De Jan van Eyck Academie

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Financieel Beheer

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Maastricht | Limburg
Sluit 19 juni 2023


Omschrijving Vacature

De Jan van Eyck Academie in Maastricht verwelkomt al 75 jaar kunstenaars, ontwerpers, curatoren, architecten, schrijvers en andere creatieve makers voor een werkperiode in Maastricht. Als multidisciplinaire postacademie biedt de JvE elk jaar een zeer diverse en internationale groep deelnemers de tijd, ruimte en expertise om hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Zij krijgen een eigen studio, maken gebruik van de verschillende labs en worden begeleid door adviseurs en experts. De academie is zowel een plek voor onderzoek en experiment als een plek voor (publiek) debat en kruisbestuiving. Zelfontplooiing gaat hier hand in hand met intensieve samenwerking en uitwisseling.

De Jan van Eyck zet zich in om de rol en maatschappelijke betekenis van kunst, vormgeving en andere creatieve praktijken te onderzoeken in relatie tot de klimaatcrisis, milieuverwoesting en de uitwerking hiervan op velerlei (sociaal-maatschappelijke, geopolitieke, culturele, economische) vlakken. Deze institutionele focus biedt ruimte aan een breed discours en creëert een kader dat een diversiteit aan praktijken en een veelheid aan stemmen omvat.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht komt 4 à 6 keer per jaar bijeen voor een reguliere vergadering. De leden proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn bij belangrijke (publieke) activiteiten van de JvE. De raad is toezichthouder en werkgever van de directeur bestuurders, en fungeert als klankbord, adviseur en ambassadeur voor de organisatie. Daarnaast spreekt de RvT regelmatig met belanghebbenden en verdiept zich in thema’s die relevant zijn voor de JvE. Binnen de RvT zijn twee commissies actief: de remuneratiecommissie die zich bezighoudt met de werkgeverstaken en de auditcommissie die de financiële aspecten van het toezicht voorbereidt. Daarnaast organiseert de raad een jaarlijkse zelfevaluatie. Een keer in de drie jaar is de zelfevaluatie onder begeleiding van een externe begeleider.

De RvT onderschrijft de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code, en streeft in de samenstelling naar evenwichtigheid en diversiteit, onder meer wat betreft gender, leeftijd en culturele achtergrond.

Wie zoeken we?

De RvT is op zoek naar twee personen die het profiel (1) Kunst(onderwijs) en cultuur en (2) Financiën en bedrijfsvoering kunnen invullen.

Algemene eisen RvT leden

  • Affiniteit met de (internationale) kunst- en cultuursector en culturele samenwerkingen.

  • Constructieve en onafhankelijke adviesvaardigheden en strategisch denkniveau.

  • Brede belangstelling in de bedrijfsvoering van organisaties.

  • Brede culturele, maatschappelijke en politieke belangstelling.

  • Voldoende tijd om hun taak uit te voeren.

  • Zijn onafhankelijk en hebben geen persoonlijk of tegenstrijdig belang.

Competenties voor de twee gezochte profielen

Profiel Kunst(onderwijs) en cultuur

  • Artistiek inhoudelijke expertise: heeft kennis van en ervaring met of als maker, kunstenaar of met het aansturen van een culturele organisatie.

  • Belangenbehartiger vanuit het perspectief van makers/kunstenaars.

  • Kennis van en ervaring met diverse (internationale) culturele samenwerkingen.

  • Kennis van en of ervaring met vraagstukken in het (hoger) onderwijs is een pre.

Profiel Financiën en bedrijfsvoering

Financieel beheer.
Bedrijfsvoering, strategie en organisatieontwikkeling.
Politieke en bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
Kennis van en of ervaring met (duurzaam) vastgoed is een pre.

Het geniet de voorkeur als minimaal één van de twee nieuwe leden in de nabijheid van de JvE woonachtig is. De benoeming is voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor nog een periode van vier jaar.

Leden van de RvT zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op een vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte onkosten. Vanaf 2024 is, in navolging van de Fair Practice Code, een vergoeding voorzien op basis van het vrijwilligersbeleid à EUR 150 per maand.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Belangstellenden worden verzocht een cv en korte motivatiebrief te richten aan Sacha Oerlemans, de voorzitter van de RvT, rvt@janvaneyck.nl, onder vermelding van ‘Vacature RvT JvE – Uw Naam’. Uiterlijk zondag 18 juni 2023.

Gesprekken

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden bij de JvE op dinsdag 27 juni. Eventuele vervolggesprekken worden in gezamenlijkheid ingepland.

Informatie?

Voor meer informatie over de vacature(s) kunt u contact opnemen met de RvT JvE voorzitter Sacha Oerlemans (rvt@janvaneyck.nl).


Sluit 19 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"