De Silas Groep

Bestuurslid

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 3 januari 2021


Omschrijving Vacature

 

De Silas Groep bestaat uit drie stichtingen: het Kantoor der Kerkelijke Goederen (KKG), het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA) en KKG Adviseurs. Samen bieden zij een brede waaier aan dienstverlening aan christelijke kerken. Dit doen zij zonder winstoogmerk en met veel kennis en ervaring over de specifieke context waarin kerken werkzaam zijn. Met een jarenlange deskundigheid en ervaring staan zij naast de kerken omdat wij vanuit onze christelijke inspiratie werken.

KKG neemt kerken het beheer van vastgoed uit handen, zij is al meer dan 70 jaar hét rentmeesterskantoor voor kerken in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zij beheren landbouwgrond en stedelijk vastgoed (uitgezonderd kerkgebouwen) voor hun opdrachtgevers. Ze innen pacht en huur, voeren het debiteurenbeheer, bemiddelen bij aan- en verkoop van grond en onroerend goed, stellen (erf)pacht- en huurovereenkomsten op, adviseren en bemiddelen bij ruilverkaveling, onteigening, herbestemming en ontwikkeling van grond en gebouwen en taxeren vastgoed.

KKG Adviseurs doet hetzelfde als KKG maar dan voor alle christelijke kerken en aanverwante organisaties in Nederland, uitgezonderd de PKN-kerken. Daarnaast verleent zij ook diensten voor kerkgebouwgerelateerde vraagstukken die verband houden met boventalligheid van kerkgebouwen. Bij deze vraagstukken gaat het over taxatie van kerkgebouwen, aan- en verkoopbemiddeling, herbestemming en/of ontwikkeling van kerkgebouwen. Verder adviseren en bemiddelen ze voor geloofsgemeenschappen die op zoek zijn naar een kerkgebouw. Ze streven ernaar de kerk zoveel mogelijk in ons midden te houden.

KKG en KKG Adviseurs voeren voor inmiddels meer dan 500 voornamelijk PKN-kerken het beheer van bijna 14.000 ha landbouwgrond. Zij bedienen daarmee een heel specifieke klantengroep. Bij de dienstverlening draait het om vertrouwen, langdurige relaties en professionaliteit.

KKA is een hands-on administratiekantoor voor alle christelijke kerken, stelt jaarrekeningen samen en begrotingen op, verzorgt financiële administraties, ledenadministraties, salarisadministraties, traktementsberekeningen en begraafplaatsadministraties. Zij geven advies over een efficiënte inrichting van een administratieve organisatie, over verzekeringen en ondersteunen bij ziekte of vacatures op het kerkelijk bureau.

 

In verband met het aanstaande aftreden van één van onze bestuursleden zoeken wij een bestuurslid met Friese roots. In deze regio hebben we ook een belangrijk deel van ons klantenbestand, daarom gaat onze voorkeur uit naar een bestuurslid die hier geboren en getogen is.

 

Taken en bevoegdheden van het bestuur

Het bestuur bestuurt de stichtingen en houdt toezicht op de directie van de stichtingen en staat de directie met raad en daad terzijde.

Het bestuur zal geen andere uitvoerende taken op zich nemen dan die voortvloeien uit de hen in de statuten gegeven bestuurlijke bevoegdheden. De bestuursleden zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de stichtingen. Het bestuur kiest uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter/secretaris/penningmeester wijst het bestuur bij aanvang van de vergadering vervanging aan. De bestuursleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden.

Het bestuur bepaalt de strategie en de directie voert deze uit. Anders gezegd: het bestuur gaat over de juiste dingen doen en de directie over de dingen juist doen.
Het bestuur voert eens per twee jaar een audit uit om te toetsen of de uitvoering van het beoogde beleid voldoende in de dagelijkse praktijk tot uiting komt.

Het bestuur vergadert doorgaans overdag te Amersfoort, ten minste viermaal per jaar waarvan éénmaal per jaar over:

 • de begroting met toelichting en onderbouwing;
 • de jaarstukken en de bevindingen van de externe accountant van de stichtingen;
 • de te voeren strategie.

 

Profiel bestuurslid

Een juiste samenstelling en invulling van het bestuur door deskundige personen draagt bij tot een adequate invulling van de bestuurstaak. Naast algemene bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met de doelstelling van de stichtingen is spreiding van deskundigheden van belang (financieel-economisch, juridisch, gemeentepredikant, achtergronden en disciplines).

 • Belijdend lid van een Protestantse Kerk;
 • Bestuurlijke ervaring en managementervaring;
 • Strategisch bestuurlijk inzicht;
 • In staat onafhankelijk van de voordragende partij te opereren en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig mee te nemen in de oordeels- en besluitvorming;
 • Onbevangen kunnen opereren ten opzichte van elkaar en de directie;
 • ‘Handen op de rug’, maar ook doortastend beslissend;
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven;
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne, gewetensvol, integer met gevoel voor vertrouwelijkheid waar nodig;
 • Draagt integriteit uit, zowel binnen als buiten de organisatie;
 • In staat tot zelfreflectie.

 

AFM-toets

In verband met de activiteiten van de Silas Groep als tussenpersoon voor verzekeringen valt KKA onder het toezicht van de AFM. Vóór toetreding tot het bestuur vindt daarom een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets plaats door AFM.

 

Vergoeding

Het bestuurslid ontvangt een vergoeding die gerelateerd is aan de maximale omvang van de vrijwilligersvergoeding afhankelijk van de functie binnen het bestuur. Reiskosten worden vergoed.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Spreekt deze bestuursfunctie u aan? Stuur uw sollicitatie voor 3 januari 2022 door middel van een bondige sollicitatiemail met CV en foto onder vermelding van: ‘Vacature bestuurslid Silas Groep’ naar mevrouw drs. E. Masclé-Gries, bestuurs- en directiesecretaresse.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. P. Eenshuistra, 06 – 22 97 10 45.

 


Sluit 3 januari 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuurdersfunctie
Stichting Geschilleninstantie Verloskunde -SGV- heeft vacature voor een bestuurslid-penningmeester
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies zoekt een Voorzitter Bestuur.
Vereniging Onbeperkt Lezen zoekt een Voorzitter Bestuur.

"Naar begin pagina"