Kinderopvang Huizen

Lid Raad van Toezicht (Lid RvT)

HR

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Huizen | Noord-Holland
Sluit 1 november 2021


Omschrijving Vacature

 

Kinderopvang Huizen is een maatschappelijke onderneming die zonder winstbejag opvang biedt aan kinderen van 0 tot 12 in Huizen, Laren, Blaricum en Eemnes. Er zijn 3 kinderdagverblijven, 11 locaties voor bso en 11 voor peuteropvang.
Er wordt gehandeld vanuit de volgende visie:

 • Het is een sprankelende organisatie waar iedereen het naar zijn zin heeft, kinderen, ouders en medewerkers en waar wordt gewerkt volgens de principes van samensturing.
 • Ieder kind heeft een fantastische tijd met ruimte om te ontdekken en zich met veel plezier te ontwikkelen.

Dat doen we samen met ouders, die we ruimte bieden om met een goed gevoel gezin en werk te kunnen combineren.

De Raad van Toezicht

Kinderopvang Huizen kent een Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de organisatie, onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT). Kinderopvang Huizen laat zich daarbij leiden door de richtlijnen vanuit de governance code Kinderopvang. De RvT bestaat uit 4 leden.

De RvT heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het bestuur;
 • Toezicht en controle op het bestuur, waaronder de toetsing van de besluitvorming en het bereiken van de gewenste (maatschappelijke) doelen en resultaten;

Gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur; een en ander conform statuten en reglementen.
Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode. De RvT komt gedurende het jaar minstens in vier formele vergaderingen bijeen of zoveel vaker als noodzakelijk is. De RvT vergadert in principe in het begin van de avond.

Voor de werkzaamheden van de RvT wordt een vergoeding verstrekt in lijn met de honoreringsrichtlijn van de VTOI-NVTK. Voor de leden van de RvT is door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Algemeen profiel

Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij op hoofdlijnen het beleid beoordelen en samenwerken binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RvT. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en in die van de kinderopvang en pedagogische ontwikkelingen in het bijzonder.

 • En met onze medewerkers die ruimte krijgen voor initiatief, eigenheid en ontwikkeling.
 • Een verrijking voor iedereen.

Het algemene profiel voor een lid van de RvT:

 • Affiniteit met de kinderopvang in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het bijzonder. Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een complexe omgeving.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. De RvT werkt als een team samen op basis van wederzijds respect en vertrouwen waarbij elke inzicht van waarde is en gehoord. We hechten veel waarde aan de sfeer en balans tussen serieus kritisch vergaderen en harmonie.
 • Waardering voor het werk van de bestuurder en medewerkers van de organisatie.
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan, zonder in bestuurlijke verantwoording te treden.
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van de bestuurder te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen, gericht op verbinding en samenwerking.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen ter zake van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan de organisatie worden gesteld.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid om de functie uit te kunnen oefenen.

De RvT vindt het belangrijk om een evenwichtige samenstelling van mannen en vrouwen te hebben.

 

Profiel Kinderopvang (HR is een pre)

Gezocht wordt naar een lid dat ruime kennis en expertise meebrengt op het gebied van de kinderopvang. Mocht er daarnaast ruime kennis zijn op het gebied van Human Resources dan is dat een pre.

 • De kandidaat heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van kinderopvang, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke managementfunctie.
 • Goede kennis van de ontwikkelingen die de kinderopvang sector de komende tijd te wachten staan.

Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Uw sollicitatie kunt u tot 1 november a.s. via email, voorzien van motivatie en CV, sturen naar mw R. Adolfs: RAdolfs@kinderopvanghuizen.nl.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Leendert-Jan Veldhuyzen, aankomend voorzitter van de RvT, telefoonnummer 0622926477.


Sluit 1 november 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"