Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)

Directeur

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Betaalde baan | Arnhem | Gelderland
Sluit 30 maart 2022


Omschrijving Vacature

 

De kringloopbranche heeft zich in Nederland de laatste jaren in snel tempo ontwikkeld. Kringloopbedrijven zijn koplopers in sociaal ondernemerschap en onderscheiden zich door zowel een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving als de milieu- en klimaatproblematiek.

Een toenemende aandacht voor retail en winkelbeleving heeft ervoor gezorgd dat kringloopwinkels steeds meer zijn gaan lijken op reguliere winkels en warenhuizen. Het imago van veel kringloopbedrijven is sterk verbeterd. In de afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gemaakt in de ontwikkeling van de commerciële prestaties van kringloopbedrijven en zijn grote verbeteringen doorgevoerd in de interne organisatie. Kringloopbedrijven zijn in veel opzichten professioneler geworden.

Toch wacht de sector een aantal nieuwe uitdagingen. Uitdagingen op een krapper wordende arbeidsmarkt bijvoorbeeld en de uitdaging om aansluiting te vinden en te houden in de transitie naar een circulaire economie. Ook ontstaan er nieuwe kansen voor de branche. De groeiende aandacht voor de circulaire economie neemt toe en ook het sociaal ondernemerschap groeit in Nederland in omvang. Hierop kan de kringloopbranche haar waarde laten zien.

De komende jaren zullen binnen de sector concrete thema’s een rol spelen zoals het integreren van producthergebruik in het afvalbeleid, een eerlijke lastenverdeling, meer inleverplaatsen voor kringloopgoederen en fiscale maatregelen die de circulaire economie stimuleren. Hiervoor is in toenemende mate samenwerking nodig met andere stakeholders zoals gemeenten en UWV en partijen in de private markt.

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)

De BKN ondersteunt van oorsprong de ontwikkeling van de kringloopbranche door kennisoverdracht en door voorlichting aan en over kringloop(winkels). De afgelopen jaren heeft BKN zich verder geprofessionaliseerd. Zo heeft zij het Keurmerk Kringloopbedrijven® ontwikkeld en de opvolger daarvan, het keurmerk 100%Kringloop! BKN heeft de Verklaring van Lloyd’s Register, wat inhoudt dat BKN een gedegen keurmerkorganisatie is. Daarnaast heeft BKN voor haar leden het Handboek Arbeidsvoorwaarden opgesteld. Daarnaast behartigt BKN in toenemende mate de belangen van haar leden bij andere stakeholders.

De leden van BKN hebben geen winstoogmerk. Alle leden hebben sociale doelstellingen, zoals het creëren van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hebben milieudoelstellingen, zoals het stimuleren van hergebruik van goederen.

BKN werkt samen met verschillende partijen, zoals gemeenten, afvalbedrijven, re-integratiebedrijven en sociale werkvoorzieningen.

Visie en missie

De kringloopbranche heeft een positieve impact op mens en milieu en levert daarmee een grote bijdrage aan de Nederlandse maatschappij. Het is voor de sector van groot belang dat deze impact zichtbaar is.

BKN staat voor een circulaire economie, inclusieve samenleving en professionaliteit. Kringloopbedrijven versterken de circulaire economie door het leveren van een substantiële bijdrage aan het stimuleren van product- en materiaalhergebruik. Kringloopbedrijven creëren maatschappelijke participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Kringloopbranche is een professionele sector waarin bedrijven opereren die gekenmerkt worden door een professionele bedrijfsvoering, continuïteit, transparantie, financiële onafhankelijkheid en die voldoen aan wettelijke normen.

BKN voert de volgende taken uit:

 • voert een actieve lobby bij overheden en andere stakeholders voor, onder andere, eerlijk lastenverdeling voor restafval, verlaging van BTW op tweedehands producten, nationale doelstellingen voor hergebruik en betere afspraken met gemeenten en UWV om participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten.
 • genereert  publiciteit door nationale publieksmomenten rond National Kringloopdag en Green Friday.
 • deelt informatie en kennis en bevordert het uitwisselen van ervaringen.
 • stimuleert innovatie en vernieuwing van de sector, onder andere door te inspireren met best practices, webinars en opleidingen.
 • brengt jaarlijks een benchmark uit en verzamelt actief data over de sector.
 • faciliteert onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers en is een vraagbaak rond personele zaken.
 • verleent het keurmerk 100%Kringloop! waardoor externe partijen weten met wie ze zaken doen.
 • biedt individuele voordelen voor leden op het gebied van, onder andere, trainingen en collectieve regelingen.

Verenigingsstructuur

De BKN bestaat uit de algemene ledenvergadering, een bestuur en een directeur die leiding geeft aan het bureau van de vereniging. Het bestuur bestaat uit leden en een voorzitter. De leden zijn verbonden aan een lid-organisatie van BKN. De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk en niet verbonden met een BKN-lid. Het bestuur bepaalt de strategie van de vereniging.

Het bureau van de vereniging (een klein team van vaste medewerkers en een flexibele schil van experts) wordt geleid door de directeur.

De BKN is gevestigd in Arnhem. Meer informatie vindt u op deze website.

Directeur

De directeur is het boegbeeld van de BKN; voor de leden en voor de overheid, publieke en publiek-private organisaties en andere stakeholders. De directeur draagt actief, constructief en creatief de  BKN met elan uit.

In algemene zin is de directeur verantwoordelijk voor het behalen van resultaat op het gebied van de positionering en de concrete belangenbehartiging, de netwerken en het adequaat vertegenwoordigen van de BKN.

Binnen de vereniging is de beleidsvormende rol belegd bij de directeur als leidinggevende van het branchebureau en als secretaris van het bestuur.

Het bestuur van de vereniging is voorwaardenscheppend en richtinggevend aan het bureau en belast met:

 • benoeming en ontslag van de directeur;
 • het voorbereiden van het meerjarig strategisch beleid (samen met de directeur);
 • en het toezien op de uitvoering van het meerjarenbeleid;
 • het geven van goedkeuring aan strategische besluiten van de directeur;
 • het geven van goedkeuring aan begroting en jaarrekening (na voorbereiding door de directeur);
 • het toezicht op de financiën (P&C-cyclus);
 • advisering van de directeur.

Functieomschrijving

De werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden directeur van de BKN zijn vastgelegd in het directiestatuut. De directeur van de BKN:

 • is de woordvoerder van de branche, onderhoudt een breed nationaal netwerk aan relevante contacten en geeft podium door bijdragen aan het publieke debat, bijvoorbeeld door het verzorgen van inleidingen en het schrijven van opiniërende artikelen e.d.;
 • draagt zorg voor een goede (online) presentatie van de vereniging en haar leden, staat de pers te woord en verzorgt persberichten;
 • onderhoudt proactief contacten met politiek, relevante overheidsinstellingen op landelijk en regionaal niveau en met verwante brancheverenigingen om kennis uit te wisselen en de beeld- en besluitvorming in gunstige zin voor de eigen achterban te beïnvloeden;
 • creëert draagvlak voor het BKN beleid, neemt initiatieven om dit te verbreden en waar nodig te verdiepen;
 • realiseert de doelen van de vereniging door visie en kennis uit het veld op te halen, uit te dragen en te vertalen naar visie- en kennisontwikkeling binnen de sector.
 • onderhoudt contacten met de leden van de branchevereniging, wisselt informatie uit en staat hen waar mogelijk met raad en daad bij;
 • faciliteert onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in het kader van het Hand-boek Arbeidsvoorwaarden;
 • is onderdeel van een team van medewerkers van het branchebureau en geeft coachend leiding aan collega’s;
 • vervult de secretaris rol van de vereniging, bereidt strategisch en tactisch beleid voor en voert het door bestuur en ledenvergadering vastgesteld beleid uit;
 • is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen van de BKN onder supervisie van het bestuur.

Profiel

De directeur weet zich op bestuurlijk niveau goed te bewegen en te presenteren en heeft een goed beeld van maatschappelijke ontwikkelingen. Hij/zij is een vaardig communicator die de boodschap van de branche helder kan overbrengen en beschikt over een stevige persoonlijkheid en uitstekende contactuele eigenschappen.

De directeur is de verbindende leider van de BKN en is gericht op het, samen met het team, behalen van resultaten.

De directeur beschikt over de volgende kwalificaties:

 • ervaring met public affairs, beschikt over een empathisch vermogen en een politieke antenne voor geluiden uit de politiek, de omgeving van de sector en de leden;
 • communicator, sterk in het spreken in het openbaar en in een politiek-bestuurlijke omgeving, duidelijk gevoel voor bestuurlijke processen en afwegingen – is extern zichtbaar;
 • beschikt over een relevant netwerk in zowel het publieke als private domein en weet verbindingen tussen mensen en organisaties te leggen;
 • is een belangenbehartiger met statuur die vertrouwen wekt;
 • kan adequaat op niveau schakelen met de stakeholders;
 • heeft ervaring met een ledenorganisatie en (verenigings)management met de bijbehorende strategische en operationele processen, bij voorkeur binnen een branchevereniging;
 • heeft aantoonbare coachende leiderskwaliteit en bijbehorende ervaring;
 • heeft aantoonbare affiniteit met de sector;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • is beschikbaar voor 32 uur per week.

De beloning is marktconform.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Kandidaten kunnen middels een motivatiebrief en CV reageren tot woensdag 30 maart 2022 vóór 12:00 uur via het volgende mailadres van de voorzitter Margriet Jongerius m.jongerius@bkned.nl.

Voor nadere informatie kunt u maandag 14 en 21 maart en dinsdag 15 en 22 maart tussen 20:00 en 21:30 uur bellen of via app contact opnemen met de voorzitter van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland; Margriet Jongerius 06-52065531 of onze website bezoeken.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 30 maart 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
Libra Revalidatie en Audiologie zoekt voorzitter Raad van Bestuur - RvB-.
Voorzitter Raad van Bestuur gezocht door Humanitas DMH te Nieuwegein.

"Naar begin pagina"