Het Bimhuis

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 0  


Omschrijving Vacature

 

BIMHUIS is nationaal en internationaal één van de invloedrijkste podia voor jazz. Bijna 50 jaar (2024) zijn wij een plek voor baanbrekende musici van alle generaties en nieuwsgierige luisteraars. Op een van de mooiste locaties van Amsterdam wordt jazzgeschiedenis gevierd en krijgt jong talent de ruimte zich verder te ontwikkelen. De voorlopers, vernieuwers, grote namen en (jonge) talenten van de Nederlandse en internationale jazzscene treden op in het BIMHUIS. Naast het concertprogramma in de zaal zet de organisatie zich in voor de ontwikkeling en zichtbaarheid van jazz in het nationale en internationale kunstenveld. Daarom is er onder andere een productiehuis, zijn er concerten online op BIMHUIS TV, heeft de organisatie samen met het Muziekgebouw een sterke educatieve afdeling en is partner in het Europese project Better Live. Het BIMHUIS is een cultureel-diverse organisatie met waardering en aandacht voor pluriformiteit, zowel op, voor als achter het podium.

Ontwikkelingen
Het BIMHUIS staat aan de vooravond van een nieuwe periode: een meerjarenbeleidsplan (‘25-‘28), de 50ste verjaardag (oktober ‘24) en ambities en verdere ontwikkelingen op het gebied van producties, talentontwikkeling, (inter-) nationale samenwerkingen en online presentaties. De stad Amsterdam is sterk in ontwikkeling en de wereld is snel aan het veranderen. Het BIMHUIS is onophoudelijk gedreven om actief en effectief verbindingen te maken met die veranderende wereld.

Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende, stimulerende en adviserende hoogste orgaan van het BIMHUIS. De RvT levert door haar niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan de realisatie van de missie en doelstellingen van het BIMHUIS. De raad controleert de directeur-bestuurder op het naleven van de statuten, de missie en het realiseren van de doelstelling van de stichting. Zij doet dit op een actieve wijze door te anticiperen en te reflecteren op de voorstellen en beslissingen van de bestuurder in een collegiale samenwerking.  Daarnaast dient de raad de voorgenomen besluiten van de directie ten aanzien van de meerjarige beleidskaders, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed te keuren, voordat tot vaststelling kan worden overgegaan. De Raad van Toezicht geeft advies op strategisch niveau, zij concentreert zich op de hoofdlijnen.

De RvT komt jaarlijks in elk geval viermaal bijeen, of zo vaak als wenselijk. Het BIMHUIS hanteert de Governance Code Cultuur en kent zowel een RvT – als een bestuursreglement. De huidige samenstelling van de RvT is: Agaath Barents (voorzitter), Walter Ligthart, Birgitte van Haaren- van Duijn en Vinod Singh.

Profielkenmerken
Een lid van de RvT van het BIMHUIS…

  • Toont een zichtbare betrokkenheid bij de organisatie en haar missie en ambities;
  • Is bereid kennis, kunde, ervaring en netwerk in te zetten ten dienste van de stichting;
  • Laat zich leiden door het culturele, maatschappelijke en economische belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (stakeholders).
  • Is in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen;
  • Levert kritisch en onafhankelijk een bijdrage aan de besluitvorming binnen de RvT en heeft geen tegenstrijdig belang;
  • Is een teamspeler, betrokken, communicatief, inspirerend en zorgvuldig;
  • Is klankbord en inspirator voor de directeur-bestuurder;
  • Onderschrijft de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie, Fair Practice Code en handelt hiernaar.

Op dit moment is er binnen de RvT van het BIMHUIS vraag naar twee nieuwe leden:

  1. Een nieuw lid met bedrijfseconomische en financiële kennis en kunde (administratieve organisatie en interne controle). Iemand die in staat is financiële informatie te doorzien en te beoordelen. Met bij voorkeur kennis van de financieringsmix (profit & non-profit), financieel management, bekostiging en ondernemerschap in de cultuursector.
  2. Een lid met educatieve, (cultuur-)beleidsmatig, journalistieke en/of politieke ervaring. Het BIMHUIS is een cultureel-diverse organisatie met actieve aandacht voor inclusie en gelijkwaardigheid. We committeren ons aan de ontwikkeling van kunstenaars, medewerkers, en (jong) publiek, vanuit de overtuiging dat kennis en groei leidt tot kansengelijkheid. We zoeken een lid met bij voorkeur een visie op cultuurbeleid, op maatschappelijke ontwikkeling en de rol van kunstinstellingen in die veranderende wereld. Voor deze functie bestaat de mogelijkheid tot een aspirant-lidmaatschap.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Conform de principes van de Governance Code Cultuur zal het BIMHUIS bij de samenstelling van de Raad van Toezicht de gewenste diversiteit in acht nemen en werken aan een zo divers mogelijk team. De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden, benoeming is voor maximaal vier jaar, met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van de RvT, aangevuld met de directeur-bestuurder. De selectiecommissie voert de eerste gesprekken met kandidaten en stelt een advies over de benoembaarheid van de kandidaat van voorkeur op aan de voltallige RvT. De geselecteerde kandidaten worden voorgelegd aan het college opdat zij haar mening kan geven over de voorgenomen benoemingen. De wervingsprocedure is een open procedure: we nodigen iedereen uit te reageren, ook personen zonder bestuurlijke ervaring. Reacties in de vorm van een korte motivatie en CV zien wij graag tegemoet via vacature@bimhuis.nl. De vacature staat open tot 30 juni 2023. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Matya Grabijn (matya@bimhuis.nl). De Raad van Toezicht streeft ernaar voor september 2023 de twee nieuwe leden te kunnen benoemen.


Sluit 0  
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"