Libra Revalidatie en Audiologie

Voorzitter Raad van Bestuur (RvB)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Eindhoven | Noord-Brabant
Sluit 20 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Libra R&A is een in 2006 opgerichte stichting als gevolg van een fusie tussen de Stichting Revalidatie en Voorzieningen voor mensen met een Lichamelijke beperking; de RVL- groep en de Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant. De voormalige RVL-groep bestond uit revalidatiecentrum Leijpark, SWLC en Audiologisch Centrum Tilburg/Breda. Stichting Revalidatie Zuidoost Brabant was het voormalige revalidatiecentrum Blixembosch uit Eindhoven en het audiologisch centrum Eindhoven. Naast de medisch specialistische revalidatie en audiologische zorg vervult Libra Arbeidsexpertise een expertfunctie voor arbeidsintegratie van volwassenen op de locaties in Tilburg, Eindhoven, Breda en Den Bosch. Heel specifiek voor innovatie op het gebied van aangepast sporten en bewegen heeft Libra een eigen innovatie- en onderzoekplatform: het Ir. Otten Fieldlab. Een recent resultaat is de ontwikkeling van ‘de Fitbox2Go’, een compact trainingsmeubel waarvoor inmiddels veel externe interesse is ontstaan. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek werkt Libra nauw samen met meerdere universiteiten waaronder de TU Eindhoven en het MUMC.

Vanuit verschillende locaties wordt door ca. 750 medewerkers en 34 (medisch) specialis- ten zorg verleend aan mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of auditieve beperking. Locaties liggen verspreid over de provincie Noord-Brabant en in Midden-Limburg (Weert). Libra telt een omzet van ca. € 55 miljoen en is financieel gezond.

Libra kenmerkt zich door het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg. De aanwezige kennis, deskundigheid, expertise en vooral ook inzet van medewerkers is hierin belangrijk bepalend. Blijvend willen vernieuwen en focus op innovaties dragen daarin bij. Bijzonder in de sector is de toevoeging van Audiologie, die wordt geleid door een gepromoveerde Klinisch Fysicus/Audioloog. In de audiologische centra wordt onder andere een specialistische tinnitus behandeling gegeven. Als enige in Nederland biedt Libra R&A het behandelprogramma VIN (Vroege Intensieve Neurorevalidatie), een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen die in een toestand van verminderd bewustzijn verkeren na ernstig hersenletsel.

 

Besturingsfilosofie en inrichting

Vanuit de missie en visie wordt sterk gestuurd op het werken aan kwaliteit van leven, in gezamenlijkheid met de cliënt en zijn omgeving; de cliënt staat centraal. Hierbij wordt ‘De Planetree visie’ toegepast.

page2image16933824

Als actieve netwerkpartner in de keten draagt Libra R&A zorg voor een zo optimaal en efficiënt mogelijk ingerichte zorg voor de cliënt en heeft in dit kader actief contact met partners in de zorgketen. Deze filosofie heeft geleid tot een aanpassing in de organisatiestructuur en een kanteling van een meer input georiënteerde en sectorale indeling naar een meer output georiënteerde structuur met integrale en resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s):

 • RVE Revalidatie Volwassenen Oost;
 • RVE Revalidatie Volwassenen Midden;
 • RVE Revalidatie Kinderen;
 • RVE Audiologie.

Doelstelling tegelijkertijd was om de medische inbreng in het directieteam te versterken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk belegd in de organisatie volgens het principe ‘decentraal waar mogelijk, centraal waar nodig’. Om zich nog beter te kunnen verhouden tot deze nieuwe inrichting is de afgelopen periode fors en succesvol geïnvesteerd in het versterken van de directielaag ten behoeve van de transitie. De nieuwe structuur wordt reeds breed gedragen en omarmd maar het vraagt nog de nodige aandacht dit optimaal werkend te krijgen.

 

Ontwikkelingen

Externe maatschappelijke en financiële ontwikkelingen en maatregelen hebben gezorgd voor betekenisvolle veranderingen in de revalidatiezorg. De vraag van cliënten is complexer geworden doordat mensen sneller uit het ziekenhuis worden ontslagen en veelvuldig met de gevolgen van grote trauma’s in de revalidatiecentra komen. Daarbij hebben cliënten steeds frequenter meerdere aandoeningen hetgeen een ingewikkelder behandeling vergt. Het gaat kortom steeds vaker om complexe cliëntenzorg met focus op de medisch specialistische en audiologische revalidatie. En die moet worden geleverd tegen een achtergrond van toenemende concurrentie en tekorten op de arbeidsmarkt.

Een andere ontwikkeling in de sector betreft de toenemende technologische mogelijk- heden, zowel als het gaat om de vragen die cliënten stellen met betrekking tot hun dossier en communicatie met (andere) behandelaren, als aan de aanbodkant de ontwikkelingen in E-Health die instellingen dwingen tot innovatie investeringen in wetenschappelijk onderzoek en het uitbreiden van deskundigheidsbevordering als bijvoorbeeld revalidatie- geneeskundige opleidingen.

De sector in zijn algemeenheid en Libra R&A als belangrijke speler in de regio ziet zich aldus voor een voortdurende veranderopdracht geplaatst om enerzijds de top-medische specialistische revalidatie en audiologie te kunnen blijven bieden aan cliënten met complexere aandoeningen en anderzijds dat te doen ondanks de budgettaire druk van overheid en verzekeraars. Een budgettaire druk die dwingt tot slimme bedrijfsvoering en vooral ook samenwerking in de keten.

In de afgelopen tijd zijn er diverse projecten opgestart die van immens belang zijn voor het succesvol bereiken van de doelstellingen van Libra. Waaronder de introductie van het EPD, E-Health en het cultuur- en organisatieprogramma “Libra Next Level”: een inspirerende reis richting de toekomstvisie van Libra 2026. Belangrijkste onderdelen zijn daarbij het cultuurprogramma en de herziening van het organisatiemodel.

page3image17682912

 

Daarnaast is een aantal complexe bouw/renovatieplannen in een stroomversnelling gekomen als gevolg van besluitvorming van (toekomstige) samenwerkingspartners, zoals het ETZ, De Wever en Archipel die de nodige bestuurlijke aandacht vragen.

Veranderingen als deze vragen veel van leiding en medewerkers in een organisatie. Daarbij mag de zorgverlening uiteraard op geen enkele manier in het gedrang komen. Verbinding tussen leiding en professionals en elkaar willen motiveren om beter te willen worden zijn cruciale succesfactoren. De kernwaarden van Libra R&A en een levendige cultuur van toewijding en professionaliteit zijn daarbij onontbeerlijk.

De revalidatiesector staat in zijn algemeenheid financieel onder druk. Libra is nog steeds financieel gezond en voldoet aan de convenanten met de financiers.

In dit onzekere tijdsgewricht moet echter tegen de achtergrond van toenemende regelgeving en arbeidsmarktkrapte een krachtige koers worden gevaren en continue majeure besluitvorming plaatsvinden. Het zijn met name de bovengenoemde vraagstukken en uitdagingen nauw gerelateerd aan de besturingsvraagstukken van Libra R&A waarover de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur een constructief, open en transparant debat willen voeren.

Voor meer informatie over de koers en over Libra: www.libranet.nl

 

Governance

Libra Revalidatie & Audiologie kent tijdelijk een tweehoofdige Raad van Bestuur: Marie-Louise Vossen (voorzitter Raad van Bestuur) en Harry Luik (lid Raad van Bestuur a.i.). Het directieteam (DT) wordt gevormd door de Raad van Bestuur, twee transitiedirecteuren (Bedrijfsvoering en Zorg), een directeur Financiën en een directeur Services, aangevuld met de manager Centrale Staf en de bestuurssecretaris.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Libra R&A kent drie adviesorganen: de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Medische Staf. Via deze organen is de medezeggenschap van respectievelijk de medewerkers, de cliënten en de medisch specialisten gewaarborgd.

Aansluitend op het aanstaande vertrek van de huidige voorzitter Raad van Bestuur wenst de Raad van Toezicht te voorzien in haar opvolging. Na het vertrek van de interim voorzitter Raad van Bestuur (juni 2023) zal er weer sprake zijn van een eenhoofdig bestuur.

 

Bestuurlijke opdracht komende periode

Van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur wordt verwacht dat deze zichtbaar leiding gaat geven aan de doorontwikkeling van de organisatie op basis van de reeds ingezette koers, besturingsfilosofie en het bijbehorende organisatie- en cultuurveranderingsprogramma “Libra Next Level”. Met als belangrijk uitgangspunt het beleggen van eigenaarschap zo laag mogelijk in de organisatie.

Om de gewenste veranderingen, resultaten, ook in gedrag te kunnen bereiken, werken lijn- en stafmanagement vanuit heldere en gemeenschappelijke kaders met elkaar samen. Zij stimuleren, ondersteunen en versterken elkaar en spreken elkaar daar ook op aan. Gezamenlijk met medewerkers nemen zij verantwoordelijkheid voor de zorg voor de cliënt, een gezonde bedrijfsvoering en ontwikkeling van de organisatie, ook op sector- overstijgende en organisatiebrede verander- en cultuurprojecten.

Coachend leiderschap, waar nodig sturing, is de juiste wijze om medewerkers te stimuleren, motiveren én faciliteren en hen daarmee ruimte gevend om ideeën te genereren, initiatieven te nemen, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bestuur en management zijn hierin voorbeeldstellend.

Doorontwikkeling richt zich daarnaast ook op:

 • de ingezette ontwikkeling van versterking van de medische inbreng in het directieteam middels het borgen van de medische kennis op RvB niveau, vanuit de adviesrol van het bestuur medische staf (BMS);
 • nadere verbetering en efficiency van interne bedrijfsvoeringprocessen en de doorontwikkeling van het managementdashboard; een strategisch performance- managementinstrument om tijdig en adequaat te kunnen (bij)sturen ook vanuit social compliance;
 • de nadere implementatie en borging van het EPD;
 • besturing, ontwikkeling en begeleiding van grootse bouw- en renovatieplannen;
 • uitrollen E-Health programma’s;
 • samenwerking in de keten en uitbreiden van contacten met externe stakeholders;
 • nadere ontwikkeling kwaliteitskader en academisch profiel Libra;
 • last but not least; het “trots” positioneren van Libra als aantrekkelijke werkgever en het positioneren van de expertrol van Libra met ruimte en aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie om te kunnen excelleren en zich te kunnen profileren als medische specialistisch expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde en audiologie: BE GOOD AND TELL IT.

 

Functie

De functie van voorzitter Raad van Bestuur kent met inachtneming van boven geformuleerde opdracht, de komende jaren een gevarieerde portefeuille:

 • expertisecentrum met meerdere locaties, verspreid over Noord-Brabant en Midden-Limburg;
 • een ambitieus organisatie- en cultuurveranderingsproces in een dynamische omgeving;
 • strategische profilering en onderhouden en spreiden van extern netwerk en partnerships;
 • verbindend leiderschap in relatie tot de medische staf, het directieteam, de Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht, medewerkers, locaties en het externe netwerk;
 • eengezonde(financiële)bedrijfsvoering;
 • focusopverbinding,gelijkgerichtheid,excellentie,ambitie,inspiratieenresultaten;
 • laagdrempelig;
 • groeienontwikkeling.

 

Competenties

De voorzitter Raad van Bestuur van Libra beschikt over een academisch opleidingsniveau en een brede bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg. Hij of zij weet zich goed te verhouden tot hoogopgeleide professionals, waaronder medisch specialisten. De voorzitter is in staat om zich zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau te bewegen, hierin effectief te communiceren en te schakelen. Hij of zij weet de noodzakelijke verbetering, vernieuwing en samenwerking door middel van verbindend leiderschap, dialoog en gedragen concrete doelstellingen in gang te zetten. Daarbij weet de voorzitter de zorgprofessionals, managers en overige medewerkers te inspireren en uit te dagen en in positie te brengen. Hij of zij staat daarbij open voor initiatieven en innovaties.

De voorzitter Raad van Bestuur heeft ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij sturing geven aan en implementeren van complexe (organisatie- en cultuur)verander- trajecten. Door zijn/haar kennis, ervaring en visie weet hij of zij het samenspel tussen zorg en ondersteuning optimaal in te richten, waarbij steeds voorop staat dat Libra dit vóór en met de cliënt doet. Hij of zij onderschrijft daarbij het belang van medezeggenschap en neemt inspraak serieus. De voorzitter vertaalt een strategisch beleidsproces met draagvlak naar concrete jaarplannen met bijbehorende begrotingen vanuit een meerjarig perspectief.

De voorzitter is een overtuigend boegbeeld, beweegt zich gemakkelijk en verbindend in het externe politiek-bestuurlijke netwerk van andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, cliëntenverenigingen, koepelorganisaties, gemeenten en overheden. Hij of zij weet door open, transparant en constructief te communiceren de samenwerking met de externe partners adequaat te onderhouden en te optimaliseren en met ondernemerszin nieuwe samenwerkingen in het belang van Libra te entameren.

De voorzitter Raad van Bestuur volgt de politieke, maatschappelijk en economische ontwikkelingen op de voet en signaleert parallellen, kansen en bedreigingen voor en met het zorgveld en haar stakeholders. De voorzitter denkt vooruit, heeft een overstijgende visie en weet strategische droombeelden en vergezichten adequaat te vertalen naar mogelijke (lange- en kortetermijn)scenario’s alsmede naar noodzakelijke aanpassingen en vernieuwingen.

 

De persoon

De voorzitter Raad van Bestuur beschikt over een uitstekend moreel kompas, organisatie- en omgevingssensitiviteit, een luisterend oor en oprechte interesse in mensen. Hij of zij begeeft zich soepel en respectvol door alle lagen van de organisatie, is zichtbaar en toegankelijk zonder overdreven dominantie, ego of hang naar populariteit. De voorzitter kan goed inspelen op de gesprekspartners, is zeer communicatief, oprecht nieuwsgierig, stelt adequate vragen en kan tot de kern van de zaak doordringen. Hij of zij beschikt over flexibiliteit, relativeringsvermogen en humor. Hij of zij kan daarbij uitstekend prioriteiten stellen, de samenhang doorzien en de juiste competenties en talenten bij elkaar brengen om deze prioriteiten succesvol te realiseren. De voorzitter organiseert ambassadeurs voor zijn of haar beleid, ‘tegenmacht’ voor reflectie en investeert tevens in zijn of haar eigen ontwikkeling.

 

De leiderschapsstijl

In zijn of haar leiderschapsstijl is de voorzitter Raad van Bestuur respectvol, verbindend, empathisch, transparant, inspirerend en resultaatgericht. Hij of zij herkent talent, weet een organisatie in beweging te brengen, medewerkers uit te dagen en een appèl te doen op medewerkers om gemotiveerd aan de realisatie van de organisatiedoelen bij te dragen en succesvol af te ronden. Hij of zij schuwt een noodzakelijke interventie in belang van voortgang niet en spreekt derhalve medewerkers aan, maar is zelf ook benaderbaar en aanspreekbaar. De voorzitter beschikt over een gezond zelfvertrouwen en zelfkritiek en durft vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan het team. Naast het belang van een goede beheersorganisatie weet hij of zij Libra verder te professionaliseren in een continue verbeterings- en vernieuwingscyclus.

De voorzitter Raad van Bestuur overziet de verschillende (en soms tegengestelde) belangen van de verschillende organisatieonderdelen, de regio’s en externe stakeholders en weet deze (waar nodig) bij elkaar te brengen. De voorzitter is vertrouwd met het cliëntenperspectief en kan ook van daaruit communiceren. Hij of zij blijft overeind bij tegenwind en is in staat om in complexe en/of crisissituaties creatieve en wijze beslissingen te nemen en bewaakt rust en overzicht. De voorzitter is conceptueel en analytisch sterk onderlegd, overziet het grotere geheel en dwarsverbanden en grijpt over materie heen. Daarnaast is hij of zij koersvast en bewaakt prioriteiten en rolopvatting, optimaliseert scherpte, het kritisch vermogen en voortgang.

 

Honorering

Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse V. Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data:

 • 1e gespreksronde van kandidaten met selectiecommissie: donderdag 2 maart vanaf 17:00 uur;
 • vervolggespreksronde van geselecteerde kandidaten met medezeggenschapsorganen: dinsdag 7 maart vanaf 15:00 uur;
 • 2e gespreksronde van geselecteerde kandidaten met selectiecommissie maandag 13 maart vanaf 17:00 uur.

 

Contact

Dit wervingsproces wordt begeleid door Edith Zeevalk, partner Holtrop Ravesloot Executive Search tel: 020-6470201. Belangstellenden kunnen hun interesse vóór maandag 20 februari 2023 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl

 


Sluit 20 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie

"Naar begin pagina"