Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ)

Lid RvT

Financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Den Bosch | Noord-Brabant
Sluit 6 november 2021


Omschrijving Vacature

 

“Ons uitgangspunt is dat jij de zorg verdient die bij je past, dichtbij en op jouw manier geboden. Samen bepalen we wat je nodig hebt en van wie.”
Per 1 januari 2022 zoekt het JBZ een nieuw lid Raad van Toezicht, met een financieel profiel.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is een topklinisch ziekenhuis met 630 bedden en ruim 4.000 medewerkers. De 260 medisch specialisten zijn binnen het JBZ georganiseerd in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC). Het ziekenhuis verzorgt samen met de BSC de medisch-specialistische zorg in de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. De veranderingen die plaatsvinden in de zorg hebben het JBZ geïnspireerd een doel voor de toekomst te bepalen. In 2025 geven de mensen uit Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn de hoogste waardering van Nederland. Gezondheidswelzijn is een woord dat door JBZ’ers is bedacht. Het gaat over wat mensen ten aanzien van hun gezondheid en welzijn belangrijk vinden in hun dagelijks leven. Om het gewaagd doel te bereiken, werkt het JBZ intensief samen met (zorg)partners in de regio en gebruikt het JBZ steeds meer moderne informatie- en zorgtechnologie. Er wordt meer uitgegaan van gezondheid in plaats van ziekte en er wordt vooral gekeken naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijft het JBZ daarbij nog steeds de beste zorg bieden. Passend bij de status van een JCI-geaccrediteerd opleidingsziekenhuis.

Profiel lid raad van toezicht JBZ
Als lid raad van toezicht (RvT) in het JBZ ben je maatschappelijk actief en beschik je over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. Je hebt affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en zorgfunctie van het ziekenhuis en je beschikt over inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan het JBZ stellen. Als lid RvT blijf je je verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van het ziekenhuis in het bijzonder.

Belangrijk kenmerk van het toezicht in het JBZ is een daadwerkelijk open samenwerking tussen raad van bestuur en raad van toezicht op basis van vertrouwen, waarin het mogelijk is om kwetsbaar te zijn en dilemma’s te bespreken (voor meer informatie zie: Visie op toezicht). Als lid RvT beschik je over het vermogen en de attitude om:

·       de raad van bestuur (RvB) met advies en als klankbord terzijde te staan;

·       het beleid van het ziekenhuis en het functioneren van de RvB te toetsen;

·       zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden;

·       advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.

Voorts ben je in staat om een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming. Een hoge mate van integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel zijn van essentieel belang.

Aandachtsgebied financiën
De RvT zoekt een kandidaat die complementair is aan het huidige team. Voor deze vacature betekent dat, dat je beschikt over een sterk financieel profiel en ervaring hebt op RvT-, RvB- of directielid niveau van een grote organisatie. De volgende kennis en ervaring zijn van belang:

  • financiële en/of economische opleiding en achtergrond;
  • ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau;
  • bij voorkeur kennis van en ervaring met het financieringsstelsel van de gezondheidszorg in het algemeen en van de ziekenhuiszorg in het bijzonder;
  • inzicht en interesse in marktwerking;
  • ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op strategisch niveau in complexe organisaties, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, logistiek, HRM of financieel-economische processen.
  • belangstelling voor financieel/economische ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het bijzonder.

Als lid RvT met aandachtsgebied financiën ben je een serieuze sparringpartner op financieel terrein voor de RvB, binnen de RvT en voor de externe accountant. Je maakt deel uit van de auditcommissie financiën.

Persoonlijke kenmerken en competenties
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis zoekt een lid RvT die:

·       gezaghebbend (natuurlijke gezag), inspirerend, enthousiast en gedreven is;

·       risicobewust en besluitvaardig is;

·       communicatief sterk, integer, betrokken en toegankelijk is;

·       een teamspeler is;

·       in staat is op verbindende wijze te acteren binnen verschillende geledingen;

·       in staat is een juist evenwicht in betrokkenheid bij, en afstand tot de bestuurders te bewaren;

·       vertrouwen geeft en vraagt;

·       in staat is integrale belangenafwegingen te maken;

·       beschikt over een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;

·       gevoelig is voor signalen vanuit de organisatie en de maatschappij;

·       zich inzet met hart voor en dienstbaar aan de patiënten en de organisatie.

Ten aanzien van regionale binding is er een voorkeur voor iemand met een regionale binding of historische binding met de regio.

Beschikbaarheid
Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in verband met de voorbereidingen en aanwezigheid bij vergaderingen van de raad van toezicht en commissies en waar nodig voor tussentijds overleg met de RvT en/of de RvB. Ook wordt periodieke aanwezigheid gevraagd bij overleg met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC), overleg met de verpleegkundige staf, overlegvergadering met ondernemingsraad en vergadering met cliëntenraad.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Voor meer informatie over deze functie is er de mogelijkheid om contact op te nemen met Suzanne Giesbers, secretaris Raad van Toezicht via su.giesbers@jbz.nl / 06 23787975.
Bij interesse ontvangen we graag uiterlijk 5 november 2021 een schriftelijke motivatie en een curriculum vitae via het online sollicitatieformulier. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op locatie JBZ op donderdagavond 25 november of maandagavond 29 november.

Solliciteer


Sluit 6 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Nictiz te Den Haag heeft vacature voor een Bestuurssecretaris.
Atlant Welzijn bewoners te Gelderland zoekt Bestuurssecretaris.

"Naar begin pagina"