De Amsterdamse Kunstraad

Algemeen secretaris

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Betaalde baan | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 7 juni 2021


Omschrijving Vacature

De Amsterdamse Kunstraad, opgericht in 1950, is het permanente en onafhankelijke adviesorgaan van het Amsterdamse gemeentebestuur. De kunstraad heeft een ruim geformuleerde taak: hij kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over onderwerpen uit de portefeuille Cultuur en over aan kunst en cultuur gerelateerde onderwerpen uit andere portefeuilles, zoals de ruimtelijke en ecologische uitdagingen.

De kunstraad is adviseur waar het gaat om het inhoudelijk oordeel over kunstinstellingen in de Amsterdam Bis en adviseur voor het kunstbeleid: de kunstraad adviseert over het profiel en de strategie van kunstinstellingen, de verhouding tussen de kunstdisciplines, het voorzieningenniveau, de financiering daarvan, het bereik, het effect enz. Tot de belangrijke taken behoort de advisering ter voorbereiding van het kunstenplan. In het jaar voorafgaand aan de nieuwe, vierjarige periode adviseert de kunstraad over de aanvragen voor de Amsterdam Bis. Halverwege de kunstenplanperiode stelt de kunstraad de Verkenning op, een beschrijving van het culturele landschap mede op basis van sectoranalyses. Daarnaast adviseert de kunstraad ten aanzien van verdere bestuurlijke beslissingen. In het bijzonder gaat het dan om het lange termijn perspectief, voornemens voor nieuwe projecten en voorzieningen in de kunst die leiden tot een bredere spreiding over de stad en grotere toegankelijkheid voor diverse bewoners van de stad. De kunstraad adviseert over belangrijke grootstedelijke problemen waar de cultuur een bijdrage aan kan leveren, over voorgenomen beleidswijzigingen en over verbindingen tussen het kunstbeleid en andere gemeentelijke beleidsterreinen.
Het bestuur van de Amsterdamse Kunstraad wordt benoemd door de gemeenteraad op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders. De dagelijkse werkzaamheden van de kunstraad worden uitgevoerd op het bureau van de kunstraad. De algemeen secretaris is het hoofd van het bureau en wordt benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders.

In verband met het aflopen van de termijn van de huidige algemeen secretaris, zoekt de kunstraad een opvolger, die zich naar buiten toe directeur mag noemen. Kennis van het culturele veld en inzicht in de ambtelijke en bestuurlijke constellatie in de hoofdstad zijn vereist. Een vaardige pen, strategisch inzicht, ervaring met sociale media en politieke sensitiviteit zijn eveneens van groot belang. Een specialist op het gebied van kunst en cultuur met een brede algemene ontwikkeling die als generalist samen met de voorzitter de lijnen naar de toekomst kan uitzetten. Kunst en cultuur bepalen mede de identiteit van de stad en het ommeland. Via kunst en cultuur krijgen jonge Amsterdammers een breder perspectief op hun mogelijkheden en kansen.
Het gaat om een aanstelling voor 36 uur in de week op basis van een jaarcontract dat bij gebleken deskundigheid in de periode daarna omgezet wordt in een vaste aanstelling. De algemeen secretaris is ambtenaar in dienst van de gemeente Amsterdam en kan benoemd worden voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van verlenging voor nog eens vijf jaar.

INHOUD FUNCTIE

 • Leiding geven aan het bureau van de kunstraad (3,6 fte).
 • Overleg voeren met de directeur Kunst en Cultuur van de gemeente, de directeur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en met Amsterdam Culturele Instellingen, overlegorgaan van het veld.
 • Het uitstippelen van een mogelijke strategie en het aangeven van mogelijke adviesmomenten, zowel urgente adviezen als de advisering voor de lange termijn.
 • Het organiseren en voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur van de kunstraad.
 • In contact staan met de vaste adviseurs van de kunstraad (veelal disciplinedeskundigen).
 • Het schrijven van conceptadviezen en notities.
 • Overleg voeren met de Raad voor Cultuur, de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en andere cruciale spelers in het culturele beleidsveld.
 • Voorstellingen en tentoonstellingen bezoeken en contact onderhouden met (directies van) culturele instellingen.
 • Het uitbouwen van een communicatiebeleid, waarbij de diverse stakeholders op maat worden bediend en alle informatie, die voor het bestuur van de kunstraad relevant is, wordt verzameld en gebundeld.
 • Het vergaren van informatie over kunstinstellingen die gesubsidieerd worden via de Amsterdam Bis en over andere instellingen die voor de stad van grote betekenis zijn.
 • Het gemotiveerd adviseren van de voorzitter van de kunstraad over alle actuele kwesties en discussies.
 • Het volgen van de debatten in de gemeenteraad over kunst en cultuur, en het informeren van raadsleden (naar behoefte) over actuele ontwikkelingen in de cultuur.
 • Contact onderhouden met bestuurders en Amsterdammers in de stadsdelen om kansen te signaleren en het in beeld brengen van culturele ontwikkeling in de Metropool Regio Amsterdam.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Verslaglegging en archivering van het werk van de kunstraad, in het bijzonder de gespreksverslagen van vergaderingen en alle andere publicaties van de kunstraad, zoals de adviezen en het Jaarverslag.
 • Alle communicatie van de kunstraad, waaronder via de website en de sociale media.
 • Het samenstellen en ondersteunen van de commissies van de kunstraad die het bestuur adviseren over de aanvragen voor het kunstenplan.
 • Het signaleren van nieuwe, artistieke en ruimtelijke ontwikkelingen.
 • Het ondersteunen benoemingscommissie voor werving van bestuursleden.
 • De inhoudelijke organisatie van presentaties en debatten van de kunstraad.
 • De algemeen secretaris beheert het budget van de kunstraad en legt verantwoording voor de besteding af aan de gemeente.
 • Als leidinggevende van het bureau is de algemeen secretaris verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de kunstraad.
 • De algemeen secretaris is verantwoordelijk voor de huisvesting, het inkoopbeleid en de automatisering en verstrekt opdrachten voor online en print publicaties van de kunstraad.

PLAATS IN DE ORGANISATIE

De algemeen secretaris heeft een centrale plek in de organisatie:

 • als klankbord voor de voorzitter van de kunstraad en individuele bestuursleden,
 • als meewerkend leidinggevende op het bureau.
 • als eerste aanspreekpunt voor kunstinstellingen, ambtenaren en andere instanties.
 • en als verantwoordelijke voor de inzet van de vaste kring van adviseurs bij de voorbereiding van adviezen, en het aantrekken van andere specifieke deskundigen op ad hoc basis.

COMPETENTIES

 • WO-niveau
 • Ruime ervaring op het gebied van communicatie, bijvoorbeeld in de schrijvende journalistiek
 • Praktijkervaring bij meerdere culturele instellingen, bij voorkeur in Amsterdam en omgeving
 • Aantoonbare kennis en affiniteit met politiek en/of bestuur
 • Een visie op de inzet van sociale media ten behoeve van de kunstraad
 • Een flexibele werkhouding qua werktijden, proactief, accuraat, creatief, zelfstandig en goed in een team
 • Stressbestendig
 • Strategisch vermogen
 • Bereidheid tot frequent voorstellings- en tentoonstellingsbezoek
 • Goede sociale vaardigheden

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, bij een volledige werkweek tussen de € 5.075,- en maximaal € 6.994.- bruto per maand (conform gemeentelijke schaal 14). Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met de intentie om deze bij goed functioneren om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd in dienst van de gemeente Amsterdam. De benoemingstermijn als algemeen secretaris is voor 5 jaar en er kan met instemming van alle partijen een tweede termijn van dezelfde lengte worden afgesproken.
Een schriftelijke motivatie met CV sturen naar vacature@kunstraad.nl Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kunstraad Felix Rottenberg, via felix.rottenberg@kunstraad.nl

 

Reageren is mogelijk tot 7 juni 2021
Sollicitatiegesprekken voor de 1e en 2e ronde worden gevoerd op woensdag 16 juni, dinsdag 22 juni en donderdag 1 juli.

 

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 7 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Het d’Oultremont College te Drunen is op zoek naar een Directeur.
ZOZIJN zoekt Directeur Vastgoed, Duurzaamheid en Facilitair.

"Naar begin pagina"