Directeurimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Directeur
Profiel bedrijf

Missie van BVN 

Borstkankervereniging Nederland (BVN, 6.000 leden) zet zich in voor alle mensen die met borstkanker te maken hebben (gehad) en/of een erfelijke aanleg voor borstkanker hebben. Zij streeft naar een optimale kwaliteit van zorg en een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten. 

Visie van BVN 

BVN wil haar missie bereiken door invulling van de drie kerntaken van een patiëntenvereniging: belangenbehartiging, eerlijke en betrouwbare informatievoorziening en lotgenotencontact. Daarbij staat het ondersteunen van patiënten in zelfregie hoog in het vaandel. 

Het grootste deel van de activiteiten van BVN is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en nazorg, het beschikbaar maken van keuze-informatie en het bevorderen van gedeelde besluitvorming, zodat mensen goed geïnformeerd mee kunnen beslissen in het afwegen van behandelmogelijkheden. 

BVN ziet het als haar taak om de belangen van patiënten te behartigen en om de ontwikkelingen in de borstkankerzorg te duiden voor borstkankerpatiënten en deze vertalen in eerlijke en betrouwbare informatie. Hierop ligt ook de focus in de periode 2018-2020. 

Iedere medewerker van BVN draagt, vanuit zijn of haar functie, bij aan de missie en visie van BVN. 

Strategie: 

Uitgaande van de missie en visie richt BVN zich de komende jaren op tien uitgangspunten. We noemen dit B-Optimaal. In deze 10 uitgangspunten beschrijven we hoe goede borstkankerzorg er volgens BVN uit dient te zien: 

  1. Er is tijd en aandacht om bewust keuzes te maken 
  2. Patiënten hebben toegang tot de beste zorg en expertise 
  3. Patiënten krijgen snel de uitslag en (volledige) diagnosestelling 
  4. Overbehandeling en onderbehandeling wordt zoveel mogelijk beperkt 
  5. Toegang voor patiënten tot wetenschappelijk onderzoek 
  6. Het optimale zorgpad kenmerkt zich door een goede taakverdeling 
  7. Specialisten zijn volledig toegewijd aan borstkankerzorg 
  8. Erkenning van lange termijn gevolgen en recht op goede nazorg 
  9. Inzicht in (ervaren) kwaliteit van zorg via patiëntervaringen en uitkomstindicatoren 
  10. Patiënten met uitgezaaide borstkanker krijgen specifieke zorg en behandeling

In haar contacten met het veld, in haar informatievoorziening en belangenbehartiging zal BVN in de periode 2018-2020 aandacht vragen voor – en werken aan – verbeteringen binnen deze uitgangspunten. BVN prioriteert jaarlijks een aantal uitgangspunten en vraagt hiervoor aandacht met een campagne. 

BVN heeft een sterke actieve ledenorganisatie met veel betrokken vrijwilligers. Directeur en bureau hebben daarin een ondersteunende rol. De competenties communiceren en organisatie sensitiviteit zijn daarom van bijzonder belang. 

Actualiteit 

De samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen (NFK) en de aangesloten kankerpatiëntenorganisaties is in ontwikkeling en vergt bijzondere aandacht. Daarnaast heeft het zorgdragen voor de duurzame financieringsstructuur van BVN prioriteit. 

Plaats in de organisatie 

De directeur maakt deel uit van het bureau, geeft leiding aan de medewerkers (ongeveer 10 fte) en legt verantwoording af aan het bestuur van BVN. 

2018-10-21T08:34:23+00:00