Stichting Nederlands Museum Kinderwereld

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Brede culturele belangstelling

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Roden | Drenthe
Sluit 20 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Speelgoedmuseum Kinderwereld in Roden is een sterke culturele ontmoetingsplek.
Hier kan jong en oud zich ontspannen en genieten van een rijkdom aan informatie,
verhalen en speelgoed. Met elkaar of individueel, educatief of recreatief, actief of beschouwend.

In de Raad van Toezicht is plaats voor iemand met een cultureel hart, die komt uit het regionale maatschappelijk en ondernemersveld.

Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien nodigen we nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een nieuwsgierige blik uit te solliciteren. Ervaring is geen strikte voorwaarde. Binnen de Raad kan voor begeleiding bij deze functie worden gezorgd. De functie is onbezoldigd. Benoeming is voor vier jaar en dat kan eenmaal met nog eens vier jaar worden verlengd.

Speelgoedmuseum Kinderwereld

In Kinderwereld wordt het verhaal verteld van speelgoed door de eeuwen heen. Behalve kijken naar een unieke collectie antiek speelgoed en jaarlijks wisselende tentoonstellingen, kan er ook volop worden gespeeld. Zowel binnen als buiten vermaken families, scholen, vakantiegangers, opa’s en oma’s met kleinkinderen zich.

Speelgoedmuseum Kinderwereld is een dynamische plek die jong en oud verbindt.

Al meer dan vijftig jaar kan Kinderwereld rekenen op een solide draagvlak van samenwerkende partners, een bevlogen achterban en enthousiaste vrijwilligers.
Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging en mag als geregistreerd museum de Museumkaart voeren.

Zie https://www.museumkinderwereld.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het museum en de uitgevoerde activiteiten. De Raad adviseert het Bestuur en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Museum Kinderwereld, en heeft daarbij vooral oog voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de taakuitoefening van het museum.

Er wordt vier keer per jaar vergaderd.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van elkaar en van het Bestuur, waardoor ze als goede toezichthouders kunnen functioneren. Wij houden ons aan de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Wij zoeken ter versterking iemand die beantwoordt aan onze profielschets. 

 

Profiel

De kandidaat heeft affiniteit met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie. Hij/zij beschikt over bestuurlijke kennis en vaardigheden, heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden en kan samenwerken in teamverband. Verder wordt betrokkenheid bij de museale sector gevraagd en een brede culturele belangstelling.

Daarnaast dient het nieuwe lid te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan
de leden van de Raad van Toezicht:

 • in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang)
 • brede maatschappelijke belangstelling
 • inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • toezichthoudende kwaliteiten gewenst maar ervaring niet vereist in het licht van de huidige samenstelling
 • bekendheid met museumwereld in het algemeen
 • beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan
 • bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden

De Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Museum Kinderwereld hecht aan diversiteit vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt.

 


PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT SPEELGOED MUSEUM KINDERWERELD

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende (bestuurs)kaders relevant:

 • Speelgoed Museum Kinderwereld wordt bestuurd door een directeur/bestuurder.
 • De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de uitvoering hiervan, de algemene gang van zaken en staat de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde.
 • De Raad van Toezicht laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).
 • De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.
 • De Raad van Toezicht adviseert de directeur/bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend.
 • De Raad van Toezicht houdt in ieder geval het toezicht op een aantal vaste onderwerpen:
 • strategie
 • realisatie van doelstellingen
 • financieel beleid
 • risicobeheer
 • De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur als leidraad voor zijn werkwijze.
 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen en vergadert in de regel vier keer per jaar.
 • De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de hand van deze profielschets die periodiek wordt getoetst op actualiteit. Streven is om binnen de Raad van Toezicht de volgende voor zijn functioneren gewenste deskundigheid en ervaring beschikbaar te hebben:
  • op bestuurlijk en politiek gebied
  • op juridisch gebied
  • op financieel-economisch gebied
  • op het gebied van kunst en cultuur
  • op het gebied van communicatie en marketing
 • Binnen de Raad van Toezicht zijn voor het functioneren van de organisatie relevante netwerken beschikbaar.
 • Binnen de Raad van Toezicht is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals die zich voordoen binnen en buiten de organisatie

Lid Raad van Toezicht

 • Van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij affiniteit hebben met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie.
 • Er is sprake van betrokkenheid met het veld van kunst en cultuur/de museale sector
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten betrokken zijn maar ook op gepaste afstand kunnen toezien en adviseren.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
 • De leden van de Raad van Toezicht dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van in/en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld.
 • Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie
 • De leden van de Raad van Toezicht staan niet in een familierechtelijke verhouding tot de directeur/bestuurder.
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht binnen de Raad van Toezicht.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd en de functie is onbezoldigd.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

Voorzitter Raad van Toezicht

 • Aan de voorzitter worden naast de genoemde criteria voor een lid van de Raad van Toezicht de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:
  • De voorzitter heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen en beschikt over een relevant netwerk.
  • De voorzitter heeft de gevoeligheid en is in staat om eventuele tegenstellingen binnen of buiten de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen.
  • De voorzitter is bereid en heeft de tijd, indien noodzakelijk, naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door de directeur/bestuurder en zo nodig daarmee afstemming te hebben.
  • De voorzitter heeft bij voorkeur enige ervaring met het besturen van of toezichthouden op een (culturele) instelling.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Enthousiast geworden?

Stuur dan uiterlijk 19 maart 2023 je motivatiebrief met CV naar rvt@museumkinderwereld.nl

De gesprekken vinden plaats in week 13.

Voor vragen kun je bellen en mailen met Gerrit Alssema, tel. 050 5010543 / 06 53 63 32 57 en email rvt@museumkinderwereld.nl

Wij kijken uit naar je sollicitatie!


Sluit 20 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Hogeschool Windesheim zoekt secretaresse - ambtelijk secretaris met juridische affiniteit.
Ondernemersvereniging evofenedex zoekt Verenigingsmanager -Bestuurssecretaris.

"Naar begin pagina"