Design Museum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Design en Cultuur-profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Den Bosch | Noord-Brabant
Sluit 5 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Design Museum Den Bosch is een museum gewijd aan historisch, hedendaags en toekomstig design. Voor het beleidsplan, het programma, de activiteiten, de organisatie en de samenstelling van de Raad van Toezicht verwijzen we naar de website: www.designmuseum.nl

De Raad van Toezicht van het Design Museum Den Bosch is op zoek naar:

Twee leden Raad van Toezicht (met algemeen en ontwerp-profiel) 

De Raad van Toezicht
Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model, waarbij de directie verantwoordelijk is voor de dagelijkse sturing en de Raad van Toezicht (RvT) toeziet op het beleid van de directie. De RvT staat de directie met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. De RvT draagt tevens zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutair directie.

Op dit moment bestaat de RvT uit drie personen, inclusief de voorzitter. Wegens het eerder aftreden van een lid zijn wij op zoek naar een vierde lid met een Design & Cultuur-profiel en een vijfde lid met een algemeen profiel, liefst met een lokaal netwerk.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De RvT komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen voor de reguliere vergadering met de directie van het museum. Daarnaast zijn er incidenteel thematische bijeenkomsten waarbij aanwezigheid gewenst is. Van het nieuwe lid verwachten wij dat hij/zij voldoet aan het algemene profiel van lid van de Raad van Toezicht, zoals onderstaand geschetst.

Verantwoordelijkheden en algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht

Verantwoordelijkheden leden van de Raad van Toezicht
Alle leden, inclusief de voorzitter, zijn belast met onder andere:

 • Het toezichthouden op de algemene gang van zaken in het museum;
 • Het toezichthouden op het door de directie gevoerde beheer en beleid;
 • Het beoordelen van het vervullen van nevenfuncties door de directie;
 • Het benoemen en ontslaan van de directie;
 • Het vaststellen van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie;
 • De taken en bevoegdheden die de leden van de RvT bij de statuten zijn toegekend;
 • Het naleven van de Code Cultural Governance op basis van pas toe of leg uit;
 • Het goedkeuren van directiebesluiten m.b.t. beleidsbepalende zaken;
 • De vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde beleidsplannen;
 • De vaststelling van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 • Een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 • De benoeming van de registeraccountant.

Algemeen profiel leden van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht wordt zodanig samengesteld dat onder de leden voldoende deskundigheid is met betrekking tot de doelstellingen van de stichting. Het profiel van elk lid van de RvT bevat (tenminste) de volgende aspecten:

 • De leden hebben affiniteit met design in de breedste betekenis van het woord;
 • De leden hebben zicht op actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en beschikken over relevante contacten;
 • De leden beschikken bij voorkeur over bestuurlijke ervaring en hebben affiniteit met maatschappelijke organisaties, bij voorkeur ook in de provincie Noord-Brabant;
 • Van hen wordt verwacht dat ze een visie hebben op het beleid van de directeur/bestuurder met betrekking tot strategie, positionering, samenwerking, cultureel ondernemerschap, etc.;
 • Om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur/bestuurder te kunnen toetsen beschikken de leden over het vermogen om analytisch, kritisch en doortastend te handelen;
 • De leden weten betrokkenheid en toezichthoudende afstand goed in balans te houden;
 • Daarnaast hebben de raadsleden een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van achtergronden, ervaringen en kwaliteiten alsmede naar een representatieve vertegenwoordiging van de samenleving;
 • De functie is onbezoldigd; reiskosten worden vergoed.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Je kunt je interesse kenbaar maken door je brief en CV uiterlijk 4 maart 2023 per e-mail te sturen aan Design Museum Den Bosch t.a.v. de directie assistent, mevrouw Thea Sterken via tsterken@designmuseum.nl. De procedure omvat naast brief en CV een persoonlijk gesprek met de selectiecommissie, dat zal plaatsvinden op 22 maart 2023.  Voor verdere vragen over de procedure of over de inhoud van de functie kun je per e-mail contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer prof dr. Titus M. Eliëns (via Thea Sterken tsterken@designmuseum.nl).


Sluit 5 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"