Stichting Huize Het Oosten

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Bilthoven | Utrecht
Sluit 31 mei 2021


Omschrijving Vacature

 

Huize Het Oosten biedt een duurzame leef-, woon- en zorgomgeving voor senioren op basis van maçonnieke waarden. Deze omgeving vormt een unieke weerspiegeling van de denk- en levensstijl van onze bewoners en gasten.

Wij bieden onze bewoners en de gasten de mogelijkheid om maximaal zelfstandig en met eigen stijl het leven verder vorm te geven. Hierbij kunnen zij, en ook externe gasten, gebruik maken van de flexibele, goede zorg en services die wij bieden.

Kernwaarden van Huize Het Oosten

Zingeving
Zeggenschap
Menswaardigheid Wederkerigheid
Professionele en liefdevolle zorg

Onze maçonnieke waarden, verwoord in beloftes aan elkaar, onze bewoners, gasten en collega’s:

 • Wij zijn onze medemens tot steun vanuit een positieve levenshouding
 • Wij zoeken altijd de verbinding tussen mensen
 • Wij zijn gericht op het wegnemen van (onderlinge) struikelblokken
 • Wij streven naar onbevooroordeeld gedrag
 • Wij erkennen ieders individuele zoektocht naar spiritualiteit en zingeving

Organisatie

Huize Het Oosten bestaat uit één stichting: de Stichting Huize Het Oosten. De Stichting heeft een ANBI-status, zij is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Op het park van Huize Het Oosten bevinden zich 76 koopappartementen en 81 huurappartementen. Daarnaast heeft Huize Het Oosten een toelating voor de volgende zorgtaken: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf en behandeling. Ook is er een toelating voor verblijf in het kader van de BOPZ, de Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, verblijf in een besloten omgeving. In het totaal wonen ongeveer 285 mensen in Huize Het Oosten.

De bewoners van de huurwoningen hebben zich verenigd in een huurdersvereniging en de bewoners van de koopappartementen kennen Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s). Huize Het Oosten ondersteunt haar bewoners om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Indien zorg in een beschermde omgeving geïndiceerd is, zijn er 85 zorgwoningen beschikbaar waarvan 75 in de Rubenshof en 10 op de PG-afdeling van Jan Lievens. De zorgwoningen zijn ook toegankelijk voor mensen die niet in het park van Huize Het Oosten wonen en geen vrijmetselaar of weefster zijn, enkel een Wet Langdurige Zorg-indicatie is daar voorwaarde.

In Huize Het Oosten werken ongeveer 185 medewerkers (113 fte) en zijn ongeveer 70 vrijwilligers actief. De begrote omzet in 2019 bedraagt bijna € 11 miljoen.

Bestuursmodel

Als bestuursmodel hanteert Huize Het Oosten het Raad van Toezicht/directeur-bestuurder- model. De Governance Code Zorg is de leidraad voor de verhouding Raad van Toezicht/ directeur-bestuurder. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de directeur- bestuurder, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de realisatie van (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie en de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid.

Medezeggenschap

De medezeggenschap is in Huize Het Oosten als volgt ingericht:

De cliëntenraad vergadert één keer in de zes weken met de directeur en de bestuurssecretaris. Het doel is geïnformeerd te worden en te informeren, en om advies te geven en te krijgen ten aanzien van belangrijke ontwikkelingen in het huis. De cliëntenraad wordt ook betrokken bij de overleggen met het zorgkantoor tijdens het voorjaars- en najaarsoverleg. Ieder half jaar heeft de cliëntenraad een informeel overleg met de Raad van Toezicht. De cliëntenraad houdt jaarlijks een jaarvergadering voor alle cliënten en familieleden. Daarbij is ook de directie en het zorgkantoor betrokken. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle bewoners met zorg in Huize Het Oosten.

De ondernemingsraad kent zeven leden die vertegenwoordiger zijn van en gekozen zijn door de medewerkers. De ondernemingsraad [OR] vergadert maandelijks en informeert na het overleg de directeur en de bestuurssecretaris. Maandelijks vindt ook een overlegvergadering plaats tussen de OR en directeur. Doel van het overleg is de OR te informeren over het gevoerde en te ontwikkelen beleid. De OR heeft ieder half jaar een informeel overleg met de Raad van Toezicht. De ondernemingsraad behartigt de belangen van alle medewerkers van Huize Het Oosten.

Het Huiskringbestuur vergadert maandelijks en elke even maand zijn de directeur- bestuurder en de bestuurssecretaris daarbij aanwezig. Ter voorbereiding op de vergadering hebben de voorzitter en de secretaris van het Huiskringbestuur een agenda-overleg met de directeur-bestuurder en de bestuurssecretaris. Ieder half jaar heeft het Huiskringbestuur een informeel overleg met de Raad van Toezicht. Jaarlijks heeft het Huiskringbestuur een Algemene Ledenvergadering. Het Huiskringbestuur behartigt de belangen van alle bewoners van het huis.

De directeur-bestuurder vergadert tweemaandelijks met de huurdersvereniging en 2 tot 4 keer jaar met de Verenigingen van Eigenaren van Parkflat Jan van Eijck en Mondriaan Staete.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen. Twee leden van de Raad van Toezicht worden op voordracht van respectievelijk de Cliëntenraad en het Huiskringbestuur benoemd.

De statuten schrijven voor dat de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht vrijmetselaar dient te zijn alsook dat de voorzitter van de Raad van Toezicht te allen tijde lid van de orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is. Voor deze vacature worden ook niet-vrijmetselaren uitgenodigd te solliciteren (mits zij zich kunnen vinden in de waarden die horen bij de signatuur van HHO).

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich kunnen vinden in de doelstellingen van de stichting en dat zij affiniteit hebben met de bijzondere signatuur van Huize Het Oosten.

De Raad vergadert tenminste vier maal per jaar. In de praktijk is de werkbelasting zwaarder en dient rekening te worden gehouden met minimaal zes tot zeven vergaderingen per jaar. Daarnaast kent de Raad verschillende commissies die voorbereidend op reguliere vergaderingen hun werk verrichten. Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze tenminste in één commissie deelnemen.

De commissies zijn:

 • de remuneratiecommissie
 • de commissie kwaliteit en veiligheid
 • de auditcommissie

 

Profiel lid van de Raad van Toezicht

Als uitgangspunten geldt dat er sprake is van een Raad die:

 • een vergaande professionele taakopvatting hanteert;
 • de toezichthoudende taak zowel in controlerende als adviserende zin uitoefent en daarbij reactief respectievelijk pro-actief is;
 • als team opereert, waarbij de leden zowel inzicht in en belangstelling hebben voor de eigen vaardigheden en disciplines als in die van andere leden;
 • in een open zakelijke sfeer werkt en een kritische, constructieve opstelling weet te hanteren.

Dit profiel geldt voor de Raad van Toezicht als geheel, dat wil zeggen dat steeds gestreefd wordt naar een samenstelling van de Raad waarin alle in het profiel beschreven kennisgebieden en vaardigheden vertegenwoordigd zijn.

 

Beschrijving van het profiel

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar drie invalshoeken, te weten:

1. Kennisgebieden;
2. Competenties;
3. Persoonskenmerken.

Kennisgebieden

Op de volgende terreinen dient binnen de raad van toezicht de noodzakelijke kennis aanwezig te zijn:

– gezondheidszorg;

  • financieel-/ bedrijfseconomisch terrein;
  • vastgoed/wonen;
  • sociaal maatschappelijke vraagstukken;
  • organisatiekunde waaronder HRM;
  • bestuurlijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen;
  • (algemeen) juridische en fiscale kennis in relatie tot het werkterrein;
  • ondernemerschap/maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • PR en marketing.

   

  Competenties

  Leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende competenties te beschikken:

 • het waarnemen van sociaal maatschappelijke ontwikkelingen en deze te transformeren tot een samenhangende visie;
 • inzicht in strategische afwegingsprocessen en besluitvorming;
 • affiniteit met het beleidsterrein gezondheidszorg en met name met de positie van Huize Het Oosten daarin;
 • het onderscheid tussen toezicht houden en besturen kennen en handhaven alsmede het kunnen functioneren als klankbord voor de statutair directeur;
 • het handelen van de statutair directeur en (zo nodig) de andere leden van de Raad op een positief kritische wijze beoordelen;
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • werken in teamverband.

Persoonskenmerken

De volgende persoonskenmerken dienen ten grondslag te liggen aan het functioneren van de Raad van Toezicht:

 • integer;
 • vertrouwelijkheid handhaven;
 • onafhankelijk;
 • actief en alert
 • relativeringsvermogen en humor.

 

Specifiek kenmerken voor het lid van de Raad van Toezicht met het profiel gezondheidszorg. Aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van ouderenzorg, op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad.

  • ruim voldoende ervaring in een verantwoordelijke rol in een aan de zorg gerelateerde organisatie met tenminste de omvang en complexiteit van Huize Het Oosten;
  • minimaal HBO-niveau met kennis van of betrokkenheid tot de zorg en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018);
  • affiniteit met ’corporate governance’ en ervaring als toezichthouder is een pré;
  • kennis van de sector, het stelsel en de markt in en rondom de ouderenzorg;
  • affiniteit met de cliëntenbelangen;
  • organisatiesensitief: bij zorginhoudelijke of beleidsmatige dossiers de condities en impact kunnen duiden en van betekenis voorzien op cliënten, zorgkwaliteit, medewerkers en organisatie;
  •  goede antenne voor integriteitsvraagstukken;
  • heeft inzicht in het veranderende zorglandschap; heeft kennis van kwaliteits- en veiligheidssystemen van zorgorganisaties en de hiermee verband houdende auditing en certificering.

inzicht in de aard, aansturing en de borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening en het continue verbeteren ervan.

Het lid zal tevens deel uit gaan maken van de commissie kwaliteit en veiligheid. De benoeming vindt plaats op voordracht van de cliëntenraad.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Gestreefd wordt naar benoeming tot lid van de Raad van Toezicht per 1 september 2021, een inwerkperiode vooraf is gewenst en mogelijk. Indien u belangstelling heeft voor deze functie stuurt u dan een motivatiebrief en CV naar iswinkels@huizehetoosten.nl. De termijn om te reageren sluit op 31 mei 2021.

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties, maken onderdeel uit van deze selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 


Sluit 31 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"