CVO Groep

Lid Raad van Toezicht

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Zeist | Utrecht
Sluit 16 september 2023


Omschrijving Vacature

 

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio. De groep biedt een breed scala aan voortgezet onderwijs variërend van speciaal onderwijs t/m gymnasium. De term ‘algemeen christelijk’ verwijst naar onze open brede grondslag.

De CVO Groep bestaat uit zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn, Maarsbergen en Wijk bij Duurstede. De scholen hebben een lange traditie in het verzorgingsgebied en zijn daardoor onlosmakelijk verbonden met de plaatsen waarin zij gevestigd zijn. De 7 scholen hebben in totaal ca. 4200 leerlingen en er werken ca. 550 medewerkers bij de scholengroep. Voor meer informatie zie www.cvogroep.nl

Het College van Bestuur van de CVO Groep, bestaande uit één bestuurder, vormt het bevoegd gezag en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Vanwege het terugtreden van één van de leden zoeken wij:

 

Lid Raad van Toezicht CVO Groep

(met Bedrijfskundig / Kwaliteitsmanagement Profiel)

 

Als lid van de Raad vervult u uw rol als toezichthouder en vanuit uw kennis en ervaring in het bijzonder bij specifiek onderwijskundige vraagstukken. U bent tevens lid van de commissie Onderwijskwaliteit en de Remuneratiecommissie.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden met een diverse achtergrond en vervult de volgende functies:

 • bewaken van de doelstelling van de stichting;
 • bewaken van en toezicht houden op een goed bestuur van de CVO Groep;
 • borgen van de integriteit en de kwaliteit van de besluitvorming;
 • controleren en goedkeuren van het beleid en specifieke besluiten;
 • zorgen voor verbinding met de interne en de externe omgeving (netwerkrol);
 • werkgever van het College van Bestuur;
 • adviseur en klankbord van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid en streeft naar:

 • een samenstelling met grote diversiteit qua expertise en achtergrond; individuele leden dragen bij vanuit hun eigen expertise;
 • respect en openheid in de communicatie in de Raad van Toezicht en tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur;
 • rolvastheid tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht;
 • regelmatige zelfreflectie.

De Raad van Toezicht handelt volgens het Reglement voor de Raad van Toezicht CVO Groep en werkt volgens de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 en de Code Goed Toezicht

Competenties Leden van de Raad van Toezicht
Van leden van de Raad van Toezicht verwachten wij:

 • bestuurlijke of managementervaring;
 • een academisch denk- en werkniveau;
 • affiniteit met onderwijs;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • beschikking over relevante externe netwerken;
 • bekendheid met Corporate Governance en bewustzijn van de collectieve verantwoordelijkheid die leden van de Raad dragen;
 • bij voorkeur een regionale binding.

Voor deze vacature geldt daarnaast specifiek:

 • U beschikt over een bedrijfskundige / kwaliteitsmanagement achtergrond.
 • U heeft kennis van ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs.
 • U heeft kennis en ervaring van kwaliteitsmanagement en – systemen.
 • U heeft een visie op kwaliteitsbeleid en hoe deze in een scholengroep te bevorderen en systematisch te borgen.
 • U heeft interesse op het gebied van beoordelen, monitoren en verbeteren van onderwijskwaliteit.
 • Vanuit uw achtergrond kunt u sparringpartner zijn voor de bestuurder op dit specifieke beleidsterrein.

Tijdsbesteding
We verwachten van u dat u voldoende tijd en energie heeft voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken. Concreter betekent dit:

 • de Raad van Toezicht komt minimaal 6 maal per jaar in vergadering bijeen op de donderdagavond. In specifieke situaties kan dit meer zijn.
 • de commissie Onderwijskwaliteit vergadert 6x per jaar.
 • de Remuneratiecommissie vergadert 3x per jaar.
 • daarnaast is er een jaarlijkse bijeenkomst met het gemeenschappelijk managementteam bestaande uit de rectoren/directeuren van de scholen en met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 • jaarlijks vindt een zelfevaluatiebijeenkomst plaats.
 • het afleggen van twee schoolbezoeken.

Wat wij bieden

 • een toezichthoudende functie bij een lerende organisatie met een positieve sfeer en een grote inzet van iedereen voor goed onderwijs voor alle leerlingen.
 • een collegiale raad die als team functioneert en waar ruimte is om vanuit diversiteit en verschillende expertises bij te dragen aan de maatschappelijke opdracht van de CVO Groep.
 • een stichting waar de basis in brede zin op orde is.
 • een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot één keer verlengen.
 • een vergoeding op jaarbasis van € 9.450 overeenkomstig de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 15 september 2023. U kunt uw sollicitatie richten aan: de heer (Alrik) Boonstra, voorzitter Raad van Toezicht via bestuur@cvog.nl

Procedure

Potentieel geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie waarin, naast twee leden van de Raad van Toezicht ook een vertegenwoordiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitting heeft.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature kunt u de heer (André) Ten Damme (voorzitter auditcommissie, atdamme@ziggo.nl) en de heer (Alrik) Boonstra (voorzitter rvt en lid remuneratiecommissie, alrikboonstra@gmail.com) benaderen.

Vragen over de procedure kunt u stellen aan mevrouw (Arjenne) Sättler, bestuurssecretaris en bereikbaar via a.sattler@cvog.nl


Sluit 16 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"