Eddee Zorggroep (EZG)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Technologie en financien

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Hendrik Ido Ambacht | Zuid-Holland
Sluit 9 september 2023


Omschrijving Vacature

 

Voelt u zich aangetrokken tot zorg en maatschappelijk ondernemen? Dan is Eddee Zorggroep op zoek naar u.

Per november/december 2023 is sprake van drie vacatures binnen de raad van toezicht; vanwege zowel afloop zittingstermijn als gewenste uitbreiding van omvang. Vanuit het gewenste teamprofiel gaat de voorkeur uit naar kandidaten met affiniteit met gehandicaptenzorg, ondernemerschap & innovatie, technologie en financiën.

Over Eddee Zorggroep 

Eddee Zorggroep (EZG) is ontstaan uit Eddee Zorgverlening (2007), Eddee SAMEN (2015), Eddee GGZ (2023) en fusiepartner Nitzana (fusie 2023, opgericht 2017). Het is van klein initiatief op zolder ontwikkeld tot een zorgonderneming. We zijn niet al te groot (omzet 5,5-6 mio) maar wel flexibel en ondernemend. EZG is een christelijke zorgonderneming en biedt zorg in Zuid-Holland en naastliggende gemeenten aan volwassenen, jeugdigen en kinderen. Eddee Zorgverlening BV biedt behandeling, begeleiding en jeugdhulp. We zetten deze in bij (vermoeden van) psychische moeilijkheden zoals autisme (ASS) en AD(H)D. We helpen ook bij opvoeden, opgroeien en gedragsproblemen. De zorg vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen woonsituatie. En wanneer nodig, dus ook ‘s morgens en ‘s avonds. Voor jeugdigen en kinderen is er ook groepsbegeleiding. Gespecialiseerd in de zorg aan cliënten met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen biedt Eddee SAMEN BV begeleiding en logeeropvang voor mensen met een verstandelijke beperking en kleinschalig wonen. Eddee GGZ biedt woonbegeleiding voor mensen met een GGZ grondslag en Nitzana biedt begeleiding en beschermd wonen voor vrouwen met een psychische kwetsbaarheid.   

De missie van Eddee is het zien en creëren van kansen en mogelijkheden in de zorg, begeleiding en behandeling van die medemensen. Eddee kijkt verder dan een diagnose of beperking, maar houdt er wel rekening mee. Eddee gaat niet uit van problemen, maar van uitdagingen door op zoek te gaan naar kansen in situaties. De nadruk ligt op het aansluiten bij de kwaliteiten en competenties. Met als doelstelling het vergroten van de zelfredzaamheid in de diverse levensgebieden gezin, school, werk en vrije tijd.  

De visie van Eddee  is geloven in antwoorden op vragen in elke levensfase door het bieden van oplossingen voor elke levensfase van de cliënt. Gericht op het ontwikkelen en ondersteunen van talenten en zelfredzaamheid in het dagelijks leven van jongeren, gezinnen, opvoeders en volwassenen. 

De herkenbare kernwaarden van Eddee zijn: persoonlijk, deskundig, flexibel en zelfstandig. De kernwaarden zijn te merken in de zorg, het team en de koers van de organisatie.  

Eddee is een christelijke zorgonderneming. Vanuit een christelijk mensbesef en mensbeeld hebben we de overtuiging dat ieder mens uniek en waardevol is geschapen, in verbinding met de ander. De christelijke identiteit wordt merkbaar en zichtbaar in de bejegening en de benadering. Bij ons is iedereen welkom voor zorg en hulp. We weten ons verbonden met de samenleving in al zijn diversiteit en veelkleurigheid. 

Om de maatschappelijke impact te blijven maken balanceert Eddee Zorggroep in het evenwicht tussen zorginstelling en onderneming. De Raad van Toezicht functioneert conform de Governancecode Zorg en is in wisselende samenstelling betrokken bij de ontwikkelingen sinds 2011.  

Na 15 jaar ontwikkelen en pionieren staat er een groeiende en ontwikkelende organisatie. Opgaves de komende jaren richten zich op vraagstukken van innovatie in de zorg, omgaan met schaarste i.r.t. zorg continuïteit en het anticiperen op een veranderende zorgvraag en context.  

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad van Toezicht fungeert als sparringpartner en klankbord voor de Raad van Bestuur (thans ingevuld door de DGA), houdt vanuit de in het informatieprotocol omschreven toezichtkaders toezicht op de ontwikkeling en sturing van de organisatie zoals verwoord in de toezichtvisie en reflecteert op het resultaat van de onderneming.

De toezichthouder is een ondersteunende en kritische partner van het bestuur, een partner die de dialoog levend houdt over goede zorg. De Raad van Toezicht geeft haar toezicht vorm op basis van een toezichtvisie. De Raad van Toezicht werkt met diverse commissies; elk lid neemt deel in gemiddeld twee commissies. Als de situatie daarom vraagt, nemen leden elkaar waar in de commissies of wisselen van commissie. 

De rechtsvorm van Eddee Zorggroep bestaat uit verschillende rechtspersonen langs de lijnen van branche en risicoprofiel. Het toezicht is overkoepelend georganiseerd en betreft alle zorgprestaties. De Raad van Toezicht werkt langs de lijnen van de toezichtsvisie, het informatieprotocol en de Governancecode Zorg.  

Eddee Zorggroep is een zorgonderneming die actief op zoek is naar het versterken van impact in het leven van anderen. Er is dan ook altijd veel in beweging. Dit vereist van de Raad van Toezicht ook een bepaalde lenigheid, onder andere in de beschikbaarheid voor overleg. 

Algemeen profiel 

 • U bent op strategisch niveau actief in de zorg of aanpalend domein 
 • U bent maatschappelijk betrokken/actief en verbindt zich aan de onderneming vanuit maatschappelijke rol 
 • U heeft een eigen visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de zorgsector  
 • U heeft een generalistische blik gevoed uit ervaring, en brengt uw eigen professionaliteit en deskundigheid in
 • U (h)erkent de grilligheid van de context in het zorgdomein 
 • U waardeert ondernemerschap en innovatie, in relatie tot de missie en visie van de zorgonderneming   
 • U heeft affiniteit met onze doelgroep en doelstellingen en herkent zich in de zorgvisie (te vinden op eddee.nl/visie) en kernwaarden 
 • U respecteert en waardeert de christelijke identiteit 
 • U gaat uit van een persoonlijke benadering en vertrouwen 
 • U heeft een flexibele attitude; lenigheid is vereist qua tijdsinvestering en deelname in commissies 
 • U bent een zelfstandige teamplayer 
 • U bent in staat om de balans te vinden tussen afstand en betrokkenheid, tussen inspireren en controleren 
 • U beschikt over een goede discussie- en communicatievaardigheid en een positief-kritische, constructieve houding   
 • U heeft een gezond beoordelingsvermogen en inzicht in strategische afwegingsprocessen 
 • U committeert zich aan de toezichtvisie en onderschrijft de Governancecode Zorg zoals deze wordt toegepast binnen Eddee Zorggroep
 • Ervaring in rol van toezichthouder is niet vereist, er is een vaste zetel voor een beginnend of jongere toezichthouder
 • De raad van toezicht vormt gezamenlijk een brede weergave van de maatschappij

Teamprofiel 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines.  

De bedoeling van de Raad van Toezicht is om toezicht te houden, en niet om expertise in te brengen op bepaalde vakgebieden. De Raad van Toezicht werkt wel met verschillende commissies, waarbij affiniteit op die gebieden gewenst is. De leden van de raad zijn hierin complementair aan elkaar. De Raad van Toezicht werkt met de volgende commissies: 

 • Zorginhoudelijk (cliënten, kwaliteit en veiligheid)  
 • Personeel  
 • Financieel-economisch  
 • Governance  

Arbeidsvoorwaarden 

Het toezichthouden kent zo’n 4-5 reguliere overleggen per jaar, aangevuld met 2-3 reguliere commissievergaderingen per commissie (een lid van de Raad van Toezicht neemt gemiddeld in twee commissies deel). Daarnaast vragen ontwikkelingen in de zorgonderneming met regelmaat om extra overleg. Ook worden leden van de Raad van Toezicht zo nu en dan uitgenodigd tot aanwezigheid bij gelegenheden om zo de binding met de onderneming te versterken. Het lidmaatschap geldt voor vier jaar en kan eenmalig verlengd worden voor eenzelfde periode. Eddee Zorggroep is een kleine zorgonderneming met een maatschappelijke doelstelling, gericht op zorg aan kwetsbare mensen. De honorering is afgestemd op de omvang van de onderneming en haar doelstellingen. Over de honorering legt de Raad van Toezicht publiek verantwoording af. Naast de bezoldiging is er een onkostenvergoeding. De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) of worden hierin gefaciliteerd via Eddee Zorggroep. 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatiebrief voor 9 september per e-mail versturen, ter attentie van mevrouw J. Maan E-mail: hr@eddee.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carole van de Logt (voorzitter van de RvT) of Nathan Gorter (bestuurder) beide via het algemeen nummer: 078-7850056. De oriënterende gesprekken met de selectiecommissie zullen worden ingepland in oktober, waarna een benoeming in november/december kan plaatsvinden. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 9 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"