Forte GGZ

Lid RvT

Management/juridisch/HR

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 1 februari 2022


Omschrijving Vacature

 

Forte GGZ is een erkende GGZ instelling (instelling voor medisch-specialistische zorg). Forte GGZ heeft vestigingen in Assen, Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Het toegewijde team van psychologen en psychiaters werkt in een moderne praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ en richt zich op cliënten tussen 18 en 70 jaar.

OCRN is een instelling voor Jeugd GGZ en dyslexiezorg. OCRN heeft vestigingen in Assen, Groningen, Hoogezand en Leeuwarden. Het betrokken team van psychologen en psychiaters werkt in een moderne praktijk en richt zich op cliënten van 0 tot 18 jaar.

STRUCTUUR, BESTUUR & TOEZICHT
Algemene vergaderingForte GGZ en OCRN zijn vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Forte Beheer B.V. en OCRN Holding zijn enig aandeelhouder van respectievelijk Forte GGZ B.V. En OCRN B.V.. De algemene vergadering (AVA) van Forte GGZ en OCRN bepaalt – conform de governance code zorg 2022 – de structuur en statutaire inrichting van de zorgorganisatie en beslist op grond van de Governancecode Zorg 2022 over veranderingen in de governancestructuur van Forte GGZ. Op voordracht van de RvT benoemt, schorst en ontslaat de algemene vergadering de directeur-bestuurder en de (leden van de) Raad van Toezicht. Benoeming en ontslag vindt plaats met inachtneming van de wet, Governance Code Zorg 2022 en de statuten. Conform de statuten en de ‘Governancecode Zorg 2022 (Hoofdstuk A onder 1.2) is de algemene vergadering de formele ‘werkgever’ van de directeur-bestuurder. De algemene vergadering houdt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden en stemrechten rekening met de maatschappelijke doelstelling van Forte GGZ en OCRN en de centrale positie van de cliënt daarin.

Directeur-bestuurder
De algehele leiding van Forte GGZ en OCRN is in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder maakt op concernniveau de strategische keuzes en zorgt voor afstemming. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van Forte GGZ en OCRN, het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van Forte GGZ en OCRN. De directeur-bestuurder draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen, de bemensing daarvan en de werking van die systemen. De directeur-bestuurder bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking van de risicobeheersingssystemen met de RvT, dit mede in het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie. De directeur-bestuurder en Raad van Toezicht hebben een gezamenlijk informatieprotocol (vastgesteld) waarin beschreven staat hoe de Raad van Toezicht geïnformeerd dient te worden.
De directeur-bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Forte GGZ en OCRN op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Forte GGZ en OCRN en de centrale positie van de cliënt daarin. De directeur-bestuurder maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen van de cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen van medewerkers en de overige in aanmerking komende belangen van interne en externe belanghebbenden. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de RvT en aan de algemene vergadering.

Directie- en managementteam
Onder de directeur-bestuurder vallen een operationeel directeur, een directeur bedrijfsvoering en twee directeuren zorg. Onder het directieteam vallen teammanagers.

Raad van Toezicht
De RvT ziet toe op de besturing van Forte GGZ en beoordeelt de leden van de directie. De RvT vervult de rollen: toezichthouder, (mede) werkgever, adviseur en sparringpartner van de directie. De Raad van Toezicht vervult zijn toezicht-, goedkeurings-, advies- en (mede) werkgeversfuncties op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van Forte GGZ, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van Forte GGZ en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Toezicht heeft haar visie op toezicht beschreven in een apart document. Voor bepaalde belangrijke besluiten heeft de directeur-bestuurder op grond van de statuten toestemming nodig van de RvT.
De RvT bestaat uit een voorzitter en twee leden. De zittingstermijn van een lid van de RvT bedraagt vier jaar met de mogelijkheid van één herbenoeming voor een periode van eveneens vier jaar.
De RvT legt verantwoording af aan de algemene vergadering over het door de RvT uitgeoefende toezicht. Goedkeuring van het door de RvT uitgeoefende toezicht wordt in de algemene vergadering in stemming gebracht. De RvT legt verantwoording af aan de algemene vergadering over de naleving van de Governancecode Zorg. De RvT draagt een (Register)accountant voor aan de Algemene vergadering. De RvT verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekken haar voorts alle verlangde informatie.

(VACATURE) RAAD VAN TOEZICHT
Vanwege een ontstane vacature, zoeken Forte GGZ en OCRN een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (portefeuille management/juridisch/HR). De benoeming is in eerste kwartaal van 2022. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een optimale verdeling van kennis, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheden.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT
(PORTEFEUILLE MANAGEMENT/JURIDISCH/HR)

De RvT van Forte GGZ en OCRN is complementair samengesteld uit generalisten met een aanvullende, verschillende achtergrond, focus en maatschappelijke inbedding. Voor ieder van de leden geldt aanwezige bestuurlijke professionaliteit in persoonlijkheid en gedrag boven specialiteit. Echter, het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om met elkaar dilemma’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen. Organisatiebelangen en samenwerking binnen het team prevaleren vanzelfsprekend boven individuele belangen en focus. Een lid van de RvT is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische instelling. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en de fasen waarin de organisatie zich bevindt. Het lid van de RvT en de RvT als geheel zijn in staat tot een helikopterview op verschillende organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de GGZ.

Algemeen profiel

 • Voelt zich verbonden met de waarden, missie en visie van Forte GGZ en OCRN.
 • Onderschrijft en handelt conform de Governancecode Zorg 2022.
 • Heeft een academisch en strategisch werk- en denkniveau.
 • Fungeert als sparringpartner en klankbord van de directeur-bestuurder en betracht daarbij een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft een onafhankelijke kritische opstelling, door op proactieve en doortastende wijze kritische vragen te kunnen stellen.
 • Weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen vertrouwen geven en kritisch onafhankelijk volgen, tussen adviseren en toezicht houden.
 • Proactieve en adaptieve houding om open te staan voor relevante signalen van diverse interne – en externe stakeholders.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de organisatie stellen en het vermogen zich de specifieke situatie, regelgeving en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg eigen te maken.
 • Heeft het vermogen om het beleid van de vennootschap en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Draagt bij aan productief en prettig samenspel met de directie.
 • Handelt integer, is onafhankelijk, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en kan reflecteren op eigen handelen.
 • Is bekwaam en betrokken.
 • Is voldoende beschikbaar.

Profiel Management/juridisch/HR
Voor de portefeuille management/juridisch/HR wordt gezocht naar een nieuw lid van de RvT met bijvoorbeeld een achtergrond als bedrijfskundige, medisch specialist of jurist, die aantoonbaar (recente) ervaring heeft met complexe management, juridische en HR vraagstukken in bij voorkeur een grote organisatie. Het lid is in staat om met gezag het gesprek te voeren met de functionarissen binnen de organisatie en de intern belangrijke stakeholders. Vanuit expertise, ervaring en achtergrond kan het nieuwe RvT-lid onderwerpen op het terrein van management, juridisch en personeel doorgronden en kan dit integreren naar organisatieniveau. Het spreekt voor zich dat trends en ontwikkelingen in het vakgebied bekend zijn. Bij gelijke geschiktheid gaat vanwege de diverse samenstelling van de RvT de voorkeur uit naar een vrouw.
TIJDSBESTEDING EN HONORARIUM
De RvT komt (minimaal) zes keer per jaar (digitaal) bijeen voor vergaderingen. Daarnaast is er (digitaal) overleg met de ondernemingsraad, de specialistenstaf en de cliëntenraad en doet men aan zelfevaluatie. De voorzitter en leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding (€10.000 voor de leden en €12.000 voor de voorzitter).
VERZEKERING
Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Rik Torn, bestuurder van Forte Beheer en OCRN Holding. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar: r.torn@forteggz.nl. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 1 februari 2022 o.v.v. Lid Raad van Toezicht Forte GGZ/OCRN. Aan de geselecteerde kandidaat vragen wij, in het kader van het integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).


Sluit 1 februari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"