INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs en Governance

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Breda | Noord-Brabant
Sluit 12 september 2023


Omschrijving Vacature

 

De Raad van Toezicht van INOS is op zoek naar een deskundig en betrokken

Lid Raad van Toezicht met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en Governance.

 

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij een lid met kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en Governance. Ervaring met veranderingsprocessen en digitalisering in complexe organisaties is een pre. Het nieuwe lid participeert in de onderwijscommissie, is analytisch sterk en is een prettige en loyale collega binnen de raad.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector. Bovendien wordt gestreefd naar een relevante maatschappelijke vertegenwoordiging binnen de Raad van Toezicht.

Hier kom jij te werken

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die over gelijkwaardige verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschikken. Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht werkgever van het College van Bestuur en heeft de Raad statutaire beslisbevoegdheden, een strategische advies- en klankbordfunctie en is verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Van ieder lid wordt een actieve inbreng verwacht op de volle scope van onderwerpen die bij INOS spelen. De raad kent een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een onderwijscommissie.

De Raad van Toezicht stelt zich actief en betrokken op; naast het regulier vergaderen, brengen zij werkbezoeken aan de scholen en INOS-brede activiteiten. Ook leveren zij een bijdrage aan de discussies rond strategische thema’s. Leden van de Raad van Toezicht hebben een aanstellingstermijn van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier jaar.

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is dat zij uit generalisten bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview.
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profit sector. Bovendien wordt gestreefd naar een relevante maatschappelijke vertegenwoordiging binnen de Raad van Toezicht.

WAT VERWACHTEN WIJ

Leden van de Raad van Toezicht dienen over de volgende kwaliteiten te beschikken:
• een helikopterview, analytisch vermogen en onderscheidingsvermogen in hoofd- en bijzaken (academisch werk- en denkniveau);
• kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
• inzicht in strategische afwegingsprocessen;
• een algemene interesse in de samenleving en het onderwijs;
• onderschrijven van de doelstelling van de stichting en gevoel voor de eigentijdse aanpak van de katholieke identiteit van INOS;
• bij de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch vanuit andere omstandigheden is er sprake van belangenverstrengeling.

Binnen de Raad van Toezicht dienen de volgende expertises aanwezig zijn:
• onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit;
• financieel-economisch;
• mens & organisatie (HR);
• juridisch;
• risicomanagement en Governance;
• bij voorkeur binding met de regio;
• openbaar bestuur.

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar primair onderwijs en naar INOS in het bijzonder. Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een persoon. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gekeken of de totale raad op bovengenoemde kennisgebieden voldoende brede expertise inbrengt. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

WAT BIEDEN WIJ

Bezoldiging via richtlijnen VTOI, via een dienstverband of via Opting in.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk dinsdag 12 september 2023.

Eerste ronde selectiegesprekken : dinsdag 3 oktober 2023
Tweede ronde selectiegesprekken : nog nader te bepalen

De eerste ronde sollicitatiegesprekken wordt gevoerd met een selectiecommissie bestaande uit vier leden van de Raad van Toezicht, twee leden namens de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de voorzitter en lid van het College van Bestuur.
De selectiecommissie wordt opgesplitst in twee groepen, zodat elke kandidaat met twee verschillende groepen spreekt.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar de voorzitter van de Raad van Toezicht van INOS, de heer C. Clarijs, 06-24323873. In verband met vakantieafspraken is hij na 1 augustus 2023 goed bereikbaar.

 


Sluit 12 september 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"