Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Voorzitter Raad van Toezicht ( RvT) i.o.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Bilthoven | Utrecht
Sluit 17 januari 2022


Omschrijving Vacature

 

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) heeft als doel vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein te bevorderen. SKJ houdt een openbaar register, waarin op dit moment ± 65.000 jeugdzorgwerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, psychologen en pedagogen staan geregistreerd, als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid. De afgelopen jaren heeft SKJ een enorme groei doorgemaakt. Op dit moment werken er ruim 60 medewerkers op het bureau van SKJ. Daarnaast zijn er circa 100 commissie-, collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.

In het afgelopen jaar heeft een interim voorzitter de opdracht gehad de governance van SKJ te optimaliseren en te verbeteren. Eén van de uitkomsten is SKJ in te richten naar een raad van toezicht-model. Daarvoor is een proces ingericht dat ook zal leiden tot aanpassing van de statuten en het Besluit Jeugdwet. SKJ komt daarom graag in contact met kandidaten die aan dit proces leiding willen geven.

 

Strategische koers 2021 – 2023

Tijdens het (nog lopende) onderzoek naar een optimale governance structuur heeft het bestuur zichzelf de vragen gesteld: hoe ziet SKJ zichzelf en waar wil SKJ naartoe? Deze vragen hebben geleid tot het aanscherpen van de missie en visie (Bureau – SKJ (skjeugd.nl ) en het formuleren van een strategische route voor de komende drie jaren met bijbehorende doelstellingen.

De komende jaren gaat SKJ zich richten op de volgende vier strategische doelstellingen:

 1. SKJ is het beroepsregister dat de kwaliteit borgt van professionals werkzaam met jeugdigen en hun gezinnen. SKJ heeft de ambitie dat professionals zich in toenemende mate eigenaar voelen van die kwaliteit. SKJ is van, voor, door en met professionals.
 2. SKJ ontwikkelt het strategische partnerschap door. Vanuit haar taken en verantwoordelijkheden werkt SKJ goed samen met beroepsgroepen en andere partijen in het jeugddomein.
 3. SKJ daagt professionals uit om te leren en zichzelf te ontwikkelen. SKJ streeft naar registratietrots en faciliteert de lerende professional.
 4. SKJ is een lerende organisatie, monitort en verbetert continue.

Bij SKJ staat de professional centraal. Het uitwerken van de strategische samenwerking met de beroepsverenigingen ziet SKJ als een kans. Vanuit deze strategische samenwerking is SKJ ervan overtuigd dat er positieve ontwikkelingen ontstaan waar professionals in hun werk van profiteren.

Bestuur/Raad van Toezicht

SKJ heeft nu nog een bestuur bestaande uit vijf leden die door de beroepsverenigingen worden voorgedragen en zitting nemen in het bestuur zonder last of ruggenspraak. Daarnaast kent SKJ een raad van advies: hierin zijn onder andere de werkgevers, cliëntorganisaties en gemeenten vertegenwoordigd. De samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn geregeld in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het directiestatuut.

Het bestuur gaat zich het komende jaar omvormen tot een raad van toezicht (hierna: rvt). Vooruitlopend daarop is het bestuur voornemens in 2022 haar toezichtvisie op te stellen. De samenstelling van de rvt is zodanig dat zij zich een goed oordeel kan vormen over alle beleidsterreinen van de stichting. SKJ streeft naar een rvt die bestaat uit 5 leden, die samen alle relevante aandachtsgebieden afdekken. Er is een algemeen functieprofiel dat voor alle leden van de rvt geldt. Per specifiek aandachtsgebied gelden er aanvullende criteria.

 

Algemeen profiel leden van de toekomstige raad van toezicht

Taken en verantwoordelijkheden van de toekomstige raad van toezicht zijn:

 • Integraal toezicht houden op het behalen van de doelstellingen van SKJ, het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie.
 • Vervullen van de rol van werkgever van de directeur/bestuurder.
 • Functioneren als adviseur (gevraagd en ongevraagd) en klankbord zijn voor de directeur/bestuurder.
 • Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (eigen functioneren van de raad van toezicht).
 • Stimuleren van goede samenwerking met relevante stakeholders, kijken vanuit de externe blik.
 • Beschikbaar zijn voor de voorbereidingen van de informatievoorziening en de besluitvorming, intern overleg, ontmoetingen en aanwezigheid bij bijzondere bijeenkomsten van de organisatie.

 

Voor leden van de raad van toezicht gelden de volgende functie-eisen:

 • Affiniteit met de doelstellingen van SKJ en de professionaliseringsopgave in het jeugddomein;
 • Aantoonbare ervaring als toezichthouder.
 • Beschikken over een opleiding op minimaal masterniveau;
 • In staat om op strategisch niveau te opereren: vanuit een helicopterview ontwikkelingen te analyseren en informatie op strategisch niveau te taxeren;
 • Inzicht in maatschappelijke- en organisatieprocessen;

 

Daarnaast is het een pré als de leden van de toekomstige raad van toezicht over deskundigheid en werkervaring beschikken binnen het jeugddomein.

Leden van de toekomstige raad van toezicht beschikken over de volgende algemene competenties:

  • Goed gevoel voor kansen en bedreigingen;
  • Goede antenne voor functioneren en disfunctioneren;
  • Signaleringsvermogen van ontwikkelingsrichtingen;
  • Eigenstandige meningsvorming, zich boven partijen stellend, en een onpartijdig,

   onafhankelijk oordeel vellend;

  • In staat om de bestuurder op een juiste wijze te bevragen en uit te dagen.

   Overige gevraagde eigenschappen:

   • Ondernemende instelling;
   • Maatschappelijk betrokken.

 

Aanvullingen voor specifieke aandachtgebieden en rollen

Binnen de raad van toezicht is de aanwezigheid van zowel mannen als vrouwen met de volgende disciplines en of deskundigheden in meer of mindere mate gewenst:

De aandachtsgebieden van de profielen zijn:

   • Financiën en ICT;
   • Maatschappelijke component/politiek/jeugdzorg;
   • Bedrijfsvoering;
   • HRM en juridisch;
   • Professionalisering, vakmanschap op voordracht van de beroepsverenigingen.

 

Kwaliteitsprofiel financiën en ICT

Het financieel-control beleidsterrein is mede door de invloed op ieder ander beleidsterrein van dusdanig belang, dat bij voorkeur meer dan een lid van de raad beschikt over kennis en ervaring op dit gebied. Voor dit aandachtsveld wordt als aanvulling op de basiskwaliteiten gekeken naar specifieke kennis en ervaring met betrekking tot financieel-economische vraagstukken, managementtechnieken gericht op beheersing/control en risicomanagement en regels voor (financiële) verslaglegging. Ook (strategisch) ICT behoort tot deze deskundigheid.

Kwaliteitsprofiel maatschappelijke component/politiek/jeugdzorg

Dit aandachtsveld heeft onder meer betrekking op de positionering van SKJ in de markt. Daarbij is public affairs van belang: de maatschappelijke, politieke context en het domein van de jeugdzorg. Hierbij kan ook gedacht worden aan kennis en ervaring op het terrein van marketing, PR en communicatie.

Kwaliteitsprofiel bedrijfsvoering (aandachtsgebied kwaliteit en communicatie)

Binnen dit kwaliteitsprofiel is naast de aandacht voor organisatievraagstukken en bedrijfsvoering ook aandacht voor de kwaliteitsborging. Hierbij is kennis en ervaring gewenst met betrekking tot bijvoorbeeld bedrijfsvoering, interne organisatie en kwaliteitsbeleid.

Kwaliteitsprofiel HRM en juridisch

Het aandachtsgebied HRM heeft te maken met de remuneratie aspecten van de rvt (werkgeverschap) als ook de HRM aspecten van de organisatie. Juridisch is onder meer gericht op algemene overheidsregels en op wetgeving ten aanzien van de beleidsgebieden van de stichting. Tevens vallen contracten en overeenkomsten, aan te gaan met of door de stichting en de daaruit voortvloeiende beleidsgevolgen binnen dit aandachtsveld. Als aanvullende kwaliteiten kan hier onder meer worden gedacht aan kennis van of inzicht in HRM en relevante wet- en regelgeving.

Kwaliteitsprofiel professionalisering/vakmanschap

SKJ werkt voor professionals. In dat kader is het gewenst binnen de raad van toezicht de beschikking te hebben over inzichten, kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit van de beroepsuitoefening en de registratie daarvan. Met specifieke kennis van het werkveld van jeugd.

Overige aspecten

Bepaalde kennis- of ervaringsgebieden kunnen gecombineerd voorkomen in een of meer personen. Daarom wordt bij de samenstelling van de raad van toezicht vooral gekeken of de raad als team in zijn geheel voldoet aan de gewenste kennis en ervaring. Gezien het belang van de financiële continuïteit verdient het, zoals reeds gesteld, de voorkeur als de financiële en bedrijfseconomische kennis vanuit meerdere personen wordt ingevuld. Daarnaast dient de voorzitter (en zijn vervanger) naast inhoudelijke deskundigheden te beschikken over het vermogen om leiding te geven aan de activiteiten van de raad van toezicht en de ontwikkeling van bestuur naar rvt.

Transitie naar raad van toezicht model en overgangsbepalingen

Op dit moment wordt binnen SKJ nog het bestuursmodel gehanteerd. Het streven is in de eerste helft van 2022 de overstap naar het raad van toezicht-model te maken. Benoeming zal dan ook in eerste instantie als bestuurslid plaatsvinden en zal alsdan worden omgezet naar lid van de raad van toezicht. Op dat moment zullen ook de statuten naar het nieuwe model worden aangepast. Op deze wijze zijn de beoogde leden van de raad van toezicht in hun (tijdelijke) rol als bestuurder volledig betrokken bij de beraadslagingen en besluitvorming rondom de nieuwe statuten.

Voornemen is in deze statuten het recht van voordracht voor één zetel voor te behouden aan een gezamenlijke voordracht van de betrokken beroepsverenigingen BPSW, NIP en NVO.

De huidige waarnemende voorzitter zal als bestuurder overgaan naar en meegaan in het rvt-model.

Vergoeding

Er wordt een vergoeding betaald in de vorm van een vacatievergoeding die ook zal veranderen als het rvt-model wordt geïntroduceerd en georganiseerd volgens de Governance Code Zorg. Daarnaast kunnen reis- en verblijfskosten in rekening worden gebracht.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie over een van deze functies kunt u verkrijgen bij Pieter van de Zwan, voorzitter selectiecommissie en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.
Mailadres: pietervdzwan@gmail.com.
Informatie over SKJ kunt u vinden op onze website www.skjeugd.nl of via Jacky Stuifmeel, directeur SKJ. Mailadres: j.stuifmeel@skjeugd.nl, telefoonnummer: 06 – 51 41 68 99

De inschrijftermijn voor deze functie(s) sluit op 16 januari 2022. De gesprekken vinden plaats in de week van 24 januari 2022.
Indien u direct op deze vacature wilt solliciteren, dan kunt u uw motivatiebrief met CV voor 17 januari per e-mail sturen naar: personeelszaken@skjeugd.nl.

Wij lezen graag terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze functie wilt vervullen.


Sluit 17 januari 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht vacature bij HVO-Querido te Amsterdam.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting Ambion in Friesland.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Unive Oost zoekt Lid Raad van Commissarissen -RvC- met profiel Risk en Compliance.
Nibud heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Kinderopvang Zoeterwoude -SKZ-zoekt lid Raad van Toezicht.
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen en Stichting Wereldmuseum Rotterdam zoeken Lid RvT.

"Naar begin pagina"