Onderwijsorganisatie ISNO Yunus Emre

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijskunde

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Onbezoldigde functie | Den Haag | Zuid-Holland
Sluit 16 november 2020


Omschrijving Vacature

De organisatie

‘De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen.’

Dit is de visie van de Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre (ISNO Yunus Emre), een groeiende onderwijsorganisatie die onderwijs op islamitisch grondslag verzorgt in de gemeente Den Haag en omstreken. ISNO Yunus Emre is sinds 1989 actief en heeft momenteel vier locaties in Den Haag. De locaties bieden doelgroepgericht onderwijs en presteren goed. ISNO Yunus Emre kenmerkt zich door de individuele vrijheid van de medewerkers die binnen de structurele kaders van de organisatie werken.

Het onderwijs wordt verzorgd op locaties aan het Mandelaplein, de Schalk Burgerstraat, de Van Damstraat en de Beresteinlaan. Op 1 september 2020 heeft ISNO een locatie in de gemeente Zoetermeer geopend. In 2021 staat een locatie in de gemeente Westland op de planning. De circa 140 personeelsleden, die werkzaam zijn binnen de stichting, verzorgen kwalitatief goed onderwijs aan circa 1.300 leerlingen. De organisaties heeft een Raad van Toezicht (RvT) die uit vijf leden bestaat. De directeur-bestuurder ressorteert hiërarchisch onder de RvT en legt hieraan verantwoording af.

De Raad van Toezicht

Lid zijn van de Raad van Toezicht van ISNO Yunus Emre betekent een belangrijke duurzame bijdrage leveren aan het islamitisch scholingsaanbod in de gemeenten Den Haag, Zoetermeer en Westland. Er wachten uitdagende dossiers die de organisatie op zowel de korte als de lange termijn verder vorm zullen geven.

Stichting ISNO Yunus Emre heeft een betrokken en professionele Raad van Toezicht die haar toezichthoudende en controlerende taak voor de stichting vervult en het college van bestuur gevraagd en ongevraagd adviseert bij het te ontwikkelen en uit te voeren beleid voor de komende jaren. Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij kunnen omgaan met veranderingen en boven de materie kunnen staan. De leden hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de stichting in het algemeen en de college van bestuur in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn om een kritische en constructieve dialoog te voeren. Het toezicht is gericht op collegialiteit en samenwerking. De toezichthouders maken gebruik van elkaars kwaliteiten en bevragen elkaar en het college van bestuur kritisch vanuit deskundigheid, autoriteit en statuur. De leden van de Raad van Toezicht dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het toezicht op ISNO Yunus Emre.

Wie zoeken wij

De huidige leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit het bedrijfsleven en overheid met aandachtsgebieden financieel, bestuurlijk en juridisch. Er is een vacature voor een lid raad van toezicht, specifiek voor het aandachtsgebied onderwijs ontstaan. Een toezichthouder die gericht is op teamvorming en contactueel sterk is met oog voor de belangen van leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. Een energieke en verbindende persoon met een warme interesse voor Islamitisch onderwijs in de regio Haaglanden.

Profielschets lid Raad van Toezicht

Specifiek voor de vacature is deskundigheid en ervaring op het gebied van onderwijs(kunde) en/of pedagogiek vereist. Dit blijkt uit een aantoonbare affiniteit met de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Lid van de Raad van Toezicht met specifiek aandachtsgebied onderwijskunde:

 • Onderwijs achtergrond met aantoonbare expertise van en affiniteit met het primair onderwijs alsmede kennis van passend onderwijs, de structuur in het primair onderwijs in lokale en/of regionale context. Bij voorkeur bestuurlijke ervaring, ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Heeft een duidelijke visie op onderwijs, onderwijsontwikkelingen en toekomstbestendig primair onderwijs;
 • Kennis van en ervaring met kwaliteitsvraagstukken en -systemen in het onderwijs.
 • Beschikt over een goed conceptueel en strategisch denkvermogen, een innovatieve instelling met een goed beeld van de trends in het onderwijs en de kwalitatieve ontwikkelingen in het veld.
 • Is bereid en in staat een rol te vervullen in sub-commissie onderwijs van de raad van toezicht en overleg te voeren met de relevante gesprekspartners.

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt daarnaast gevraagd:

 • Verricht de toezichthoudende taak vanuit persoonlijke kennis en ervaring. De competenties van de toezichthouders liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Heeft een helikopterview en is in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
 • Onderschrijft de doelstelling, missie, visie en strategie van ISNO Yunus Emre. Volgt de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs en de maatschappij en weet wat er in het onderwijs en binnen de scholen van ISNO Yunus Emre gaande is.
 • Onderschrijft de Code ‘goed bestuur in het primair onderwijs’. Functioneert zonder last of ruggespraak. Leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem.
 • Is bereid om een substantiële tijdsinput te leveren om de functie naar behoren in te vullen (voorbereiding en bijwonen van vergaderingen, adviescommissies, locatiebezoeken en andere bijeenkomsten). Is in staat om de eigen werkzaamheden zelfstandig in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen.
 • Maatschappelijk actief betrokken, heeft voldoende aantoonbare maatschappelijke contacten (netwerk).
 • Affiniteit met of ervaring met (gezamenlijke) medezeggenschapsraad.
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau.

 

Procedure en benoeming

Benoeming als lid van de Raad van Toezicht is voor de duur van vier jaar, met een eenmalig mogelijkheid tot herbenoeming. De Raad van Toezicht streeft naar ongeveer 8 à 9 vergaderingen per jaar. Naast vergaderingen met het College van Bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betreft het werkbezoeken en overleg met de locatiedirecteuren. Daarnaast vinden er jaarlijks heidagen plaats, waarin bepaalde thema’s uitgebreid aan de orde komen en waar de eigen ontwikkeling van de Raad van Toezicht ook centraal staat.

Niet benoembaar in de Raad van Toezicht zijn medewerkers van ISNO Yunus Emre, personen die structureel (onder meer via detachering) door ISNO Yunus Emre worden ingeschakeld en leden van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie onbezoldigd uit maar ontvangen daarentegen wel een gepaste onkostenvergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Contact

U kunt solliciteren door uw brief en CV te sturen ter attentie van de Raad van Toezicht ISNO Yunus Emre, de heer A. Ahrouch (voorzitter RvT) via email rvt@bsyunusemre.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ö.F. Kadakal (secretaris RvT) op telefoon nummer 06-42459085.


Sluit 16 november 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"