Gilde Opleidingen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Roermond | Limburg
Sluit 3 juni 2021


Omschrijving Vacature

Jonge talenten ontwikkelen tot vakmensen met een stevige basis voor de toekomst. En vakmensen een leven lang ontwikkelen. Samen maken we het verschil voor de mbo-talenten van nu, de vakmensen en wereldburgers van morgen.

De Organisatie
Gilde Opleidingen wil midden in de regionale samenleving staan, als dé scholingspartner van Noord- en Midden-Limburg. Onderwijspartners, lokaal en regionaal bedrijfsleven en overheden doen een veelzijdig beroep op Gilde Opleidingen, zowel op opleidingsniveau als over de volle breedte. De behoefte aan partnerschap is wederzijds. Gilde Opleidingen is ervan doordrongen dat deelnemers, partners en andere belanghebbenden alleen goed bediend kunnen worden als de regionale verankering optimaal is.

Gilde Opleidingen is hét opleidingscentrum voor Noord- en Midden-Limburg. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor werkende en niet-werkende volwassenen die zich op mbo-niveau willen laten bijscholen of hun loopbaan een wending willen geven. Leren doet men immers een leven lang en dus wil Gilde Opleidingen op álle scholingsvragen op mbo-niveau, van jong tot oud, een passend antwoord bieden, variërend van een beroepsopleiding, VAVO, inburgering of maatwerktraject tot erkenning van eerder verworven competenties met aanvullende scholing. Een breed aanbod, toegesneden op persoonlijke behoeften en de dynamiek van de regionale arbeidsmarkt.

Jonge talenten ontwikkelen tot vakmensen met een stevige basis voor de toekomst én vakmensen een leven lang ontwikkelen. Dat is in de kern onze missie waaraan we bij Gilde Opleidingen met veel toegewijde professionals werken. Ruim 1.000 medewerkers, ieder vanuit z’n eigen vakgebied. Samen maken we het verschil voor de mbo-talenten van nu, de vakmensen en wereldburgers van morgen. Vanuit onze 14 vakscholen in 7 Limburgse gemeenten bieden we ruim 120 verschillende opleidingen aan. Daar brengen we op betrokken en bevlogen wijze de liefde voor het vak over op meer dan 10.000 studenten. Dat lijkt groot. Toch voelt onderwijs bij Gilde Opleidingen kleinschalig en persoonlijk: we kennen onze studenten bij naam. Ze krijgen les op een locatie bij hen in de buurt. En dankzij ons sterke netwerk van stage- en leerbedrijven maken zij succesvol kennis met het echte werk.

De vakscholen zijn ondergebracht in drie onderwijsclusters, te weten cluster Health & Hospitality, cluster Economie & Technologie en cluster Talentenonderwijs en Gilde Bedrijfsopleidingen. De dienst Onderwijs & Organisatie en de dienst Bedrijfsvoering ondersteunen de onderwijsclusters. Hiernaast heeft de instelling een Bestuursbureau dat het College van Bestuur ondersteunt.

De missie
Gilde Opleidingen is dé regionale scholingspartner voor jongeren en volwassenen die leren voor een beroep en de verdere ontwikkeling van hun loopbaan. Met eigentijds en uitdagend onderwijs verzorgd door inspirerende onderwijsgevenden dragen we bij aan de persoonlijke ontwikkeling, de maatschappelijke participatie en de participatie op de arbeidsmarkt. Wij geloven in onderwijs dat naadloos aansluit op de verwachtingen van onze samenleving, in de herwaardering van het echte werk, van het ambacht, van vakmensen. Binnen ons grote netwerk brengen we kleinschalig onderwijs in de praktijk, in een plezierige, veilige en vertrouwde omgeving. De beroepspraktijk en het onderwijs komen steeds dichter bij elkaar te liggen. De maatschappij vraagt om mensen die zich blijven ontwikkelen en zo hun leven lang flexibel en inzetbaar blijven. Bij Gilde Opleidingen spelen we in op deze behoefte met up-to-date onderwijs en maatwerk oplossingen die aansluiten op de arbeidsmarkt en voor iedereen toegankelijk zijn. Ongeacht leeftijd, achtergrond of werkervaring; we moedigen iedereen aan bij ons te komen (door)leren.

Gilde Opleidingen heeft gekozen voor een dynamische strategievorming, die is opgevat als een permanente zoektocht naar het evenwicht tussen drie perspectieven waarin de kernwaarden van Gilde Opleidingen; betrokken, bevlogen en samenwerken herkenbaar zijn:

 1. Het perspectief van de (toekomstige) student of werknemer die zich wil voorbereiden op of zich verder wil ontwikkelen in een leer- en arbeidsloopbaan en daarbij door uiteenlopende factoren beïnvloed wordt.
 2. Het perspectief van de omgeving met haar veelheid aan karakteristieken, trends en belangen, niet in de laatste plaats op de (regionale) arbeidsmarkt.
 3. Het perspectief van Gilde Opleidingen zelf dat door randvoorwaarden, studenten, belangstelling en kansen in de omgeving bepaald en gestuurd wordt, maar dat ook ruimte voor eigen keuzes biedt.

De structuur
Het College van Bestuur (CvB) vormt het statutair bevoegde gezag en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie conform het Bestuursreglement en statuten van de stichting. Het CvB laat zich ondersteunen door het managementteam (MT). Het MT bestaat uit drie cluster- en twee dienstdirecteuren.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur van de Stichting Gilde Opleidingen. Bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak onderscheidt de Raad drie verschillende rollen: de controlerende en goedkeurende rol, de rol van werkgever van het College van Bestuur en de rol als adviseur en sparringpartner van het bestuur. De Raad van Toezicht richt zich naast algemeen toezicht op drie majeure toezichtthema’s:

 • De continuïteit van de organisatie.
 • De maatschappelijke opdracht van de instelling.
 • De kwaliteit van het door de instelling geleverde onderwijs.

De Raad bewaakt daarnaast de kernwaarden en identiteit van Gilde Opleidingen, zoals deze door het College van Bestuur zijn vastgelegd.
De Raad van Toezicht heeft haar toezichthoudende taak uitgewerkt in een ‘Toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader’, inclusief informatieprotocol. Daarbij volgt de Raad (net als de rest van de instelling) integraal de branchecode ‘Goed bestuur in het mbo’.

De RvT houdt toezicht op tenminste

 • De realisatie van de doelstellingen van de stichting en de met haar verbonden instellingen;
 • De strategie en het beheersen van risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting en de met haar verbonden instellingen;
 • De opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • De financiële verslaglegging;
 • De kwaliteit van het onderwijs;
 • De naleving van wet- en regelgeving;
 • De verhouding met belanghebbenden en andere stakeholders;
 • De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke positie van de stichting en de met haar verbonden instellingen.

Algemeen profiel RvT

Leden van de RvT hebben algemene bestuurlijke ervaringen en kwaliteiten. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en verdiepen zich in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs. Zij hebben visie op maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het onderwijs. De leden van de RvT zijn complementair aan elkaar ten einde een scherp debat te voeren, zowel met elkaar als met het CvB. De RvT dient zodanig samengesteld te zijn dat:

 • Er voldoende affiniteit met maatschappelijke doelstellingen in het algemeen en de doelstelling en grondslag van de Stichting Gilde Opleidingen in het bijzonder is;
 • Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • De leden ten opzichte van elkaar en het CvB voldoende onafhankelijk en kritisch functioneren;
 • Adequaat wordt voorzien in het met raad en daad terzijde staan van het CvB.

Het profiel voor het nieuwe lid van de RvT

U beschikt over academisch werk- en denkniveau. Wij zoeken ter versterking van ons team naar iemand met bestuurlijke ervaring en een juridische achtergrond. U bent goed op de hoogte van inhoudelijke ontwikkelingen in het beroepsonderwijs en heeft een heldere visie op beroepsonderwijs in relatie tot de strategie van Gilde Opleidingen. Hiernaast bent u conceptueel en methodisch, denkt u integraal en vanuit samenhang. Vanuit uw rol als toezichthouder bent u in staat de organisatie op strategisch niveau en qua onderwijsprocessen goed te doorgronden. Hiernaast is maatschappelijke participatie en inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en samenwerkingspartners van Gilde Opleidingen van belang. Regionale verankering met het werkgebied van Gilde Opleidingen is dan ook een pré.
Qua persoonlijkheidsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een teamspeler die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en samenhang, maar die ook vernieuwend en in staat is de toezichthoudende rol binnen Gilde Opleidingen door te ontwikkelen. U heeft kennis van verschillende samenwerkingsvormen in en tussen het onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Functie-eisen:

 • Bestuurlijke ervaring in (maatschappelijke) organisaties of overheidsinstanties en ervaring met verandermanagement en ontwikkelings-en samenwerkingsvraagstkken in dergelijke organisaties;
 • Nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Gilde Opleidingen;
 • Beschikt over aantoonbare kennis van het middelbaar- en/of hoger beroepsonderwijs. Goed inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen en kan dit vertalen naar voor het beroepsonderwijs relevante invalshoeken;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en CvB;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen, goed te kunnen luisteren, de kritische dialoog aan te kunnen gaan, een eigen bijdrage levert aan de discussie, maar ook inbreng van anderen naar waarde te kunnen schatten;
 • Het vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het CvB voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de stichting te kunnen toetsen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Een, voor Gilde Opleidingen relevant netwerk op strategisch niveau;
 • Brede maatschappelijke betrokkenheid en een actieve rol in de maatschappij;
 • Juridische kennis en ervaring, waaronder arbeidsrecht, is een pré.

De RvT bestaat uit vijf leden. Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode. In verband met statutair na 2 perioden aftreden van een van de leden per 01 juli 2021, is de RvT op zoek naar een nieuw lid per 1 september a.s. De RvT vergadert circa 6 x per jaar, daarnaast kent de RvT drie commissies te weten: de Auditcommissie, de Commissie Onderwijs en de Commissie Mens & Organisatie die ook enkele malen per jaar vergaderen. Ook heeft de RvT tweemaal per jaar afzonderlijk overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad en het directieteam en daar waar aan de orde ook met externe belanghebbenden. Hiernaast is de RvT aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten binnen Gilde Opleidingen. De RvT van Gilde Opleidingen hecht groot belang aan diversiteit binnen de Raad. Na benoeming voor deze toezichthoudende functie past het totaal aan toezichthoudende functies dat de kandidaat heeft binnen het wetsvoorstel Bestuur en toezicht rechtspersonen.

De leden van de Raad van Toezicht van Gilde Opleidingen ontvangen een vergoeding die past binnen de richtlijnen van de WNT.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De sollicitatieprocedure voor het lid RvT wordt in eigen beheer en in samenwerking tussen de RvT en de interne organisatie uitgevoerd. Heeft u vragen over deze procedure neem dan contact op met Angelique Haen, directiesecretaresse via 06 – 820 663 23. De sollicitatie- brieven en de curricula vitae worden op 3 juni a.s. besproken, waarna geschikte kandidaten telefonisch uitgenodigd worden voor de sollicitatiegesprekken op 14 of 17 juni a.s. met de eerste commissie. Op 21 juni a.s. zal de 2e gespreksronde plaatsvinden met de door de 1e commissie geselecteerde kandidaten.

Voor aanvullende informatie over Gilde Opleidingen, verwijzen wij naar de website; www.gildeopleidingen.nl.

SOLLICITEER >>


Sluit 3 juni 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"