Gelderse Orde van Advocaten

Lid Raad van de Orde

Rechtshulp

deze vacature is niet meer actief ...
Openbaar bestuur en overheidsdiensten | Bezoldigde functie | Arnhem | Gelderland
Sluit 12 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

De Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland zoekt vanwege het vertrek van een lid van de Raad van de Orde per 24 maart 2022:

LID RAAD VAN DE ORDE
voor de portefeuille rechtshulp

De Gelderse Orde van Advocaten is de beroepsorganisatie van zo’n 1.200 advocaten die in het arrondissement Gelderland de praktijk uitoefenen. De leden van de Raad van de Orde, onder wie de deken, vormen het bestuur van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland.

De Raad van de Orde bestaat uit bevlogen advocaten die intrinsiek betrokken zijn bij de beroepsgroep en in een collegiale sfeer samenwerken.
De Raad ondersteunt, controleert en houdt toezicht op de toegang tot de beroepsgroep en de opleiding van de advocaat-stagiaires. Daarnaast behartigt de Raad de belangen van de advocaten in het arrondissement en bevordert de Raad een goede praktijkuitoefening, in het belang van een goede rechtsbedeling.

De Raad vergadert maandelijks op het bureau van de Orde in Arnhem of anders digitaal. Naast de uitvoering van de taken ten behoeve van hun eigen portefeuille, ondersteunen de leden onder meer de deken als toezichthouder bij de kantoorbezoeken. Voorts zijn zij aanspreekpunt en vervullen zij waar nodig en wenselijk, een communicatieve rol voor de Gelderse Balie.
De deken en de Raad van de Orde worden bij de uitvoering van hun taken ondersteund door het bureau van de Orde.

De portefeuillehouder rechtshulp is het aanspreekpunt voor de Gelderse Balie als het gaat om toegang tot het recht voor iedere burger en de sociale advocatuur. Daarnaast heeft de portefeuillehouder diverse overlegmomenten met de rechtbank, wordt deelgenomen aan het driemaandelijkse landelijke portefeuillehoudersoverleg, wordt periodiek overleg gevoerd met de Raad voor Rechtsbijstand over toevoegperikelen in ons arrondissement en wordt input gegeven op voorgenomen wijzigingen in het beleid van de Raad voor Rechtsbijstand.

Voor deze functie is een vergoeding beschikbaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Gesprekken met potentiële kandidaten zullen tussen 17 januari en 18 februari 2022 worden ingepland, waarna het beoogd lid door de Raad zal worden voorgedragen ten behoeve van de verkiezing tijdens de Jaarvergadering van de Raad van de Orde.

Inlichtingen over de inhoud van de werkzaamheden kunnen worden ingewonnen bij de huidige portefeuillehouder rechtsbijstand Sanne van Oers (024-3238844 of so@vanschieadvocaten.nl).

Sollicitaties kunnen worden gericht aan de Raad van de Orde in het arrondissement Gelderland, t.a.v. mr. V.A.E. van Westing-Kuipers, adjunct-secretaris, en worden gezonden naar info@ordegelderland.nl.
Sollicitaties ontvangen na 12 januari 2022 worden niet meer in behandeling genomen.


Sluit 12 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel
RvT vacature bij Minkema College te benoemen op voordracht van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
RvT Lid vacature bij Bibliotheek De tweede verdieping te Nieuwegein.
Lid van Raad van Toezicht met profiel Dierenwelzijn bij DOA-Stichting Dierenopvang Amsterdam .
RvT Lid vacature bij Ment GGZ te Oosterbeek.
RvT-Lid gezocht door Kraamzorg de Eilanden.

"Naar begin pagina"