Hero Kindercentra

Lid Raad van Toezicht ( RvT)

Financieel

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Haarlem | Noord-Holland
Sluit 1 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Per 1 februari zoekt Hero kindercentra wegens beëindiging van zittingstermijnen twee leden voor de Raad van Toezicht, een met een juridisch profiel en een met een financieel profiel (lid auditcommissie). Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Over Hero kindercentra
Hero kindercentra is een in 2020 gefuseerde kinderopvangorganisatie met 84 opvanglocaties voor peuteropvang, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in Haarlem en Spaarndam. Samen met 650 deskundige medewerkers bieden we ieder kind tussen de 0 en 13 jaar passende opvang in de buurt. Vanuit een lange historie, groot lokaal netwerk, intensieve samenwerkingen met onderwijs en gemeente en gedegen pedagogische kennis kan er blijvend ingespeeld worden op ontwikkelingen in de samenleving.

Waar staan we voor?
Hero kindercentra is een stichting zonder winstoogmerk met een maatschappelijk doel. Het bieden van kinderopvang met hoogwaardige pedagogische kwaliteit staat voorop en ieder kind staat daarbij centraal. Het is onze missie om elke dag samen met de kinderen het avontuur aan te gaan op weg naar de beste versie van zichzelf. Onze kernwaarden Avontuur, Plezier, Leren en Aandacht zijn belangrijk voor ons en geven richting aan ons beleid en manier van werken. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid hebben wij ook aandacht voor de wereld om ons heen en dragen we bij aan een duurzame groene wereld waarin kinderen gezond kunnen groeien.

Duurzame kwaliteit en innovatie
Hero kindercentra kiest als maatschappelijke kinderopvangorganisatie uitdrukkelijk voor een bedrijfsvoering waarbij de winst opnieuw wordt geïnvesteerd in de organisatie. Hiermee kunnen we duurzame kwaliteit borgen en innovatie mogelijk te maken. Wij willen kinderopvang bieden aan alle kinderen, óók in die wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben. Dit doen wij vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel dat breed gedragen wordt binnen de organisatie.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder onderschrijven de Governance Code van de branche kinderopvang. De Raad van Toezicht is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang. Zij neemt conform de statuten en reglementen een onafhankelijke positie in en houdt integraal toezicht op de directeur-bestuurder en op de realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting qua resultaat en algemene gang van zaken. De prestatie die de stichting levert moet aan de belanghebbenden te verantwoorden zijn, met afweging van de belangen van andere relevante belanghebbenden in Haarlem en omgeving. Tevens adviseert zij de directeur-bestuurder, fungeert als klankbord en ‘sparringpartner’, vervult de werkgeversrol voor de directeur-bestuurder en draagt zorg voor een goed functionerend bestuur.
De raad van Toezicht kent een remuneratiecommissie en een auditcommissie.

 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de maatschappelijke betekenis en de continuïteit van de stichting.
 • De Raad van Toezicht spreekt zich voorafgaand aan bestuurlijke vaststelling uit over de voorgenomen bestuursbesluiten, die statutair als zodanig zijn genoemd en keurt onder andere het strategisch beleid, de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag goed.
 • De Raad van Toezicht benoemt ten behoeve van de jaarlijkse controle de externe accountant en stelt zijn beloning vast, een en ander in overleg met het bestuur.
 • De Raad van Toezicht draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht.
 • De Raad van Toezicht draagt zorg voor het opstellen, onderhouden en toepassen van een toezichtkader/ijkpunten van toezicht, die haar in staat stellen een oordeel te geven over de prestatie van het bestuur met het oog op de continuïteit van de stichting.
 • De Raad van Toezicht evalueert regelmatig de eigen werkzaamheden en houdt de kwaliteit op peil.
 • De Raad van Toezicht onderhoudt contact met en legt verantwoording af aan de relevante belanghebbenden over de eigen werkzaamheden.


Algemeen profiel leden Raad van Toezicht

 • Het RvT lid heeft een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de opvang, begeleiding en ontwikkeling van kinderen in het algemeen en met de doelstelling van Hero Kindercentra in het bijzonder;
 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke- of managementervaring;
 • Is in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en zich op hoofdlijnen te concentreren,
 • Is geëngageerd, maar kan met voldoende distantie en onafhankelijkheid kijken naar en oordelen over het werk van de directeur-bestuurder en van de organisatie als geheel;
 • Heeft inzicht in en, zo mogelijk, ervaring met de toezichthoudende taak;
 • Onderschrijft de Governance Code Kinderopvang;
 • Heeft reflectief vermogen, relativeringsvermogen, een open en toegankelijke houding, besluitvaardigheid, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, collegiale opstelling en het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van de raad als geheel en voor de beslissingen van de directeur-bestuurder;
 • Is woonachtig in de regio Kennemerland en heeft voldoende tijd beschikbaar om vrijwel alle (avond)vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.


Juridisch profiel

 • Hij/zij is jurist en is op de hoogte van de wet- en regelgeving, geldend voor de Kinderopvang;
 • Voldoet aan het algemene profiel.


Financieel profiel (lid auditcommissie)

 • De kandidaat heeft een financiële opleiding en achtergrond als controller of financieel adviseur;
 • Doorziet begrotingen, jaarrekeningen en financiële rapportages;
 • Heeft inzicht in de financiële aspecten van de bedrijfsvoering;
 • Voldoet aan het algemene profiel.


Er zijn jaarlijks vijf plenaire avondvergaderingen. Indien noodzakelijk worden er extra vergaderingen gepland. Jaarlijks wordt een dag besteed aan reflectie en evaluatie. Eenmaal per jaar bezoekt een afvaardiging van de Raad van Toezicht gedurende een dagdeel locaties van de organisatie en bespreekt een afvaardiging de algemene stand van zaken met de Ondernemingsraad en de Centrale Ouderraad. Eens per jaar heeft ieder RvT lid een informatief gesprek met een lid van het managementteam. Van de leden wordt verwacht dat zij bereid zijn zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en de benodigde basiskennis.

Voor het uitoefenen van deze functie ontvangt een lid van de Raad een vergoeding conform de adviesregeling van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Kinderopvang, ca € 4.000,- per jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken vóór 1 januari 2022 door uw motivatie en curriculum vitae te sturen t.a.v. mevrouw R. Baardse via R.Baardse@herokindercentra.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Vreugdenhil, voorzitter Raad van Toezicht Hero kindercentra, op 06-46593653.


Sluit 1 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Monton zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van onderwijs.

"Naar begin pagina"