeverschap, biedt actuele informatie en maakt kennisuitwisseling mogelijk. Door het bundelen van krachten en samenbrengen van partijen biedt de vereniging de leden een breed scala aan diensten en voordelen. Cultuurconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van haar leden en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het cultuurpolitieke en sociaaleconomische debat.

 

Bestuur

Het bestuur functioneert op afstand, maar acteert proactief en heeft een grote mate van betrokkenheid. Dit uit zich door het meedenken en discussiëren over de ontwikkeling van beleid en strategie van de branchevereniging Cultuurconnectie. De aandacht binnen het bestuur is met name gericht op modernisering op het terrein van arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap, evenals op het bevorderen van cultureel ondernemerschap en vernieuwing binnen de branche. Het bestuur bestaat deels uit vertegenwoordigers van aangesloten leden en deels uit leden van buiten de branche (die geen bestuurlijke of organisatorische relatie met één van onze leden hebben). Het bestuur en de leden van Cultuurconnectie hebben het beleid omarmd om de vereniging te verbreden door samen te werken en waar mogelijk samen te gaan met andere brancheorganisaties en het ledenbestand uit te breiden door diversiteit aan te brengen in het lidmaatschap. Het bestuur is divers naar herkomst van soort organisatie (voor zover het leden vanuit de branche betreft),, sekse, leeftijd en achtergrond en volgt actief de trends in de samenleving en omarmt de aanbevelingen van de “Governance Code Cultuur”.

 

Kenmerken

 • De voorzitter is afkomstig van buiten de sector (heeft geen bestuurlijke of organisatorische relatie met één van onze leden);
 • heeft affiniteit met het werkveld;
 • heeft een visie op de ontwikkelingen in de beleidsomgeving cultuureducatie, cultuurparticipatie, amateurkunst en volksuniversiteiten;
 • heeft ervaring met, of kennis van, de lokale of provinciale overheden, in politieke of bestuurlijke zin;
 • kan met gezag opereren in de politiek/bestuurlijke omgeving van de sector en de relevante overheidsorganen;
 • is een bindende factor in bestuur en vereniging;
 • is in staat om zich gemakkelijk in de culturele sector en zijn bestuurlijke beleidsomgeving te begeven;
 • onderkent en draagt uit dat de sector inzet op noodzakelijke, versnelde verandering en stuurt hierop zowel richting de leden als daarbuiten;
 • weet het belang van de sector uit te dragen bij de media, diverse gremia in de beleidsomgeving en richting maatschappelijke groeperingen;
 • weet collegiaal besturen als leidend neer te zetten;
 • heeft voldoende tijd beschikbaar.

 

Taken van de voorzitter

 • De voorzitter bereidt in samenwerking met de directeur de agenda van de bestuursvergaderingen voor en zit de bestuursvergaderingen voor;
 • is verantwoordelijk voor het adequaat functioneren van het bestuur en is het primaire aanspreekpunt voor de leden van het bestuur en de directeur;
 • adviseert de directeur in voorkomende gevallen over bureau- en verenigings- aangelegenheden;
 • stimuleert activiteiten ten behoeve van de uitbreiding van het ledenbestand en legt daartoe in voorkomende gevallen contacten met andere brancheorganisaties in het culturele veld;
 • zit de Algemene Ledenvergadering voor (2 maal per jaar).

 

Praktische informatie

 • Het betreft een onbezoldigde functie, voor de inzet geldt een vaste maandelijkse vergoeding voor vacatie-, onkosten- en reiskosten;
 • tijdsbeslag circa een halve dag per week;
 • de voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

Meer informatie over Cultuurconnectie kunt u vinden op www.cultuurconnectie.nl. Over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met Jan Brands, directeur Cultuurconnectie, via (030) 2303740. Indien u interesse heeft, kunt u een bericht sturen naar info@cultuurconnectie.nl.


Sluit 1 april 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"