Kinderopvang Morgen

Voorzitter Raad van Toezicht

Bestuurlijke ervaring

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Rijswijk | Zuid-Holland
Sluit 1 oktober 2023


Omschrijving Vacature

 

Kinderopvang morgen heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht

Kinderopvang Morgen zoekt twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden voor de Raad van Toezicht met een hart voor de ontwikkeling van kinderen:

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht met financiële expertise

 

Onze missie

Morgen gelooft in de kracht van elk kind. We zetten ons in voor de beste, meest passende kinderopvang, voor elk kind ongeacht identiteit of achtergrond. Waar de kleinsten spelenderwijs ontdekken, en de oudere kinderen hun talenten ontwikkelen. Dat doen we met veel plezier, openheid en een brede blik. Zo werken we vandaag aan een mooier morgen.

Kinderopvang Morgen

Morgen is de koepel van kwalitatieve, lokale kinderopvangmerken in Rijswijk, Den Haag-Ypenburg, Delft en Westland-Wateringen. Morgen heeft een merkenstrategie met samen bijna 40 vestigingen in de regio. Elk met een eigen identiteit en gevoel, maar vanuit één gedeelde visie en dezelfde professionaliteit. Morgen bestaat uit vier merken: Up, True Colors, EigenWijs en Blauwkapje en 4 Integrale Kindcentra; Max Havelaar, Snijders, Buitenrijck en De Eglantier.

De functie

Voor onze maatschappelijke organisatie heeft de Raad van Toezicht twee vacante plaatsen en zoekt Morgen twee enthousiaste en maatschappelijk betrokken leden, die voldoen aan het functieprofiel onder aan deze pagina ⬇️.

Verdere informatie

Bent u nieuwsgierig dan kunt u een kijkje nemen op de website: www.kinderopvangmorgen.nl.

Voor informatie over het merk Up op: www.upkinderopvang.nl.

Voor het merk EigenWijs op: www.eigenwijsekids.nl en voor het merk True Colors op: www.truecolorschildcare.com.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Mocht u vragen hebben neem dan contact op met onze bestuurder/directeur van Morgen: mevrouw C.S.J. Onink-Emde via e-mail: tonink@kinderopvangmorgen.nl of telefoon: 06-29426529. Als u direct wil solliciteren, druk op de button “solliciteer” en upload uw CV en motivatiebrief. 

Het sollicitatietraject

 • Wanneer deze oproep u interesseert en u voldoet aan het functieprofiel, dan nodigen wij u uit uiterlijk 30 september a.s. een motivatiebrief te schrijven met uw curriculum vitae.
  U kunt solliciteren via onze vacaturepagina op de website Werken voor Morgen (kinderopvangmorgen.nl) en ontvangt een bevestiging van ontvangst.
 • De Raad van Toezicht en de bestuurder/directeur beoordelen de ontvangen reacties en maken een selectie van kandidaten.
 • In de week van 9 oktober a.s. kunnen geselecteerde kandidaten een uitnodiging verwachten voor een gesprek. Dit gesprek zal uit twee delen bestaan, waarin gesproken wordt met de Raad van Toezicht leden en de bestuurder/directeur. De bestuurder/directeur van Morgen heeft een adviserende rol.
 • Deze sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 23 oktober a.s. tussen 17.00 en 21.00 uur in Rijswijk op ons servicecentrum aan de Martin Campslaan 3.
  Wij vragen u dit tijdstip te reserveren
  .
 • De Raad van Toezicht zal twee voorkeurskandidaten selecteren en deze formeel agenderen voor voordracht in haar vergadering gepland op 5 december om 14.00 uur in Rijswijk.
 • Een benoemingstermijn is vier jaar, waarna herbenoeming voor nogmaals vier jaar mogelijk is.

Vergoeding

Voor deze functie ontvangt u een vergoeding overeenkomstig de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders Kinderopvang.

NVTK adviesregeling honorering raden van toezicht- indexering 2013 (vtoi-nvtk.nl)

Wij verzoeken u alleen te reageren indien u voldoet aan de eisen en de competenties die Morgen aan de functie stelt.

Acquisitie stellen wij naar aanleiding van dit bericht niet op prijs.

 

Bijlage: functieprofiel ⬇️

Profielschets Raad van Toezicht Kinderopvang Morgen

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Morgen. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Morgen in de maatschappelijke omgeving en ziet erop toe dat de gestelde doelen worden behaald. Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als werkgever voor de bestuurder. De Raad bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden.

Doel en kerntaken lid Raad van Toezicht

Doel:

Bijdragen aan de doelstelling en het ondernemerschap van Morgen door in teamverband met het geheel van de Raad van Toezicht vanuit zijn/haar eigen deskundigheid te fungeren als toezichthouder.

Kerntaken en competenties lid Raad van Toezicht:

 • Passie voor ontwikkeling van kinderen en ervaring in het creëren van positieve impact
 • Houdt zich, met inachtneming van de eigen rol, bezig met missie, visie en strategie van Morgen en de vertaling ervan in de praktijk.
 • Stelt zich actief op de hoogte van en signaleert relevantie (beleids-)ontwikkelingen en kansen in de (regionale) context van Morgen
 • Toetst de richting en prestatie van de organisatie aan relevantie ontwikkelingen en signaleert afwijkingen.
 • Fungeert als werkgever voor de bestuurder en besluit in die hoedanigheid mede over de honorering van de bestuurder.
 • Fungeert als klankbord voor de bestuurder.
 • Monitort de sfeer en het organisatieklimaat binnen de organisatie. Is aanspreekbaar voor bestuurder en stakeholders.
 • Onderhoudt voeling met de werkorganisatie door het bijwonen van bijeenkomsten van de organisatie.
 • Onderhoudt contact met stakeholders in de werkomgeving van Morgen
 • Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie.

Gezien de toekomstige ontwikkelingen in onze branche en onze ambities zijn 1 of meer van de volgende competenties een pré.

 • Expertise op het gebied van jeugdhulpverlening of jeugdzorg
 • Expertise op het gebied van strategische aspecten van digitale transformatie
 • Sterke ondernemersgeest en expertise op het gebied van innovatie.

Functie eisen lid Raad van Toezicht met financiële expertise

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Affiniteit met het werkterrein van Morgen.
 • Bekendheid met regionale en/of landelijke context.
 • Bestuurlijke ervaring, intelligentie en intuïtie.
 • Oefent geen functies uit waarbij belangen conflicteren met de doelstelling of het werk van Morgen
 • Voldoende mate van beschikbaarheid. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse themabijeenkomst over beleid alsmede een jaarlijks bezoek aan locaties. Voorts behoort deelname aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie of Remuneratiecommissie tot het takenpakket. In het totaal is een inzet van circa 16 dagdelen per jaar vereist.
 • De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
 • uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van financiën in grotere organisaties alsmede met begroting en jaarverslaggeving

Doel en kerntaken voorzitter Raad van Toezicht.

Doel:

Waarborgen van de effectiviteit van de Raad van Toezicht door als voorzitter bij te dragen aan het juist invullen van de rollen als toezichthouder op de organisatie waaronder het vervullen van de advies- en klankbordfunctie voor de bestuurder-directeur en het vervullen van de werkgeversfunctie voor de bestuurder-directeur.

Kerntaken en competenties voorzitter:

 • Heeft bestuurlijke ervaring bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur of Raad van Toezicht; heeft kennis van en zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 • Leidt de vergaderingen van de Raad; is in staat deze vergaderingen verbindend en efficiënt te laten verlopen. Weet zakelijkheid en slagvaardigheid te combineren met gevoel voor humor.
 • Onderscheidt hoofd- van bijzaken; is in staat gesprekken te leiden; vraagstellingen van een kader te voorzien en discussies samen te vatten rechtdoend aan de inbreng van alle betrokkenen.
 • Treedt op als sparringpartner voor de bestuurder/directeur en vervult de klankbordfunctie voor de bestuurder/directeur.
 • Bereidt de vergaderingen van de Raad van toezicht voor met de bestuurder/directeur en voorziet deze aansluitend van de noodzakelijke vervolgacties.
 • Is lid van de Remuneratiecommissie.
 • Heeft kennis van governance vraagstukken; kan helder onderscheid maken in de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden van de bestuurder/directeur en de Raad.
 • Heeft brede maatschappelijke belangstelling en is bekend met maatschappelijke verhoudingen.
 • Stimuleert en monitort de ontwikkeling van de individuele leden van de Raad.
 • Is open, sensitief en benaderbaar; bewaakt een goede verstandhouding tussen Raad en bestuurder/directeur.
 • Initieert zelfevaluatiemomenten met betrekking tot het functioneren en verbeteren van de Raad en geeft feedback aan bestuurder/directeur en individuele commissarissen over het functioneren.
 • Is analytisch en beschikt over een academisch werk- en denkniveau; beschikt over levenservaring en ‑wijsheid.
 • Is een integere en authentieke persoonlijkheid; handelt vanuit professionele en algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en waarden.
 • Is bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van Kinderopvang Morgen of naastgelegen regio´s.
 • Heeft voldoende tijd voor het uitoefenen van de functie ( in het totaal op jaarbasis ten minste 24 dagdelen) en is in principe beschikbaar voor 2 termijnen van 4 jaar.

Functie eisen voorzitter Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Affiniteit met het werkterrein van Morgen
 • Bekendheid met lokale regionale/landelijke context.
 • Bestuurlijke ervaring, intelligentie en intuïtie.
 • Oefent geen functies uit waarbij belangen conflicteren met de doelstelling of het werk van Morgen
 • Voldoende mate van beschikbaarheid. De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. Daarnaast is er een jaarlijkse themabijeenkomst over beleid alsmede een jaarlijks bezoek aan locaties. Voorts behoort deelname aan de Auditcommissie, Kwaliteitscommissie of Remuneratiecommissie tot het takenpakket. In het totaal is een inzet van circa 16 dagdelen per jaar vereist.
 • De leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.

Morgen voert een actief beleid als het gaat om diversiteit bij de aanstelling van Raad van Toezichtleden.


Sluit 1 oktober 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"