Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 1 december 2022


Omschrijving Vacature

 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK)

Het AFK is het fonds van en voor culturele wereldstad Amsterdam. Vanuit onze missie ‘Fantastische kunst voor alle Amsterdammers’, dragen we bij aan een stad waar iedereen de kans heeft kunst te beoefenen of ervaren. Daarom ondersteunen we alle kunstvormen in ieder stadsdeel en in elke wijk. We zijn er voor gevestigde organisaties, voor nieuwe kunstenaars en culturele pioniers, tot aan alle randen van de stad. De veelheid aan stakeholders en activiteiten maakt van het AFK een dynamische organisatie midden in de samenleving, waar veel verschillende kunstvormen samenkomen.

Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten, fungeert het als aanjager van de kunst in de stad en als financier en kenniscentrum van een toekomstbestendige culturele sector. Voor de uitvoering van Amsterdams kunstbeleid bestaat het instrumentarium van het AFK uit regelingen voor meerjarige subsidies als onderdeel van het Kunstenplan 2021-2024 en regelingen voor projectfinanciering. Daarnaast initieert het AFK bijzondere activiteiten die de aandacht richten op bewezen kwaliteit en het stimuleren van talentontwikkeling en innovatie binnen de sector, zoals de Amsterdamprijs voor de Kunst of de 3Package Deal voor internationaal toptalent.

Profiel lid rvt

We zoeken naar een kandidaat met specifiek kennis en/of ervaring op een of bij voorkeur meer van de volgende aandachtsgebieden:

– bestuursrechtelijke en (gemeente-)politieke verhoudingen;
– gemeentelijk en landelijk cultuurbeleid;
– netwerk op gebied van maatschappelijk en politiek domein;
– jongere generaties kunstenaars en culturele organisaties;
– innovatie, m.n. in het culturele of maatschappelijke domein;

Van alle leden van de raad van toezicht van het AFK verwachten we:

– functionele onafhankelijkheid en zijn geen (direct) belanghebbenden van het fonds;
– een hart voor de kunst en affiniteit met de culturele sector;
– een brede maatschappelijke oriëntatie, politieke sensitiviteit en een netwerk dat van belang is voor het fonds;
– kennis van en/of gevoel voor financiële verantwoordingen, transparant leiderschap en het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de nabije en verre toekomst;
– de capaciteit om een goede balans te vinden tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand.

De Raad van Toezicht streeft qua samenstelling naar diversiteit in den brede, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid. Leden en voorzitter zijn vertrouwd op één of meerdere kennis- of ervaringsterreinen. De huidige raad van toezicht bestaat uit zes leden en een voorzitter.

Raad van toezicht

Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het College van B&W van de Gemeente Amsterdam, uitsluitend op voordracht van het AFK. Bij de vervulling van zijn taak laat de Raad van Toezicht zich leiden door het belang van het AFK in de breedste zin van het woord en in het licht van haar doelstellingen. De Raad van Toezicht van het AFK onderschrijft de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. De raad van toezicht heeft onder meer de volgende taken:

– toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken bij het AFK;
– het met raad terzijde staan van de directie;
– het op voordracht van de directie vaststellen van de regels die gelden voor het toekennen van prijzen en subsidies binnen de door de gemeente opgestelde kaders;
– benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder;
– goedkeuren van het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met strategische betekenis;
– goedkeuren van het (meerjaren)beleidsplan inclusief begroting;
– goedkeuren van het jaarplan inclusief begroting;
– benoemen en ontslaan van de registeraccountant;
– vaststellen van de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening).

Vergoeding

De leden van de raad ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen, in de uitoefening van hun functie, gemaakte onkosten.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten van het AFK. Een kopie van de statuten kan worden opgevraagd bij het secretariaat van het AFK. Hier kunt u ook terecht voor (algemene) vragen over de vacature, via mail: nkors@afk.nl of telefonisch: 020 – 52 00 520. Voor specifieke vragen kunt u zich richten tot Simone van den Ende, Voorzitter van de raad van toezicht via mail: nkors@afk.nl.

Reageren

Stuur uw motivatie en CV vóór 1 december aan Simone van den Ende, voorzitter van de raad van toezicht van het AFK, via nkors@afk.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in december 2022.


Sluit 1 december 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"