Lid Raad ToezichtimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Honorering conform WNT.
Plaats Gilze
Reageren vóór 3 oktober 2018

Naam organisatie
Zorgcentrum St. Franciscus
Provincie
Noord-Brabant
Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Profiel bedrijf

Zorgcentrum St. Franciscus biedt optimale zorg en gevarieerde dienstverlening aan zoals een zinvolle dagbesteding, in een open, gemoedelijke en gastvrije sfeer en werkt persoonsgericht vanuit een respectvolle en vakkundige houding en een warme betrokkenheid. We zijn er zowel voor cliënten die complexe zorg nodig hebben en niet meer zelfstandig kunnen wonen als voor cliënten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven. Onze zorgvisie gaat uit van de onafhankelijkheid en vrije keuze van de (ouder wordende) mens. Wij bieden zorg op maat met een lokale kleur, namelijk betrokken, gemoedelijk en gastvrij op dé plek waar zorg nodig is.

U kunt algemene  informatie over de organisatie vinden via: https://stfranciscus.nl/organisatie/algemene- info-organigram/. 

Meer info

 
 Zorgcentrum St. Franciscus
Zoekt per
1 januari 2019
Deskundigheidsgebied
Financieel l Economisch gebied en ICT
Profiel functie

Zorgcentrum St. Franciscus gaat uit van de Stichting Verzorging St. Franciscus. De Stichting kent als bestuursorganen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de directeur, Stijn Kanters. De Raad van Toezicht fungeert als sparringpartner van de directeur en houdt cf. haar Reglement in hoofdzaak toezicht op: 

 • het realiseren van de doelstellingen van de stichting; 
 • naleving van de beginselen van de Governance Code Zorg; 
 • de strategie van en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting; 
 • het kwaliteitsbeleid; 
 • het financiële verslagleggingsproces; 
 • de naleving van wet- en regelgeving; 
 •  de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen; 
 • het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; 
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders van beide bestuursorganen en hanteert voor wat betreft de leden van Raad van Toezicht cf. de Statuten een benoemingstermijn van 4 jaar en eenmaal de mogelijkheid tot een herbenoeming.
Het tijdsbeslag voor een lid van de Raad van Toezicht bestaat uit voorbereiding en aanwezigheid voor ongeveer 10 vergaderingen per jaar: 5 plenaire vergaderingen en daarnaast 2 à 3 vergaderingen voor commissiewerkzaamheden. Bovendien wordt eveneens, afhankelijk van de portefeuille, tijd ingeruimd voor afzonderlijke contacten met de Raad van Bestuur, de teamhoofden, Cliëntenraad, OR en accountant.

Profiel kandidaat

Om de toezichthoudende taken naar behoren te kunnen vervullen, dienen binnen de Raad op de volgende gebieden competenties, ervaring en kennis beschikbaar te zijn: 

 • zorg(innovatie) en welzijn; 
 • bestuurlijke ervaring; 
 • maatschappelijk ondernemen en innovatie; 
 • overheid en politiek; 
 • juridisch; 
 • financieel-economisch; 
 • HRM/sociaal beleid; 
 • media- en communicatiebeleid.

Bij de werving van de leden is of zijn, afhankelijk van de vacature, een of meerdere van deze competenties en expertisegebiedenpunt(en) van aandacht.

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat vanuit een ruime ervaring, in onafhankelijkheid toezicht te houden en een bijdrage te leveren aan de beleids- en strategieontwikkeling van het Zorgcentrum. Zij fungeren mede als sparring- en overlegpartner van de Raad van Bestuur en zij onderhouden een open relatie met de medezeggenschap.

De leden van de Raad van Toezicht hebben naast deze algemene eigenschappen: 

 • verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke oordeel- en besluitvorming; 
 • goede contactuele en representatieve vaardigheden; 
 • inzicht in de onderwerpen en goede naleving van de Governance Code; 
 • inzicht in de eisen v.w.b. kwaliteit en doelmatigheid in de zorg; 
 • bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring binnen maatschappelijke organisaties; 
 • affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van het Zorgcentrum; 
 • voldoende toewijding en beschikbaarheid.

Tevens heeft elk lid aanvullend een eigen specifieke deskundigheid voor een van de volgende portefeuilles: 

 1. algemeen/bestuurlijk; 
 2. zorg/kwaliteit/strategisch huisvestingsplan; 
 3. financieel/economisch, inclusief ICT; 
 4. HRM/juridisch; 
 5. externe relaties/media/lokaal belang Gilze.

 

Per 1 januari 2019 ontstaat een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met specifieke deskundigheid op Financieel en Economisch gebied en ICT. Naast het voldoen aan de algemene profielschets, zijn aanvullend nog de volgende specifieke kwaliteiten en eigenschappen vereist: 

 • hoge competenties en ervaring op het gebied van Financiën en Bedrijfsvoering, risk management en ICT; 
 • bestuurlijke en toezichthoudende competentie in complexe organisaties; 
 • affiniteit met kwaliteit en veiligheid binnen zorg en welzijn; 
 • in staat als klankbord te participeren in de strategische discussie van Zorgcentrum St. Franciscus; 
 • in staat de rol als toezichthouder onafhankelijk en integer in te vullen, zich thuis voelend in een informeel, collegiaal bestuur; 
 • academisch werk- en denkniveau; 
 • verbondenheid met de regio Midden-Brabant.

Arbeidsvoorwaarden

De honorering is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens.

Procedure
Na bespreking van de longlist worden kandidaten op woensdagmiddag 10 oktober 2018 opgeroepen voor een gesprek met de selectiecommissie, bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde algemene en specifieke profiel? Dan nodigen wij u van harte uit uiterlijk 2 oktober 2018, te reageren via: sstrooper@stfranciscus.nl.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer E. (Eugène) Smet, tel. 06-44680381.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/09/astfranciscus.jpg
Naam organisatie
Zorgcentrum St. Franciscus
Naam contactpersoon
de heer E. Smet
Telefoon contactpersoon
sstrooper@stfranciscus.nl
Mobiel contactpersoon
06-44680381
E-mail contactpersoon
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
3 oktober 2018
"Naar begin pagina"
2018-09-16T09:19:05+00:00