G-kracht psychomedisch centrum BV

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 20 juni 2023


Omschrijving Vacature

 

G-kracht psychomedisch centrum BV is in verband met het verlopen van de zittingstermijn van de voorzitter per 1 jan 2024 op zoek naar een nieuw lid Raad van Commissarissen.

De organisatie
G-kracht psychomedisch centrum is een GGZ-instelling met vestigingen in Delft en Amsterdam. Op beide locaties is een ambulant team aanwezig wat zich richt op de specialistische behandelingen van langer bestaande klinische syndromen en persoonlijkheidsstoornissen. Veelal hebben de patiënten elders al meerdere behandelingen gehad. In het bijzonder is er veel expertise in schematherapie (individueel en in groepsformaat). Er zijn zowel BIG-geregistreerde psychologen als psychiaters werkzaam in de teams. Enkele collegae zijn gepromoveerd en meerdere collegae participeren in wetenschappelijk onderzoek. Er zijn opleidingsplaatsen voor de opleiding tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en psychiater. Er worden door G-kracht collegae post-academisch onderwijs verzorgd bij verschillende organisaties in binnen- en buitenland. G-kracht biedt leertherapiegroepen en supervisie aan voor een grote groep professionals ook buiten de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door de Raad van Bestuur (RvB) van G-kracht psychomedisch centrum. Tevens functioneert de RvC als adviseur en klankbord voor de RvB. De leden van de RvC zijn verantwoordelijk voor de handelingen (en het nalaten van het verrichten van handelingen) van de andere leden van de RvC. De RvC hebben de verantwoordelijkheid en mogelijkheid om alle informatie te verkrijgen van de RvB en van de externe accountant die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.

De RvC komt drie tot vier keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering en houdt één keer per jaar een beleidsmiddag samen met de RvB. Ook spreekt de RvC periodiek met de cliëntenraad en met een afvaardiging van het personeel.

De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren, en voert jaarlijks op initiatief van de voorzitter een evaluatie uit. De RvC brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt opgenomen in het jaarverslag van de onderneming.

Samenstelling Raad van Commissarissen
De RvC van G-kracht psychomedisch centrum bestaat uit drie leden:
· Een lid met ruime bestuurlijke kennis en ervaring (voorzitter)
· Een lid met relevante kennis en ervaring op het gebied van informatie, data en financiën en
· Een lid met ruime kennis van, ervaring in en een relevant netwerk in de geestelijke gezondheidszorg.
Deze laatste is nu vacant.

Profielschets lid RvC
Een lid van de RvC bij G-kracht voldoet aan het volgende profiel:

Algemeen
· Academisch werk- en denkniveau.
· Iemand die invulling wil geven aan de positie van toezichthouder volgens de principes van waarde gedreven toezichthouden.
· Affiniteit met bestuurlijke vraagstukken passend bij een kleine onderneming als G-kracht
· Het vermogen en de attitude om het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen en te fungeren als sparringpartner.
· In staat is om de hoofdlijnen van het totale beleid van G-kracht te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de belangrijkste risico’s.
· Onafhankelijke positie zonder onverenigbare belangen of relaties.
· De deskundigheid om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
· Strategisch inzicht

Specifiek voor deze vacature
· Ruime kennis, ervaring en deskundigheid op het gebied van het Nederlandse gezondheidsstelsel, de zorgmarkt en de zorgverzekeringsmarkt;
· Ervaring/kennis met governance vraagstukken.
· Ervaring/kennis met ondernemerschap
· Affiniteit met ict, data en administratieve processen
· Een voor G-kracht relevant netwerk binnen de geestelijke gezondheidszorg
· Het gaat om een bezoldigde vacature conform de geldende regelgeving.

 

Over G-kracht psychomedisch centrum

De situatie
Vanaf de oprichting in 2006 bestaat de visie dat het anders kan. Dat kleinschaligheid persoonlijke zorgverlening kan bevorderen. Dat het betrekken van en de proactieve inzet door professionals zorgt voor gedeelde verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Verbinding en betekenis zorgen voor beweging en werkplezier. De organisatie is in de loop van de tijd geleidelijk gegroeid tot de huidige omvang. De aanwezige expertise en de behandelresultaten hebben gemaakt dat de beide locaties in hun regio en ook daarbuiten gerespecteerd onderdeel zijn geworden van het zorgaanbod. Bovendien vervullen zij deels een bovenregionale functie.

De uitdaging
Met de professionals wordt gekeken of en op welke wijze een erkenning Top-GGZ kan worden verkregen. Voor een stabiel gezonde bedrijfsvoering is enige groei de komende jaren gewenst. Het aantrekken van geschikte professionals en opleidelingen zal een steeds grotere inspanning vragen. Om zowel verwijzers als patiënten meer zekerheid te bieden over de mogelijkheid van behandeling zal de wachttijd aangepakt moeten worden. Het leggen van de focus op groepsbehandeling is voor ons hierin een sleutel. Naar zorgverzekeraars zal het profiel van de instelling en de sterke kanten in het aanbod beter voor het voetlicht worden gebracht. Met zorgverzekeraars zal op basis van hun zorgplicht gewerkt moeten worden aan een toegankelijk en betaalbaar behandelaanbod voor iedereen die zich bij de instelling meldt.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb jij interesse en wil je meer weten over de vacature en hoe je kunt solliciteren? Stuur dan een mail naar: info@g-kracht.com


Sluit 20 juni 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"