VFonds

Lid RvT / Auditcommissie

Vermogensbeheer

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 23 september 2021


Omschrijving Vacature

 

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een onafhankelijk en particulier fonds dat, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bij wil dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame samenleving. Het vfonds richt zich op de financiële ondersteuning van instellingen en projecten rond vier doelstellingen:

 1. Kennis van oorlog en conflict;
 2. Waardering voor de democratische rechtsstaat;
 3. Waardering voor veteranen en waardering voor politie;
 4. Vaardigheden om actief bij te dragen aan vreedzame samenleving.

Vfonds steunt jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en projecten. Zo verstrekken wij subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten die het belang van vrede en vrijheid vandaag de dag belichten. Met onze steun hopen wij verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.

Vfonds bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau. Op dit moment is er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht (met ruime financiële achtergrond) die ook plaats zal nemen in de auditcommissie.

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken bij vfonds. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met reflectie en/of advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich op het belang van vfonds en weegt daarbij de belangen af van de bij vfonds betrokkenen.

In de gedragscode van Goede Doelen Nederland en de SBF-Code Goed Bestuur (Erkenningsregeling Goede Doelen) zijn principes en aanbevelingen opgenomen over goed bestuur. Het gaat daarbij onder andere om de besteding van middelen, vermogensbeheer, het functioneren van de organisatie en risicomanagement. Maar ook om het vermijden van elke vorm van belangenverstrengeling, het afleggen van verantwoording en het omgaan met belanghebbenden. Deze principes en aanbevelingen vormen het kader waarbinnen de Raad van Toezicht functioneert.

De auditcommissie is een voorbereidingscommissie van de Raad van Toezicht. Zij adviseert onder andere over: de beheersing van de risico’s, de financiële informatieverschaffing, de naleving en opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de externe accountant en de financiering van vfonds.

Profiel

Voor een goede vervulling van de governance streeft de Raad van Toezicht naar een diverse, gebalanceerde samenstelling die gezamenlijk een multidisciplinair team vormt. Ieder lid is in staat tot collegiale reflectie, discussie en besluitvorming.

De leden van de Raad van Toezicht functioneren op academisch werk- en denkniveau en hebben stevig ontwikkelde managementervaring, opgedaan in een relevante organisatie van vergelijkbare complexiteit. Vanuit die managementervaring hebben zij kennis van financiële zaken als (meerjaren) begrotingen en jaarverslaggeving en een relevant netwerk, complementair aan dat van de overige leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn intrinsiek gemotiveerd om zich in te zetten voor een organisatie met een charitatieve, maatschappelijke doelstelling, hebben ervaring met het werken op het snijvlak van publiek en privaat en bij voorkeur ervaring binnen (één van) de werkvelden van het vfonds. Affiniteit met het werk van de ministeries van Defensie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J) en gevoel voor politieke besluitvorming zijn een pré.

Kandidaten beschikken over:

 • Ruime financiële kennis en ervaring – bij voorkeur specifieke kennis van en ervaring met vermogensbeheer – om succesvol invulling te kunnen geven aan een lidmaatschap van de Auditcommissie;
 • affiniteit met de werkvelden en doelstelling van vfonds;
 • inzicht in maatschappelijke en politieke processen en verhoudingen;
 • een voor het vfonds relevant maatschappelijk netwerk;
 • aantoonbare bestuurlijke en/of maatschappelijk ervaring en kwaliteiten;
 • onafhankelijke opstelling en bereidheid eventuele nevenfuncties inzichtelijk maken;
 • bereidheid en gelegenheid de vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Samenstelling

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden met als voorzitter de heer mr. dr. A.G.J.M. Rombouts. De auditcommissie bestaat uit twee leden. Zie voor nadere informatie ook https://www.vfonds.nl/over-vfonds/organisatie. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal twee nieuwe benoemingen nadien.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Het vfonds is sinds 2018 gevestigd in het Vredesbolwerk te Utrecht. De Raad van Toezicht vergadert in beginsel vier keer per jaar (op vrijdag). Daarnaast vergadert de auditcommissie 5 keer per jaar. Op jaarbasis wordt een totaal tijdsbeslag verwacht van acht werkdagen. Het is een onbezoldigde functie, per vergadering wordt een onkostenvergoeding betaald.

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Chrismar Huls (bestuurssecretaris), c.huls@vfonds.nl of via 06-57716273. Uw sollicitatie (CV en motivatie) kunt u mailen naar c.huls@vfonds.nl tot en met 23 september. De 1e ronde gesprekken vindt plaats op vrijdag 15 oktober en de 2e ronde gesprekken op woensdag 27 oktober. Begin november zal er een kennismakingsgesprek met de Raad van Bestuur plaatsvinden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 23 september 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Kind en Ziekenhuis zoekt Vacature RvT lid met financieel profiel.
Stichting Iselinge Hogeschool zoekt Lid Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Kinderopvang Morgen zoekt Lid Raad van Toezicht met Financiele Expertise.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht podiumkunsten en cultuurbeleid.
Schouwburg Concertzaal Tilburg heeft een vacature voor Lid Raad van Toezicht met profiel Openbaar bestuur en politiek.
Centrum voor Jeugd en Gezin in Veenendaal zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Woningcorporatie Stichting Beter Wonen zoekt Lid Raad van Commissarissen.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Mondzorg te Nootdorp zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
DNODoen Opvang te Alkmaar zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Politiek en - of Bestuurlijk.
Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe zoekt Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.

"Naar begin pagina"