Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 10 april 2023


Omschrijving Vacature

 

Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn van 1 lid van de Raad van Toezicht per augustus 2023, is de SAG op zoek naar een nieuw lid.

De Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) is een organisatie voor eerstelijns gezondheidszorg in Amsterdam en bestaat uit 17 gezondheidscentra verspreid over de stad Amsterdam. De 17 gezondheidscentra bieden zorg aan ca. 90.000 patiënten. De SAG staat voor zorg en service van hoge kwaliteit en dicht bij de patiënt. Ons zorgaanbod richt zich op alle leeftijden en is gemakkelijk bereikbaar op herkenbare locaties in de wijk. Naast het brede basisaanbod bieden wij zorgarrangementen op het gebied van o.a. diabetes, kwetsbare ouderen, eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, Krachtige basiszorg in aandachtswijken.

Begin 2009 is de organisatie uitgebreid met SAG Zorgontwikkeling BV. SAG Zorgontwikkeling is een aanbieder van jeugdgezondheidszorg voor 0–4 jarigen en van cursussen voor aanstaande en jonge ouders. SAG Zorgontwikkeling heeft naast de GGD een sterke positie verworven.

Strategische aandachtspunten van de SAG

 • Juiste Zorg op de Juiste Plek, JZOJP: herinrichting van vele zorgarrangementen en processen, met name in de samenwerking van tweede en eerste lijn, inclusief Eerstelijns Diagnostiek.
 • GGZ in de eerste lijn, met een cruciale rol voor de POH GGZ.
 • Samenwerking in wijken (‘wijkgericht werken’) met zowel welzijn / WMO als Verpleging & Verzorging voor vooral de kwetsbare groepen, o.a. ouderen.
 • Ouderenzorg: naast samenwerking in de wijk zijn ook warme overdrachten nodig naar en van ziekenhuis, verpleeghuis, revalidatie etc.
 • Jeugdzorg is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de huisartsenvoorziening is de uitdaging goed aan te sluiten op de jeugdteams en de specialistische zorg.
 • Jeugdgezondheidszorg voor álle kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare (aanstaande) ouders en jonge kinderen.
 • Persoonsgerichte zorg / positieve gezondheid / (ondersteunde) zelfzorg.
 • Cultuursensitieve gezondheidszorg voor de groeiende groep statushouders, personen met een migratieachtergrond, expats en andere zogeheten ‘internationals’.
 • Moderne communicatie, service en bereikbaarheid.
 • Functioneren in netwerken, waarin partijen informatie delen en zorg afstemmen, zodat sprake is van samenhangende zorg vanuit de optiek van de patiënt.
 • Voortdurend monitoren en vernieuwen, o.a. door actieve input in en deelname aan wetenschappelijk onderzoek en pilots.

 

De Raad van Toezicht

De SAG kent een integraal Raad van Toezichtmodel. De Raad van Toezicht van de Stichting bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid voor verlenging.
De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de uitvoering daarvan en op de aansturing van de organisatie. De Raad van Toezicht is tevens klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht is tevens de Raad van Commissarissen van SAG Zorgontwikkeling B.V.
De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg 2022.

 

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische en onafhankelijke instelling en oordelend vermogen. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en de fase waarin de organisatie zich bevindt. Het lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als geheel zijn in staat om het gesprek te voeren op verschillende strategische, organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de eerstelijns gezondheidszorg. Voorgelegde beleidsvoornemens worden onafhankelijk en kritisch beoordeeld en leiden tot een eindoordeel dat in samenspraak met de Raad wordt gevormd. Op verzoek van de Raad van Bestuur kan een individueel lid gevraagd worden sparring partner voor een specifiek gebied te zijn. De Raad laat zich leiden door het besef van de inhoud, resultaten en professionaliteit van de zorg- en dienstverlening die de organisatie biedt, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen de kwaliteit van de zorg, een stimulerend werkklimaat voor de medewerkers en marktconforme resultaten.

Leidend in de wijze van toezicht houden zijn de principes van de Governancecode Zorg.

 

Het algemene profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat de volgende kenmerken:

 • academisch werk- en denkniveau en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen functionele betrokkenheid en professionele afstand bij het terzijde staan van de Raad van Bestuur, in het bijzonder op de strategische thema’s;
 • het kritisch-analytische vermogen om zich op hoofdlijnen een beeld en een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • het vermogen om de inhoud en de consistentie van het beleid dat door de Raad van Bestuur gevoerd wordt, te toetsen aan de hand van kritisch constructieve vragen en interpretatie van managementrapportages;
 • het vermogen om het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende functie en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, zelfreflectie en een onafhankelijke opstelling conform de Governancecode zorg;
 • bereidheid tot verantwoording en compliance met betrekking tot wet- en regelgeving ;
 • inzicht en kennis van de eisen die aan de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een zorgorganisatie gesteld kunnen en mogen worden;
 • voldoende beschikbaarheid en een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings (gelegenheden) aanwezig te zijn;
 • de wil om zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in de eerstelijns gezondheidszorg en de zorgsector in zijn algemeenheid.

 

Profiel ‘Huisartsenzorg in de huidige dagelijkse praktijk’

Voor de huidige vacature zoeken wij kandidaten die zich herkennen in onderstaande kenmerken:

 • je bent een praktiserend huisarts, werkzaam buiten Amsterdam, en je hebt geen binding met de Amsterdamse Huisartsenalliantie;
 • je hebt bestuurlijke affiniteit en bent goed op de hoogte van de actuele uitdagingen en dilemma’s in de huisartsenzorg;
 • je hebt inzicht in en gevoel bij het krachtenspel met zorgverzekeraars;
 • pré: je hebt interesse in en/of affiniteit met ICT en digitalisering binnen de huisartsenzorg.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 27 maart tussen 10.00 en 15.00 uur. Bij het gesprek aanwezig zijn twee leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De tweede ronde volgt begin april; twee andere leden van de Raad van Toezicht vormen dan de adviescommissie.

Gezien de populatie van de SAG en de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten die de diversiteit versterken.

De SAG hanteert een bezoldiging conform de richtlijnen van de NVTZ.
Voor kandidaten is een informatiepakket beschikbaar bij Mirjam Noach, secretaris Raad van Bestuur, email: secretarisrvb@sag-amsterdam.nl of telefonisch 020 5822094.

Voor een mondelinge toelichting kunt u terecht bij Hans Broertjes, voorzitter Raad van Toezicht, of mevrouw Paulien van Hessen, Raad van Bestuur. Beide zijn bereikbaar via de secretaris Raad van Bestuur.

Uw sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u tot en met 10 april 2023 richten aan de heer Broertjes via secretarisrvb@sag-amsterdam.nl.


Sluit 10 april 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"