Lid Raad Commissarissen – Lid RvC – Vice-voorzitterimageBranche Agrarisch
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Vereniging
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Breukelen
Reageren vóór 19 februari 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Breukelen
Profiel bedrijf

Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken beheert ongeveer 2.500 verhuurbare eenheden in verschillende kernen binnen de gemeente Stichtse Vecht en in Loosdrecht. De directeur-bestuurder bepaalt het te voeren beleid en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Negentien medewerkers verzorgen alle werkzaamheden rond de verhuur van de sociale huurwoningen. Daarbij hanteren we de uitgangspunten uit de Governancecode.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Commissarissen (RvC) Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Zoekt per
1 juli 2018
Deskundigheidsgebied
Vastgoedontwikkeling en -beheer
Profiel functie

De raad van commissarissen bestaat uit vijf personen die het interne toezicht uitoefenen op de directeur-bestuurder en het organisatiebeleid. De raad komt daartoe gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Binnen de raad ontstaat per 1 juli 2018 een vacature. Wij nodigen daarom kandidaten uit zich te melden voor de functie van

LID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN/TOEZICHT, VICE-VOORZITTER

 

Binnen de raad van commissarissen wordt gestreefd naar voldoende kennis op het gebied van governance, volkshuisvesting, vastgoedontwikkeling en -beheer, juridische zaken, financiën en control. We zoeken voor deze  vacature kandidaten met specifieke kennis op het gebied van vastgoedontwikkeling en -beheer.

We hanteren een uitgebreide profielschets voor leden van de raad van commissarissen. Deze vindt u op onze website www.vechtenomstreken.nl.

 

Onverenigbaarheden
Personen die deel uitmaken van de gemeenteraad of het college van B&W van een van de gemeenten in het werkgebied van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken of die deel uitmaken van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht zijn uitgesloten van de procedure. Ook personen die in dienst zijn bij Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken of zitting hebben in het bestuur van de huurdersvereniging komen niet in aanmerking. Daarnaast wordt beoordeeld of zich vanuit zakelijke belangenverstrengeling, belangenbehartiging of vanuit een externe toezichtrelatie onverenigbaarheden voordoen.

 

Profiel kandidaat

Gevraagde competenties

  • U heeft een sterke affiniteit met de missie van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en de sociale doelstellingen van de volkshuisvesting.
  • U heeft bij voorkeur affiniteit met de regio waarin wij werkzaam zijn.
  • U heeft ervaring met innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid.
  • Daarnaast beschikt u over bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring.
  • Verder heeft u inzicht in strategische afwegingsprocessen, kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en bent u in staat om in teamverband te werken.
  • Ook is het van belang dat u beschikt over goed ontwikkelde competenties als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluit- en communicatievaardigheid.
  • U bent zowel praktisch als zakelijk.
  • U bent betrokken bij de doelgroep van Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken en speelt een actieve rol in het maatschappelijk leven.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming
Volgens de Woningwet dienen de leden van de raad van commissarissen een geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets te ondergaan. De Autoriteit woningcorporaties voert deze fit & propertest namens de minister uit. Een positieve zienswijze is een vereiste voor benoeming. Ten behoeve van de fit & propertest zijn onder andere een Verklaring Omtrent Gedrag en drie referenties noodzakelijk. Meer informatie in de Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting 2015, artikel 6 (pagina 2).

 

Uw reactie
Telefonische inlichtingen kunt u inwinnen bij de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer C.W. Van Diepen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 13 49 88 31.

Uw reactie stuurt u voor 18 februari 2018 naar bert.van.rossum@vechtenomstreken.nl. Gesprekken vinden plaats in april 2018.

2018-02-16T16:05:32+00:00